1.6 Pediatriske referanseverdier

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Claus Klingenberg
  • Revidert 2009: Anne-Lise Bjørke Monsen

  Revidert 2009

  Laboratorieanalyser er viktige diagnostiske hjelpemiddel ved utredning, behandling og oppfølging av sykdomstilstander. Mange laboratorieanalyser endrer seg i forhold til alder, kjønn og barnets aktuelle utviklingsnivå. I tillegg påvirkes analysene i varierende grad av både biologisk og analytisk variasjon. For en del analyser er referanseområdet også metodeavhengig og kan derfor variere mellom ulike laboratorier.
  De fleste referanseverdier for laboratorieanalyser er basert på 2,5 og 97,5 percentiler, og angir 95 % av verdiene i en presumptivt frisk befolkning. De referansegrensene som fremkommer ved en slik fremgangsmåte er veiledende. Et normalt prøvesvar utelukker ikke sykdom og et prøvesvar utenfor referansegrensene kan være normalt. Generelt vil sannsynligheten for patologi øke jo lenger fra referanseområdet et prøvesvar ligger.

  De pediatriske referanseverdiene i tabellen under er hentet fra litteraturen. For noen analyser er referanseområdet basert på pasientpopulasjoner, for andre har man undersøkt antatt friske barn. Man vet imidlertid at i ulike aldersgrupper er enkelte tilstander hyppig forekommende og man kan da risikere at det i referansepopulasjonen befinner seg individer som ikke har en optimal helsetilstand. Man ser for eksempel at de foreslåtte beslutningsgrensene for diagnosen jernmangelanemi hos barn for hemoglobin i retikulocytter (CHr) ligger langt inn i de publiserte referanseområdene for analysen. Å bruke referansegrense som beslutningsgrense for å stille en diagnose blir derfor ikke korrekt.

  Referansegrensene i tabellen under er i utgangspunktet basert på publiserte 2,5 og 97,5 percentiler for ulike analyser og aldersgrupper. I de tilfeller der det kun er små forskjeller mellom aldersgruppene, har man imidlertid valgt å slå sammen disse i noen tilfeller. For mer utfyllende referansegrenser henvises det derfor til publisert litteratur.

  Analyser (enhet)AlderRef. grenserKommentarRef.
  ALAT (U/L)
  (s-serum )
  0–19 år< 59 1
  Albumin (g/L)
  (s)
  < 1 uke
  1 uke–3 år
  4–19 år
  19–40
  20–47
  36–56
   1
  Alfa føto protein (ng/mL)
  (s)
  Ved fødsel
  1 uke
  1 mnd.
  2 mnd.
  3 mnd.
  4 mnd
  5 mnd.
  6 mnd.
  > 6 mnd–2 år
  > 2 år*
  42 000 (190 000)
  16 000 (74 000)
  1400 (6300)
  180 (2000)
  80 (1000)
  40 (420)
  20 (220)
  13 (130)
  8 (90)
  < 14
  Mean verdi (+ 2SD) 2.
  Omkring 10 måneder etter fødselen er serumnivået hos barnet nede på voksent nivå. Voksne, ikke gravide, har kun spormengder av AFP i serum..
  2
  *3
  Alkalisk fosfatase- ALP (U/L)
  (s)
  0–10 år
  11–14 år Jenter
  11–14 år Gutter
  15–20 år Jenter
  15–20 år Gutter
  135–537
  50–415
  92–549
  47–175
  62–369
  Ved høye ALP verdier er en diff. diagnose: Transient hyperfosfatasemi45
  Antitrombin (AT) (%)
  (citrat-blod)
  7–15 år
  16–17 år
  90–135
  87–131
  Antitrombin aktivitet når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave verdier ses ved arvelig AT-mangel og ved ervervet mangel som ved DIC, leversvikt, alvorlig venøs tromboembolisme og nefrotisk syndrom.6
  Apolipoprotein A-1 (g/L)
  (s)
  0–12 mnd.
  1–14 år
  15–20 år Jenter
  15–20 år Gutter
  0,90–1,93
  0,83–1,84
  0,97–1,76
  0,85–1,60
  Etter pubertet har gutter lavere verdier enn jenter. Lavt nivå av Apo A-1 er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar.7
  Apolipoprotein B (g/L) (s)0–12 mnd.
  1–14 år
  15–20 år Jenter
  15–20 år Gutter
  0,35–0,90
  0,42–1,04
  0,45–1,17
  0,47–1,02
  Etter pubertet noe høyere verdier hos jenter, men dette er uavklart. Høyt nivå av Apo B er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar.7
  Ammonium/ammoniakk (µmol/L)
  (s/p)
  Nyfødt
  0–4 uker
  1-12 mnd
  > 12 mnd
  64–107
  56–92
  21–50
  11–32*
   8
  *3
  ASAT (U/L)
  (s)
  1–7 dgr.
  8 dgr. – 12 mndr.
  1–3 år
  5–13 år
  16–19 år
  20–98
  16–69
  16–57
  10–47
  0–41
   1
  Bilirubin, total (µmol/L)
  (s)
  Fødsel–1 døgn
  1–2 døgn
  3–5 døgn
  1 mnd – voksen
  < 100
  < 140
  < 200
  < 17
   9
  Bilirubin, konjugert (µmol/L)
  (s)

