Retningslinjer for utredning av demens – samlet på ett sted

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer innen demensområdet. Her er en oversikt over ressursene.
Retningslinjer for utredning av demens – samlet på ett sted
Tiltak ved demens skal være tilpasset personens behov, interesser og ressurser. Foto: Colourbox
Publisert 27. april 2021 | Sist oppdatert 22. september 2022

I dag regner man med at det finnes 100 000 personer i Norge med demens, ifølge Demenskartet.no. Mange av disse har ikke fått diagnose. Utredning og diagnostikk er nødvendig for å kunne yte god helsehjelp til en pasient med mulig demens. Selv om det ikke finnes noen kur for sykdommen, vil sykdomsforløp og livskvalitet kunne påvirkes positivt gjennom tilpassede tiltak og oppfølging rettet mot personen med demens, og mot pårørende.

Helsedirektoratet ga i 2017 ut en ny nasjonal retningslinje for demens. Målet med retningslinjen er å bidra til bedre utredning og til at pasienter får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet. Retningslinjens kapitler oppdateres fortløpende.

Legemiddelhåndbokas kapittel om demens gir en kortfattet medisinsk introduksjon til diagnostikk og behandling av demens.

Helsedirektoratet har en egen temaside for demens. Her finner du en oversikt med lenker både til demensutredning i kommunehelsetjenesten, håndbok i etablering og drift av demensteam, og opplysninger om spesielle rettigheter for minoritetsspråklige.

Før man begynner å bruke utredningsverktøyene, vil veilederen for demensutredning i kommunehelsetjenesten (aldringoghelse.no) kunne være til hjelp. Veilederen beskriver hvordan en del av utredningsverktøyene skal brukes. Selve verktøyene finner du på utredningsverktøyets enkelte skjemaer for nedlastning, en annen av Aldring og helses sider.

På Helsebibliotekets temaside om alderspsykiatri finner du både norske og utenlandske retningslinjer, deriblant en rekke engelskspråklige retningslinjer innen området alderspsykiatri.

Aktuelle lenker:

Relevante søkeord: demens, alderspsykiatri, utredning, diagnostikk, oppfølging, demensutredning

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. RETTELSE: Antallet personer i Norge med demens er rettet fra 80 000 til 100 000 (26.04.2021).

Les mer om alderspsykiatri, diagnostikk og utredning og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.