Helsebibliotekets råd

Helsebibliotekets råd skal gi innspill om driften av Helsebiblioteket.no.

To representanter oppnevnes av de regionale helseforetakene og to av Helsedirektoratet. Hvert medlem skal ha en personlig vararepresentant.

Rådet velger selv sin leder. Rådet skal ha minst tre møter per år. Rådet skal bidra til at Helsebiblioteket.no blir drevet i henhold til formålet, gi råd om tilsetting av redaktør, oppnevne redaksjonsutvalg og gi råd om overordnede saker som planer (strategiplan og virksomhetsplan) og budsjett.

Redaktør for Helsebiblioteket.no møter i rådet og er dets sekretær. Rådet har en funksjonstid på to år.

Medlemmer i Helsebibliotekets råd per 26. august 2014

  • Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
  • Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF
  • Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF
  • Magne Nylenna, Folkehelseinstituttet (redaktør)
(/om-oss/helsebibliotekets-rad)