  Nyfødte

  Eldre barn

  < 10

  < 5

  ↑ ved gallestase9
  Calcidiol = 25-OH vit D (nmol/L)
  (s)
   30–110De angitte referanseverdier gjelder summen av 25-OH-D3 og 25-OH2-D2. Indikasjon: mistanke om vit.D mangel3
  Calcitriol = 1,25 OH-vit D (pmol/L)
  (s)
  < 7 år
  > 18 år
  72–216
  42–169
  De angitte referanseverdier gjelder summen av 1,25-(OH)2-D3 og 1,25-(OH)2-D2. Indikasjon: utredning av forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet som ikke kan forklares ved måling av PTH og 25-OH vit.D.3
  Ceruloplasmin (g/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–12 mndr.
  1–3 år
  Voksne kvinner
  Voksne menn
  0,08–0,25
  0,15–0,48
  0,25–0,56
  0,24–0,55
  0,22–0,38
  Barn <6 mndr har lavere verdier enn voksne. Verdiene stiger frem til 2–3 års alder og faller så langsomt til voksne verdier. Økte verdier ved graviditet og østrogenbehandling.3, 9
  CK (U/L)
  (s)
  0–3 mndr. Jenter
  0–3 mndr. Gutter
  3–12 mndr. Jenter
  3–12 mndr. Gutter
  1–14 år
  15–18 år
  42–470
  28–300
  26–240
  24–170
  24–175
  24–145
   10
  CK-MB (µg/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–3 mndr.
  3–18 år
  0–4,5
  0–4,8
  0–1,7
   10
  CHr - Hemoglobin i retikulocytter (pg/celle)
  (EDTA-blod)
  1 dag – < 2 år
  2 – < 6 år
  6 – < 12 år
  12 – < 18 år
  22,5–31,8
  25,1–32,1
  23,6–33,9
  27,0–33,9
  2,5 og 97,5 percentil. Cutoff-verdi ved jernmangel hos barn varierer fra <25 til <27,5 pg i ulike studier11-139
  CRP (mg/L)
  (s)
  Alle aldre< 5Ved mikro-CRP kan verdier ned til 0,1 mg/l bestemmes.3
  Cystatin C (mg/L)
  (s)
  Nyfødt, prematur
  Nyfødt, termin
  >8 dgr. –1 år
  1–3 år
  > 3–16 år
  1,34–2,57
  1,36–2,23
  0,75–1,87
  0,68–1,60
  0,51–1,31
  2,5 og 97,5 percentil.14
  Erytrocytter
  (EDTA-blod)
  1–14 dager
  15–60 dager
  61–180 dager
  0,5–12 år
  12–18 år Jenter
  12–18 år Gutter
  3,8–5,3 x 1012/L
  2,3–5,0 x 1012/L
  3,5–4,8 x 1012/L
  3,8–5,0 x 1012/L
  3,9–4,9 x 1012/L
  3,8–5,3 x 1012/L
   9
  EVF = Hematokrit
  (EDTA-blod)
  1–14 dager
  15–60 dager
  61–180 dager
  0,5–12 år
  12–18 år Jenter
  12–18 år Gutter
  0,36–0,59
  0,25–0,50
  0,28–0,40
  0,31–0,42
  0,33–0,43
  0,32–0,47
  Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil EVF være 2–8 % forhøyet.9
  Faktor II (%)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  72–125
  75–135
   6
  Faktor V (%)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  66–136
  61–131
   6
  Faktor VIII (%)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  72–209
  63–237
  Faktor VIII når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave nivå sees ved Hemofili A og ved ervervet faktor VIII mangel.15
  Faktor IX (%)
  (Citrat-blod)
  7–9 år
  10–13 år
  14–15 år
  16–17 år
  70–133
  72–152
  80–161
  86–176
   15
  Faktor X (%)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  69–134
  63–146
   6
  Faktor XI (%)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  66–138
  57–159
   15
  Ferritin (µg/L)
  (s)
  0–1 år
  1–3 år
  4–10 år
  11–14 år
  Jenter 15–18 år
  Gutter 15–18 år
  25–790
  10–501
  22–280
  15–112
  10–125
  18–158
  2,5 og 97,5 percentil. Med nye analyseteknikker er noen steder referanseområdet lagt høyere enn tidligere.16
  Folat (nmol/L)
  (s)
  0–1 år
  1–15 år
  15–19 år
  11,1–66,4
  5,7–30,3
  4,2–21,7
  Homocystein er en metabolsk markør på funksjonell folatstatus, som anbefales ved vurdering av folatverdier i nedre del av referanseområdet (<10,0 nmol/L).17
  Fosfat (mmol/L)
  (s)
  Nyfødte
  0–2 år
  3–8 år
  8–16 år
  1,40–2,90
  1,20–2,20
  1,00–2,00
  0,80–1,90
   18
  FSH (IE/L)
  (s)
  0-12 mndJenter
   Gutter
  1–10 årJenter
   Gutter
  11–14 årJenter
   Gutter
  15–20 årJenter
   Gutter

  Folikkelfase
  Midtsyklus
  Lutealfase
  1,8–20,3
  0–3,5
  0–6,1
  0–3,0
  0,2–8,0
  0,4–6,3
  0,6–8,8
  0,5–10,0

  2,8–11,3
  5,8–21,0
  1,2–9,0
   5
  Gamma GT (U/L)
  (s)
  1 uke – 3 mndr.
  4–6 mndr.
  7–12 mndr.
  1–11 år
  12–16 år
  16–174
  5–123
  8–59
  2–25
  6–39
  Høyest verdi ved fødsel, avtar første leveår.1
  Haptoglobin (g/L)
  (s)
  1 mnd.*
  3 mndr.*
  6 mndr.*
  > 6 mndr.*
  0–12 mndr†
  1–20 år†
  0,1–1,1
  0,2–1,7
  0,4–3,2
  0,4–2,8
  0,0–2,2
  0,0–2,4
  Unyttig som hemolyse-parameter hos nyfødte*19
  5
  Hemoglobin (g/dL)
  (EDTA-blod)
  1–14 dager
  15–60 dager
  61–180 dager
  0,5–12 år
  12–18 år Jenter
  12–18 år Gutter
  12,2–19,9
  8,7– 16,9
  9,7–13,3
  10,3–14,4
  10,9–14,6
  10,7–16,5
   9
  Homocystein (µmol/L)
  (p)
  0–1 år
  1–9 år
  9–15 år
  15–19 år
  3,4–12,0
  2,3–7,2
  3,5–12,1
  4,7–13,8
  2,5 og 97,5 percentil. Homocystein er en metabolsk markør på kobalamin- og folatstatus og stiger ved mangel. Ved verdier >8 µmol/L (>6,5 hos yngre barn) anbefales kontroll av s-kobalamin og/eller s-folat for å utrede evt. mangel.17
  IgA (g/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–6 mndr.
  6–12 mndr.
  1–3 år
  4–6 år
  7–15 år
  16–18 år
  0–0,1
  0–0,4
  0–0,8
  0,1–1,4
  0,3–1,9
  0,3–2,5
  0,7–2,6
   1

   

