Ugeskrift for læger: Ikke-medikamentelle tiltak mot angst hos barn

Ugeskrift for læger publiserte nylig en oversiktsartikkel om ikke-medikamentelle tiltak mot angst og smerte hos barn. De åpenbare fordelene med ikke-mediikamentelle tiltak er at man reduserer legemiddelbruken og  bivirkninger.

Ugeskrift for læger: Ikke-medikamentelle tiltak mot angst hos barn
Tiltak for å redusere angst og dermed smerte, kan øke barnets tillit til helsevesenet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 05. februar 2024 | Sist oppdatert 24. juni 2024

I tillegg kan barnet få en positiv opplevelse med en behandling som vanligvis er forbundet med ubehag. En tilleggsgevinst kan være økt tillit til helsevesenet og større etterlevelse av behandling i fremtiden.

Tiltakene som trekkes frem er:

  • VR
  • sykehusklovner
  • leketerapi
  • hypnose
  • musikkterapi

Les hele artikkelen: Nonfarmakologisk smerte- og angstbehandling af børn (Ugeskrift for læger)

Det finnes mange tiltak som kan være smerte- og angstdempende, og ikke alle er inkludert i den publiserte artikkelen. Noen kan være effektive, men svært ressurskrevende eller vanskelige å gjennomføre i praksis, og derfor ikke tatt med.

I metaanalyser er det dokumentert en klar sammenheng mellom angst, og smerten som den enkelte opplever. At barn generelt er engstelige når de har med helsevesenet å gjøre, støttes nå ikke bare av empiri, men også av vitenskapelig litteratur. Å redusere angsten reduserer indirekte opplevelsen av smerte. Type smerte, om den er prosedyrerelatert, akutt eller kronisk, er viktig i forhold til målemetode og behandling.

Smerte er en subjektiv opplevelse og er derfor vanskelig å måle objektivt. En systematisk oversikt konkluderte i 2022 med at antallet studier er for lite og populasjonen for variert til å si hvilke instrumenter som er best egnet for å vurdere smerte hos barn. Forskerne konkluderte med at en kritisk tilnærming alltid bør benyttes ved valg av målemetode.

Relevante søkeord: angst, smerte, barn, legemiddelfrie tiltak, ikkemedikamentell behandling