Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

BAKGRUNN Covid-19-pandemien våren 2020 innebar skolestengning og strenge sosiale restriksjoner. Studien belyser om dette påvirket ungdoms livstilfredshet og subjektive livskvalitet.
Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien (Tidsskrift for Den norske legeforening)
Spesielt ressurssterk ungdom var mindre tilfreds. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 29. september 2020 | Sist oppdatert 11. september 2023

Av Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen, Mira A. Sletten29

Materiale og metode

En elektronisk spørreskjemaundersøkelse blant ungdomsskoleelever i Oslo (N = 8 116, 46 % svar) ble gjennomført i en periode med stengte skoler og strenge tiltak mot smittespredning. Resultatene ble sammenlignet med tilsvarende undersøkelser gjennomført i Oslo i 2018 (N = 13 790, 83 % svar) og i flere fylker i 2020 før covid-19-restriksjonene (N = 19 799, 49 % svar). Livstilfredshet, subjektiv livskvalitet og bakgrunnsfaktorer ble målt på identisk måte. Vi brukte logistisk regresjonsanalyse og korrigerte for sosiodemografiske forskjeller.

Resultater

Blant gutter gikk andelen med høy livstilfredshet (skår 6 eller høyere på en fra skala 0 til 10) tydelig ned, fra 88 % i 2018 og 92 % i 2020 før covid-19-restriksjonene til 71 % under restriksjonene (p < 0,001). Tilsvarende tall for jenter var 78 %, 81 % og 62 % (p < 0,001). Sosial ulikhet i livstilfredshet var mindre under restriksjonene enn ellers. Bekymringer for sykdom og smitte var knyttet til lavere livstilfredshet.

Fortolkning

Reduksjonen i livstilfredshet og subjektiv livskvalitet kan sannsynligvis forklares av en sterk begrensning på aktiviteter som gir trivsel, og av bekymring for smitte. Resultatene tyder også på at ressurssterk ungdom opplevde en spesielt sterk reduksjon i livstilfredshet.

Les mer: Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.