  IgE-total (kU/L)
  (s)
  0–12 mndr.
  1–3 år
  4–10 år
  11–15 år
  16–18 år Jenter
  16–18 år Gutter
  0–24
  2–149
  4–279
  5–295
  7–698
  5–268
  2,5 og 97,5 percentil. Det oppgis ulike referansegrenser for jenter og gutter i ulike studier. En studie viser høyere total IgE hos gutter20.21
  IgG (g/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–12 mndr.
  1–3 år
  4–6 år
  7–9 år
  10–15 år
  16–18 år
  1,6–8,7
  1,3–6,6
  4,1–12,0
  4,7–13,3
  4,9–14,7
  5,9–16,4
  5,2–18,2
  2,5 og 97,5 percentil.1
  IgM (g/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–12 mndr.
  1–3 år
  4–9 år
  10–18 år
  0–0,7
  0–1,3
  0–1,8
  0,2–1,8
  0,3–2,3
  2,5 og 97,5 percentil1
  IGF-1 (nmol/L)
  (s)
  1–8 år
  9–11 år
  12–18 år
  6–43
  8–72
  19–130
  TannerGuttJente
  16–448–36
  215–5510–55
  319–9912–99
  432–10225–112
  518–11222–106
  NB. Lave verdier ved underernæring.
  NB. Metodeforskjeller i analysene!
  22
  IGF bindeprotein 3 (nmol/L)
  (s)
  < 5 år
  5–8 år
  8–13 år
  13–17 år
  > 17 år
  16–104
  24–136
  36–198
  69–222
  49–176
   22
  Jern (µmol/L)
  (s)
  0–3 mndr
  3–12 mnd.
  1–3 år
  4–18 år
  13–42
  4–34
  5–29
  5–23
  Stor døgnvariasjon. Pasienten må ikke ha tatt jernpreparater siste 3 døgn eller fått parenteral jernbehandling 4–6 uker før prøvetaking. Hemolyse gir falsk forhøyet resultat.
  Indikasjon: Jern-intoksikasjon.
  16
  Kalsium, (mmol/L)
  (s)
  0–6 år
  7–15 år
  16–18 år
  2,12–2,64
  2,17–2,57
  2,10–2,57
   9
  Kalsium, ionisert (mmol/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–6 mndr.
  1–19 år
  1,00–1,50
  0,95–1,50
  1,22–1,37
  2,5 og 97,5 percentil. Større spredning i 1. leveuke9
  Karbamid (Urinstoff) (mmol/L)
  (s)
  0–1 år
  1–3 år
  4–13 år
  14–19 år
  0,3–4,3
  1,1–4,6
  1,6–4,6
  1,9–5,7
   9

  Klor (mmol/L)
  (svette)

   

    

  Se kapittel om cystisk fibrose for nærmere informasjon om

   
  Kolesterol, total (mmol/L)
  (s)
  0–12 mnd.
  1–14 år
  15–20 år Jenter
  15–20 år Gutter
  2,20–4,81
  2,57–5,57
  2,69–5,88
  2,81–4,89
  Verdier > 5,2 mmol/L anses patologisk forhøyet23.7
  Kolesterol, HDL (mmol/L)
  (s)
  0–12 mnd.
  1–14 år
  15–20 år Jenter
  15–20 år Gutter
  0,61–2,18
  0,65–1,92
  0,74–1,78
  0,60–1,43
   7
  Kolesterol, LDL (mmol/L)
  (s)
  0–12 mnd.
  1–14 år
  15–20 år Jenter
  15–20 år Gutter
  0,64-2,87
  1,03-3,39
  1,18-3,62
  1,24-3,02
  2,5 og 97,5 percentil.
  Konsensus verdier (fastende)24:
  ≥2,6 mmol/L = grenseverdi
  ≥3,4 mmol/L = patologisk forhøyet
  7
  Kobber (µmol/L)
  (s)
  0–1 år
  1–10 år
  10–18 år
  4–24
  9–30
  14–29
   9
  Kortisol (nmol/L)
  (s)
  0–2 år Morgen
  0–2 år Kveld
  2–10 år Morgen
  2–10 år Kveld
  11–18 år Morgen
  11–18 år Kveld
  28–938
  28–828
  28–911
  28–662
  28–773
  28–607

  2,5 og 97,5 percentil for henholdsvis morgen (05–11) og kveld (17–23).

  Kortisol er høyere de første 2 ukene etter fødsel.

  10
  Kreatinin (µmol/L)
  (s)
  Navlestrengsblod
  Premature 0–21d
  Termin 0–14 d.
  2 mndr.– <3 år
  3–< 7 år
  7–< 11 år
  11–< 15 år
  46–86
  28–87
  27–81
  14–34
  23–42
  28–57
  37–72
   25
  Laktat (mmol/L)
  (s)
  0–2 mndr.
  3 mndr. – 1 år
  2–18 år
  1,0–3,5
  1,0–3,3
  1,0–2,4
  2,5 og 97,5 percentil.1
  Leukocytter
  (EDTA–blod)
  1–14 dager
  15–180 dager
  0,5–2 år
  2–18 år
  8,3–17,2
  6,0–16,2
  6,3–15,5
  4,4–12,5 x 109/L
   Verdier angitt i x 109/L9
  Leukocytter, differensialtelling (EDTA-blod)  
  Nøytrofile granulocytter1–14 dager2,1–7,5 x109/L
   15–180 dager1,1–7,9 x 109/L
   0,5–2 år1,8–9,6 x 109/L
   2–18 år2,1–8,9 x 109/L
     
  Lymfocytter1–14 dager3,0–7,2 x 109/L
   15–180 dager2,2–7,8 x 109/L
   0,5–2 år1,7–6,7 x 109/L
   2–18 år1,0–4,6 x 109/L
     
  Monocytter1–14 dager0,9–1,8 x 109/L
   15–180 dager0,5–1,5 x 109/L
   0,5–2 år0,4–1,1 x 109/L
   2–18 år0,3–0,7 x 109/L
     
  Eosinofile granulocytter1–14 dager0,0–0,7 x 109/L
   15–180 dager0,0–0,9 x 109/L
   0,5–2 år0,0–0,4 x 109/L
   2–18 år0,0–0,5 x 109/L
     
  Basofile granulocytter> 10 år0,0–0,3 x 109/L
   9
  LD (U/L)
  (s)
  1–30 dgr.
  1–12 mndr.
  1–13 år
  16–19 år
  178–629
  158–376
  129–286
  117–217
  2,5 og 97,5 percentil.1

   

  LH (IE/L)
  (s)
  0–12 mnd
  0–12 mnd
  1–5 år
  1–5 år
  6–10 år
  6–10 år
  11–14 år
  11–14 år
  15–20 år
  15–20 år 

  Folikkelfase
  Midtsyklus
  Lutealfase
  0,0-3,3
  0,0-6,3
  0,0-0,3
  0,0-0,9
  0,0-0,5
  0,0-1,0
  0,0-15,3
  0,0–5,4
  0,0-16,0
  0,8–4,9

  1,1-11,6
  17,0- 77,0
  0,1–14,7

   Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn.

