Ambulante tjenester

Publiseringsdato 31.10.2018
Ambulante tjenester
Ambulante team underviser. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Gjennom ambulante tjenester møter helsepersonell pasientene og brukerne der de er. Helsepersonell etablerer kontakt på pasientens premisser, og vil ofte dekke ulike behov på tvers av fag og sektorer.

Ambulante tjenester er et viktig virkemiddel i Samhandlingsreformen. Ambulante tjenester er mest kjent fra psykisk helse-feltet, men det brukes også innen andre fagområder. Eksempler:

  • Hjemmesykehus for barn og kronisk syke
  • Ambulerende sykepleieteam er et team fra sykehus som underviser i kommunehelsetjenesten og gir konkret opplæring i framgangsmåter.
  • SAMSA-modellen – en samhandlingsmodell for kompetanseheving og kompetanseutveksling mellom sykehjem/kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I Helsedirektoratets Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator står det at ambulante tjenester skal brukes dersom det er mest hensiktsmessig å gi tjenestene utenfor institusjon.

Når du skal søke etter informasjon, er det nyttig å vite hva som er den engelske betegnelsen. Assertive community treatment (ACT) eller –team er en betegnelse som brukes mest i psykisk helse.

Innenfor psykisk helse gir Wikipedia-artikkelen Aktivt oppsøkende behandling en god innføring.

Nytte av ambulante tjenester

I 2010 publiserte Kunnskapssenteret rapporten Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer. Rapporten går gjennom 20 systematiske oversikter der ambulante tjenester utføres av personell fra spesialisthelsetjenesten, kommuner eller en kombinasjon av disse.

Denne rapporten viser at det finnes en del studier om ambulante tjenester til ulike pasientgrupper, og at det er gjort flest studier om ambulante tjenester til pasienter med hjerneslag. Rapporten konkluderer med at godt planlagt og koordinert tidlig utskriving av slagpasienter fra sykehus med oppfølging i hjemmet av et tverrfaglig team fører til reduksjon i et kombinert utfall av død eller behov for opphold i institusjon etter 6 måneder. Det gir kortere liggetid i sykehus og øker muligheten for at pasientene klarer seg i eget hjem og gjenopptar daglige aktiviteter. Det utgjør trolig ingen forskjell i dødelighet.

Men rapporten gir ikke noen klare generelle konklusjoner om ambulante tjenesters effekt, da studiene er for små og av for dårlig kvalitet. Rapporten anbefaler at det utføres mer robuste studier for å gi et bedre bilde av effekten av bruken av ambulante tjenester.

Organisering av ambulante tjenester

Helsedirektoratet har skrevet en rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatrisk sentre (DPS)

Anvendelse av ambulante tjenester

Når du søker etter stoff om ambulante tjenester, eller ambulante team, på Helsebiblioteket, finner du for det meste artikler om ambulante tjenester i psykisk helsevern. Men du finner også flere artikler som handler om utredning, behandling og oppfølging av personer med ulike lidelser, hvor ambulante tjenester omtales som en del av behandlingen og oppfølgingen. Under ser du noen eksempler:

 Vi har her forsøkt å gi en innføring i hvor og hvordan du kan finne kunnskap om ambulante tjenester. Artikkelen er ikke ment å være uttømmende om temaet. 

Relevante søkeord: Ambulante team, Ambulerende tjenester, ACT, assertive community team, hjemmesykehus