Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av melanom

Sist faglig oppdatert: 05. juli 2023

Fastlegens arbeid og ansvar ved melanom

Epidemiologi

Forebygging

Diagnostisering

Genetikk

Behandling av lokalisert sykdom / kurativ behandling

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Behandling av inoperabel lokalavansert eller metastasert sykdom

Sjeldne svulster

Metode og prosess