   

   

       2,5 og 97,5 percentil.

  5
  Magnesium (mmol/L)
  (s)
  0–3 mndr
  3/12-10 år
  10–18 år
  0,59–0,88
  0,61–1,03
  0,64–0,86
  2,5 og 97,5 percentil.16
  MCV (fL)
  (EDTA-blod)
  1–14 d
  15–60 d
  61 d – 6 år
  6–12 år
  12–18 år
  96–104
  80–100
  70–83
  75–87
  77–90
  Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil MCV være 2–8 % forhøyet.9
  Metylmalonsyre (MMA) (µmol/L)
  (s/p)
  0–1 år
  1–9 år
  9–15 år
  15–19 år
  0,16– 3,89
  0,07–0,24
  0,09–0,46
  0,09–0,35
  2,5 og 97,5 percentil. MMA er en metabolsk markør på kobalaminstatus og stiger ved mangel. MMA ≥0,26 indikerer mangel hos barn over 1,5 år. Hos yngre barn anbefales homocystein ved utredning av evt. kobalaminmangel26.17
  Natrium, (mmol/L)
  (svette)
  < 9 år
  10–14 år
  15–19 år
  > 19 år
  < 60
  < 73
  < 79
  < 89
  2,5 og 97,5 percentil.27
  Prealbumin (g/L)
  (s)
  0–12 mndr.
  1–14 år
  15–20 år
  0,00–0,25
  0,08–0,33
  0,00–0,35
   5
  (NT) ProBNP (pmol/L)
  (p)
  < 1 år
  16 år
  35 (97.5 p)
  6 (97.5 p)
  Noen studier finner fallende verdier med økende alder28, andre ikke29. P-BNP er høy hos nyfødte og faller raskt ila 2 uker til lavere verdier enn hos voksne30.28
  Procalcitonin (µg/L)
  (s)
  > 3. levedøgn< 0,10Ved bakterielle infeksjoner rask økning ila 6–8 timer, platå innen 12 timer og normalisering etter 2–3 dager. En fysiologisk økning opp til 48 timer etter fødsel. Forhøyet hos nyfødte ved asfyksi, ICB, pneumothorax og etter resusitering.31
  Prolactin (mIE/L)
  (s)
  Alle aldre50–700Nyfødte har ved fødselen like høyt eller høyere nivå enn moren. Etter fødselen synker konsentrasjonen i løpet av et par uker.3
  Protein C (%)
  (Citrat-blod)
  7–11 år
  12–13 år
  14–17 år
  68–143
  66–162
  69–171
  Protein C aktivitet når voksent nivå i løpet av puberteten. Nedsatt ved arvelig protein C-mangel og ved warfarinbehamdling, leversvikt, vitamin K-mangel og DIC6
  Protein S (%)
  (Citrat-blod)
  7–11 år
  7–11 år
  12–13 år
  12–13 år
  14–17 år
  14–17 år
  62–151
  65–140
  70–140
  72–139
  51–147
  68–167

  Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn.

  Protein S aktivitet når voksent nivå ved 6 måneders alder. Nedsatt ved arvelig protein S-mangel og ved warfarinbehandling, leversvikt, vitamin K-mangel, DIC, p-piller, graviditet og østrogenbehandling.

   

   

  6
  Protrombintid (INR)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  13,0–15,6
  12,6–15,7
  Testen er følsom for mangel på faktorene II, VII og X. Indikasjon: Monitorering av behandling med vitamin K- antagonister (warfarin). Økt verdi ved leversvikt, vitamin K-mangel, arvelig Faktor VII-mangel og DIC.15
  PTT (partiell tromboplastintid) (%)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  27–39
  26–36
   15
  Reninaktivitet i plasma (nmol/L/time)
  (p)
  0–1 år
  1–3 år
  3–5 år
  5–10 år
  10–15 år
  1,5–28,5
  1,3–8,6
  0,8–5,0
  0,4–4,5
  0,4–2,5
  Bør evt. vurdere svarene sammen med elektrolytter og serum aldosteron32
  Ristocetin cofaktor aktivitet (RCF) (%)
  (Citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  50–195
  49–204
   15
  Selen (µmol/L)
  (s)
  0–12 mnd.
  1–18 år
  0,13–1,47
  0,43–1,63
   33
  Sink (µmol/L)
  (s)
   < 1 år
  > 1 år = voksen
  9–19*
  10–18†
  Normale verdier, på tross av mangel, kan ses ved katabole tilstander*34
  8
  Senkningsreaksjon-SR (mm/time)< 15 år0–10 8
  Testosteron (nmol/L)
  (s)
  0–12 mndr.
  0–12 mndr.
  1–10 år
  1–10 år
  11–14 år
  11–14 år
  15–20 år
  15–20 år
  0,0–2,3
  0,0–17,1
  0,0–1,8
  0,0–2,0
  0,8–4,5
  0,5–22,1
  1,4–4,7
  3,6–67

  Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn.

  Ved normal testikulær funksjon har gutter en testosteron peak rundt 1–3 måneders alder.

  5
  Total protein (serum) g/L
  (s)
  Fødsel
  0–12 mndr.
  13–24 mndr.
  >2 år
  47–72
  50–70
  56–75
  62–78
   3
  T3, fritt (pmol/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  0–1 mnd.
  1/12- 10 år
  11–18 år
  11–18 år
  5,0–7,5
  4,6–10,1
  4,0–8,1
  3,5–7,3
  4,2–7,5

  Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn der det er angitt to ganger.

  Gutter har noe høyere FT3 enn jenter

  35
  T4, fritt (pmol/L)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–12 mndr.
  1–18 år
  8,5–30,5
  9,2–25,3
  10,4–22,6
   35
  TSH (mIE/l)
  (s)
  0–1 mnd.
  1–12 mndr.
  1–10 år
  11–18 år
  0,7–18,1
  1,1–8,2
  0,8–6,3
  0,5–4,6
   35
  Transferrinmetning (%)
  (s)
  1 år
  4 år
  7 år
  10 år
  14 år
  18 år
  0,29; 0,32
  0,36; 0,38
  0,39; 0,41
  0,41; 0,43
  0,44; 0,50
  0,45; 0,58
  97,5 percentil for hhv. jenter og gutter. Indikasjon: utredning av hereditær hemokromatose, jern-overdose, tolkning av jernbelastning. Hemolyse gir falskt forhøyet analyseresultat36
  Transferrin reseptor (mg/L)
  (s)
  1/2 – 4 år
  4–10 år
  10–16 år
  > 16 år
  1,5–3,3
  1,3–3,0
  1,1–2,7
  0,9–2,3
  2,5 og 97,5 percentil.37
  Triglyserider, ikke fastende (mmol/l)
  (s)
  0–12 mnd.
  1–5 år
  6–10 år
  11–14 år
  15–20 år  
  0,56–2,64
  0,47–1,77
  0,50–2,19
  0,51–2,36
  0,56–2,35
  2,5 og 97,5 percentil.
  Fastende verdier > 2,26 mmol/L anses som patologisk forhøyet24.
  7
  Troponin T (ng/L)
  (s)
  Nyfødte

   

   

  9799 percentil. Sammenlignet med voksne har friske nyfødte betydelig høyere troponin T verdier. Gutter noe høyere enn jenter. Etter nyfødtperioden synker verdiene med økende alder38. 99 percentil for en frisk voksen populasjon er 14 ng/L. Cutoff for myocarditt hos barn (mean alder 5 år) var 52 ng/L, gammel metode (Ref. pediatric Cardiology). High sensitivity TnT er ca. 50 % høyere enn gammel metode i dette nivået (Roche informasjon).39
  Urat = Urinsyre) (µmol/L)
  (s)
  0–12 mndr.
  1–9 år
  10–13 år
  10–11 år
  14–19 år
  14–15 år
  71–399
  101–297
  178–345
  137–404
  178–351
  143–518

   

  Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn (fra 10 års alder) der det er angitt to ganger

  1
  Vitamin A = Retinol (µmol/L)
  (s)
  1–6 år
  7–12 år
  13–19 år
  0,7–1,5
  0,9–1,7
  0,9–2,5(3,4)
   8, 40
  Vitamin B12 = Kobalamin (pmol/L)
  (s)
  0–1 år
  1–9 år
  9–15 år
  15–19 år
  99–745
  278–1115
  172–880
  205–752
  2,5 og 97,5 percentil. Ved verdier <250 pmol/L anbefales kontroll av metabolske markører: homocystein og metylmalonsyre (hos barn >1,5 år) for å utrede mangel.17
  Vitamin E = α-Tocopherol (µmol/L)
  (s)
  9–23 mndr.
  1–6 år
  7–12 år
  13–19 år
  6–31*
  7–21†
  10–21†
  13–24†
  2,5 og 97,5 percentil.*34
  9
  Østradiol (pmol/L)
  (s)
  0–12 mndr.
  0–12 mndr.
  1–5 år
  1–5 år
  6–10 år
  6–10 år
  11–14 år
  11–14 år
  15–20 år
  15–20 år 

  Folikkelfase
  Midtsyklus
  Lutealfase
  28–156
  30–86
  32-98
  16-84
  30-138
  15-69
  27-355
  29-113
  34-953
  30-182

  80 – 790
  700 – 2100
  80 – 850

  Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn der det er angitt to ganger.

  2,5 og 97,5 percentil.

  5
  Von Willebrand faktor (%)
  (citrat-blod)
  7–13 år
  14–17 år
  60–189
  50–205
   15

  Referanser

  1. Ghoshal AK, Soldin SJ. Evaluation of the Dade Behring Dimension RxL: integrated chemistry system-pediatric reference ranges. Clin Chim Acta 2003;331:135-46.
  2. Muller M, Anke M, Illing-Gunther H, Thiel C. Oral cadmium exposure of adults in Germany. 2: Market basket calculations. Food Addit Contam 1998;15:135-41.
  3. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. In: Urdal P, Brun A, Åsved A, eds. www.prosedyrer.no; 2009.
  4. Behulova D, Bzduch V, Holesova D, Vasilenkova A, Ponec J. Transient hyperphosphatasemia of infancy and childhood: study of 194 cases. Clin Chem 2000;46:1868-9.
  5. Chan MK, Seiden-Long I, Aytekin M, et al. Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Interval Database (CALIPER): Pediatric Reference Intervals for an Integrated Clinical Chemistry and Immunoassay Analyzer, Abbott Architect ci8200. Clin Biochem 2009.
  6. Flanders MM, Phansalkar AR, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for uncommon bleeding and thrombotic disorders. J Pediatr 2006;149:275-7.
  7. Yip PM, Chan MK, Nelken J, Lepage N, Brotea G, Adeli K. Pediatric reference intervals for lipids and apolipoproteins on the VITROS 5,1 FS Chemistry System. Clin Biochem 2006;39:978-83.
  8. Nicholson JF, Pesce MA. Reference Ranges for Laboratory tests and Procedures. In: Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Saunders; 2000:2181-211.
  9. Pediatric Reference Intervals. Fifth ed: AACCPress; 2005.
  10. Soldin SJ, Murthy JN, Agarwalla PK, Ojeifo O, Chea J. Pediatric reference ranges for creatine kinase, CKMB, Troponin I, iron, and cortisol. Clin Biochem 1999;32:77-80.
  11. Brugnara C, Zurakowski D, DiCanzio J, Boyd T, Platt O. Reticulocyte hemoglobin content to diagnose iron deficiency in children. JAMA 1999;281:2225-30.
  12. Mateos ME, De-la-Cruz J, Lopez-Laso E, Valdes MD, Nogales A. Reticulocyte hemoglobin content for the diagnosis of iron deficiency. J Pediatr Hematol Oncol 2008;30:539-42.
  13. Ullrich C, Wu A, Armsby C, et al. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA 2005;294:924-30.
  14. Harmoinen A, Ylinen E, Ala-Houhala M, Janas M, Kaila M, Kouri T. Reference intervals for cystatin C in pre- and full-term infants and children. Pediatr Nephrol 2000;15:105-8.
  15. Flanders MM, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for seven common coagulation assays. Clin Chem 2005;51:1738-42.
  16. Soldin OP, Bierbower LH, Choi JJ, Thompson-Hoffman S, Soldin SJ. Serum iron, ferritin, transferrin, total iron binding capacity, hs-CRP, LDL cholesterol and magnesium in children; new reference intervals using the Dade Dimension Clinical Chemistry System. Clin Chim Acta 2004;342:211-7.
  17. Monsen AL, Refsum H, Markestad T, Ueland PM. Cobalamin status and its biochemical markers methylmalonic acid and homocysteine in different age groups from 4 days to 19 years. Clin Chem 2003;49:2067-75.
  18. Elektronisk blåbok. Laboratoriemedisinske undersøkelser ved Oslo-sykehusene.
   www.uus.no/labus/; 2009.
  19. Kanakoudi F, Drossou V, Tzimouli V, et al. Serum concentrations of 10 acute-phase proteins in healthy term and preterm infants from birth to age 6 months. Clin Chem 1995;41:605-8.
  20. Soldin OP, Dahlin JR, Gresham EG, King J, Soldin SJ. IMMULITE 2000 age and sex-specific reference intervals for alpha   fetoprotein, homocysteine, insulin, insulin-like growth factor-1, insulin-like growth factor binding protein-3, C-peptide, immunoglobulin E and intact parathyroid hormone. Clin Biochem 2008;41:937-42.
  21. Soldin SJ, Morales A, Albalos F, Lenherr S, Rifai N. Pediatric reference ranges on the Abbott IMx for FSH, LH, prolactin, TSH, T4, T3, free T4, free T3, T-uptake, IgE, and ferritin. Clin Biochem 1995;28:603-6.
  22. Aker sykehus H. Personlig meddelelse, Klingenberg C; 2003.
  23. American Academy of Pediatrics. National Cholesterol Education Program: Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents. Pediatrics 1992;89:525-84.
  24. Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, et al. Dietary recommendations for children and adolescents: a guide for practitioners: consensus statement from the American Heart Association. Circulation 2005;112:2061-75.
  25. Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, et al. Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008;54:559-66.
  26. Bjorke-Monsen AL, Torsvik I, Saetran H, Markestad T, Ueland PM. Common metabolic profile in infants indicating impaired cobalamin status responds to cobalamin supplementation. Pediatrics 2008;122:83-91.
  27. Mishra A, Greaves R, Smith K, et al. Diagnosis of cystic fibrosis by sweat testing: age-specific reference intervals. J Pediatr 2008;153:758-63.
  28. Rauh M, Koch A. Plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentrations in a control population of infants and children. Clin Chem 2003;49:1563-4.
  29. Nir A, Nasser N. Clinical value of NT-ProBNP and BNP in pediatric cardiology. J Card Fail 2005;11:S76-80.
  30. Koch A, Singer H. Normal values of B type natriuretic peptide in infants, children, and adolescents. Heart 2003;89:875-8.
  31. van Rossum AM, Wulkan RW, Oudesluys-Murphy AM. Procalcitonin as an early marker of infection in neonates and children. Lancet Infect Dis 2004;4:620-30.
  32. Norbert W. Clinical guide to laboratory tests. Philadelphia: Saunders; 1995.
  33. Muntau AC, Streiter M, Kappler M, et al. Age-related reference values for serum selenium concentrations in infants and children. Clin Chem 2002;48:555-60.
  34. Karr M, Mira M, Causer J, et al. Age-specific reference intervals for plasma vitamins A, E and beta-carotene and for serum zinc, retinol-binding protein and prealbumin for Sydney children aged 9-62 months. Int J Vitam Nutr Res 1997;67:432-6.
  35. Kapelari K, Kirchlechner C, Hogler W, Schweitzer K, Virgolini I, Moncayo R. Pediatric reference intervals for thyroid hormone levels from birth to adulthood: a retrospective study. BMC Endocr Disord 2008;8:15.
  36. Ritchie RF, Palomaki GE, Neveux LM, Navolotskaia O, Ledue TB, Craig WY. Reference distributions for serum iron and transferrin saturation: a practical, simple, and clinically relevant approach in a large cohort. J Clin Lab Anal 2002;16:237-45.
  37. Suominen P, Virtanen A, Lehtonen-Veromaa M, et al. Regression-based reference limits for serum transferrin receptor in children 6 months to 16 years of age. Clin Chem 2001;47:935-7.
  38. Eisenhut M, Sidaras D, Johnson R, Newland P, Thorburn K. Cardiac Troponin T levels and myocardial involvement in children with severe respiratory syncytial virus lung disease. Acta Paediatr 2004;93:887-90.
  39. Baum H, Hinze A, Bartels P, Neumeier D. Reference values for cardiac troponins T and I in healthy neonates. Clin Biochem 2004;37:1079-82.
  40. The Harriet Lane Handbook 15th Ed. ed: Mosby; 2000.
  Versjon 2006: Claus Klingenberg
  Revidert versjon 2009: Anne-Lise Bjørke Monsen
  Publisert 2.9. 2010

  Laboratorieanalyser er viktige diagnostiske hjelpemiddel ved utredning, behandling og oppfølging av sykdomstilstander. Mange laboratorieanalyser endrer seg i forhold til alder, kjønn og barnets aktuelle utviklingsnivå. I tillegg påvirkes analysene i varierende grad av både biologisk og analytisk variasjon. For en del analyser er referanseområdet også metodeavhengig og kan derfor variere mellom ulike laboratorier.
  De fleste referanseverdier for laboratorieanalyser er basert på 2,5 og 97,5 percentiler, og angir 95 % av verdiene i en presumptivt frisk befolkning. De referansegrensene som fremkommer ved en slik fremgangsmåte er veiledende. Et normalt prøvesvar utelukker ikke sykdom og et prøvesvar utenfor referansegrensene kan være normalt. Generelt vil sannsynligheten for patologi øke jo lenger fra referanseområdet et prøvesvar ligger.

  De pediatriske referanseverdiene i tabellen under er hentet fra litteraturen. For noen analyser er referanseområdet basert på pasientpopulasjoner, for andre har man undersøkt antatt friske barn. Man vet imidlertid at i ulike aldersgrupper er enkelte tilstander hyppig forekommende og man kan da risikere at det i referansepopulasjonen befinner seg individer som ikke har en optimal helsetilstand. Man ser for eksempel at de foreslåtte beslutningsgrensene for diagnosen jernmangelanemi hos barn for hemoglobin i retikulocytter (CHr) ligger langt inn i de publiserte referanseområdene for analysen. Å bruke referansegrense som beslutningsgrense for å stille en diagnose blir derfor ikke korrekt.

  Referansegrensene i tabellen under er i utgangspunktet basert på publiserte 2,5 og 97,5 percentiler for ulike analyser og aldersgrupper. I de tilfeller der det kun er små forskjeller mellom aldersgruppene, har man imidlertid valgt å slå sammen disse i noen tilfeller. For mer utfyllende referansegrenser henvises det derfor til publisert litteratur.

  Analyser (enhet)AlderRef. grenserKommentarRef.
  ALAT (U/L)
  (s-serum )
  0-19 år<59 1
  Albumin (g/L)
  (s)
  < 1 uke
  1 uke – 3 år
  4-19 år
  19-40
  20-47
  36-56
   1
  Alfa føto protein (ng/mL)
  (s)
  Ved fødsel
  1 uke
  1 mnd.
  2 mnd.
  3 mnd.
  4 mnd
  5 mnd.
  6 mnd.
  > 6 mnd-2 år
  > 2 år*
  42 000 (190 000)
  16 000 (74 000)
  1400 (6300)
  180 (2000)
  80 (1000)
  40 (420)
  20 (220)
  13 (130)
  8 (90)
  < 14
  Mean verdi (+ 2SD) 2.
  Omkring 10 måneder etter fødselen er serumnivået hos barnet nede på voksent nivå. Voksne, ikke gravide, har kun spormengder av AFP i serum..
  2
  *3
  Alkalisk fosfatase- ALP (U/L)
  (s)
  0-10 år
  11-14 år Jenter
  11-14 år Gutter
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter
  135-537
  50-415
  92-549
  47-175
  62-369
  Ved høye ALP verdier er en diff. diagnose: Transient hyperfosfatasemi45
  Antitrombin (AT) (%)
  (citrat-blod)
  7-15 år
  16-17 år
  90-135
  87-131
  Antitrombin aktivitet når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave verdier ses ved arvelig AT-mangel og ved ervervet mangel som ved DIC, leversvikt, alvorlig venøs tromboembolisme og nefrotisk syndrom.6
  Apolipoprotein A-1 (g/L)
  (s)
  0-12 mnd.
  1-14 år
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter
  0,90-1,93
  0,83-1,84
  0,97-1,76
  0,85-1,60
  Etter pubertet har gutter lavere verdier enn jenter. Lavt nivå av Apo A-1 er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar.7

  Apolipoprotein B (g/L)

  (s)
  0-12 mnd.
  1-14 år
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter
  0,35-0,90
  0,42-1,04
  0,45-1,17
  0,47-1,02
  Etter pubertet noe høyere verdier hos jenter, men dette er uavklart. Høyt nivå av Apo B er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar.7
  Ammonium/ammoniakk (µmol/L)
  (s/p)
  Nyfødt
  0-2 uker
  >1 mnd.
  Etter spedbarnsalder
  64-107
  56-92
  21-50
  11-32*
   8
  *3
  ASAT (U/L)
  (s)
  1-7 dgr.
  8 dgr. - 12 mndr.
  1-3 år
  5-13 år
  16-19 år
  20-98
  16-69
  16-57
  10-47
  0-41
   1
  Bilirubin, total (µmol/L)
  (s)
  Fødsel-1 døgn
  1-2 døgn
  3-5 døgn
  1 mnd - voksen
  <100
  <140
  <200
  <17
   9
  Bilirubin, konjugert (µmol/L)
  (s)
  Nyfødte
  Etter nyfødtperioden
  <10
  <5
  ↑ ved gallestase9
  Calcidiol = 25-OH vit D (nmol/L)
  (s)
   30-110De angitte referanseverdier gjelder summen av 25-OH-D3 og 25-OH2-D2. Indikasjon: mistanke om vit.D mangel3
  Calcitriol = 1,25 OH-vit D (pmol/L)
  (s)
  < 7 år
  > 18 år
  72-216
  42-169
  De angitte referanseverdier gjelder summen av 1,25-(OH)2-D3 og 1,25-(OH)2-D2. Indikasjon: utredning av forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet som ikke kan forklares ved måling av PTH og 25-OH vit.D.3
  Ceruloplasmin (g/L)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-12 mndr.
  1-3 år
  Voksne kvinner
  Voksne menn
  0,08-0,25
  0,15-0,48
  0,25-0,56
  0,24-0,55
  0,22-0,38
  Barn <6 mndr har lavere verdier enn voksne. Verdiene stiger frem til 2-3 års alder og faller så langsomt til voksne verdier. Økte verdier ved graviditet og østrogenbehandling.3, 9
  CK (U/L)
  (s)
  0-3 mndr. Jenter
  0-3 mndr. Gutter
  3-12 mndr. Jenter
  3-12 mndr. Gutter
  1-14 år
  15-18 år
  42-470
  28-300
  26-240
  24-170
  24-175
  24-145
   10
  CK-MB (µg/L)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-3 mndr.
  3-18 år
  0-4,5
  0-4,8
  0-1,7
   10
  CHr - Hemoglobin i retikulocytter (pg/celle)
  (EDTA-blod)
  1 dag – < 2 år
  2 – < 6 år
  6 - < 12 år
  12 - < 18 år
  22,5-31,8
  25,1-32,1
  23,6-33,9
  27,0-33,9
  2,5 og 97,5 percentil. Cutoff-verdi ved jernmangel hos barn varierer fra <25 til <27,5 pg i ulike studier11-139
  CRP (mg/L)
  (s)
  Alle aldre< 5Ved mikro-CRP kan verdier ned til 0,1 mg/l bestemmes.3
  Cystatin C (mg/L)
  (s)
  Nyfødte, premature
  Nyfødte, til termin
  >8 dgr. -1 år
  1-3 år
  >3-16 år
  1,34-2,57
  1,36-2,23
  0,75-1,87
  0,68-1,60
  0,51-1,31
  2,5 og 97,5 percentil.14
  Erytrocytter
  (EDTA-blod)
  1-14 dager
  15-60 dager
  61-180 dager
  0,5-12 år
  12-18 år Jenter
  12-18 år Gutter
  3,8-5,3 x 1012/L
  2,3-5,0 x 1012/L
  3,5-4,8 x 1012/L
  3,8-5,0 x 1012/L
  3,9-4,9 x 1012/L
  3,8-5,3 x 1012/L
   9
  EVF = Hematokrit
  (EDTA-blod)
  1-14 dager
  15-60 dager
  61-180 dager
  0,5-12 år
  12-18 år Jenter
  12-18 år Gutter
  0,36-0,59
  0,25-0,50
  0,28-0,40
  0,31-0,42
  0,33-0,43
  0,32-0,47
  Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil EVF være 2-8 % forhøyet.9
  Faktor II (%)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  72-125
  75-135
   6
  Faktor V (%)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  66-136
  61-131
   6
  Faktor VIII (%)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  72-209
  63-237
  Faktor VIII når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave nivå sees ved Hemofili A og ved ervervet faktor VIII mangel.15
  Faktor IX (%)
  (Citrat-blod)
  7-9 år
  10-13 år
  14-15 år
  16-17 år
  70-133
  72-152
  80-161
  86-176
   15
  Faktor X (%)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  69-134
  63-146
   6
  Faktor XI (%)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  66-138
  57-159
   15
  Ferritin (µg/L)
  (s)
  0-1 år
  1-3 år
  4-10 år
  11-14 år
  Jenter 15-18 år
  Gutter 15-18 år
  25-790
  10-501
  22-280
  15-112
  10-125
  18-158
  2,5 og 97,5 percentil. Med nye analyseteknikker er noen steder referanseområdet lagt høyere enn tidligere.16
  Folat (nmol/L)
  (s)
  0-1 år
  1-15 år
  15-19 år
  11,1-66,4
  5,7-30,3
  4,2-21,7
  Homocystein er en metabolsk markør på funksjonell folatstatus, som anbefales ved vurdering av folatverdier i nedre del av referanseområdet (<10,0 nmol/L).17
  Fosfat (mmol/L)
  (s)
  Nyfødte
  0-2 år
  3-8 år
  8-16 år
  1,40-2,90
  1,20-2,20
  1,00-2,00
  0,80-1,90
   18
  FSH (IE/L)
  (s)
  0-12 mndr.Jenter
   Gutter
  1-10 årJenter
   Gutter
  11-14 årJenter
   Gutter
  15-20 årJenter
   Gutter

  Folikkelfase
  Midtsyklus
  Lutealfase
  1,8-20,3
  0-3,5
  0-6,1
  0-3,0
  0,2-8,0
  0,4-6,3
  0,6-8,8
  0,5-10,0

  2,8-11,3
  5,8-21,0
  1,2-9,0
   5
  Gamma GT (U/L)
  (s)
  1 uke – 3 mndr.
  4-6 mndr.
  7-12 mndr.
  1-11 år
  12-16 år
  16-174
  5-123
  8-59
  2-25
  6-39
  Høyest verdi ved fødsel, avtar første leveår.1
  Haptoglobin (g/L)
  (s)
  1 mnd.*
  3 mndr.*
  6 mndr.*
  >6 mndr.*
  0-12 mndr†
  1-20 år†
  0,1-1,1
  0,2-1,7
  0,4-3,2
  0,4-2,8
  0,0-2,2
  0,0-2,4
  Unyttig som hemolyse-parameter hos nyfødte*19
  5
  Hemoglobin (g/dL)
  (EDTA-blod)
  1-14 dager
  15-60 dager
  61-180 dager
  0,5-12 år
  12-18 år Jenter
  12-18 år Gutter
  12,2 - 19,9
  8,7 - 16,9
  9,7 - 13,3
  10,3 – 14,4
  10,9 - 14,6
  10,7 - 16,5
   9
  Homocystein (µmol/L)
  (p)
  0-1 år
  1-9 år
  9-15 år
  15-19 år
  3,4-12,0
  2,3-7,2
  3,5-12,1
  4,7-13,8
  2,5 og 97,5 percentil. Homocystein er en metabolsk markør på kobalamin- og folatstatus og stiger ved mangel. Ved verdier >8 µmol/L (>6,5 hos yngre barn) anbefales kontroll av s-kobalamin og/eller s-folat for å utrede evt. mangel.17
  IgA (g/L)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-6 mndr.
  6-12 mndr.
  1-3 år
  4-6 år
  7-15 år
  16-18 år
  0-0,1
  0-0,4
  0-0,8
  0,1-1,4
  0,3-1,9
  0,3-2,5
  0,7-2,6
   1

   

  IgE-total (kU/L)
  (s)
  0-12 mndr.
  1-3 år
  4-10 år
  11-15 år
  16-18 år Jenter
  16-18 år Gutter
  0-24
  2-149
  4-279
  5-295
  7-698
  5-268
  2,5 og 97,5 percentil. Det oppgis ulike referansegrenser for jenter og gutter i ulike studier. En studie viser høyere total IgE hos gutter20.21
  IgG (g/L)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-12 mndr.
  1-3 år
  4-6 år
  7-9 år
  10-15 år
  16-18 år
  1,6-8,7
  1,3-6,6
  4,1-12,0
  4,7-13,3
  4,9-14,7
  5,9-16,4
  5,2-18,2
  2,5 og 97,5 percentil.1
  IgM (g/L)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-12 mndr.
  1-3 år
  4-9 år
  10-18 år
  0-0,7
  0-1,3
  0-1,8
  0,2-1,8
  0,3-2,3
  2,5 og 97,5 percentil1
  IGF-1 (nmol/L)
  (s)
  1-8 år
  9-11 år
  12-18 år
  6-43
  8-72
  19-130
  TannerGuttJente
  16-448-36
  215-5510-55
  319-9912-99
  432-10225-112
  518-11222-106
  NB. Lave verdier ved underernæring.
  NB. Metodeforskjeller i analysene!
  22
  IGF bindeprotein 3 (nmol/L)
  (s)
  < 5 år
  5-8 år
  8-13 år
  13-17 år
  > 17 år
  16-104
  24-136
  36-198
  69-222
  49-176
   22
  Jern (µmol/L)
  (s)
  0-3 mndr
  3-12 mnd.
  1-3 år
  4-18 år
  13-42
  4-34
  5-29
  5-23
  Stor døgnvariasjon. Pasienten må ikke ha tatt jernpreparater siste 3 døgn eller fått parenteral jernbehandling 4-6 uker før prøvetaking. Hemolyse gir falsk forhøyet resultat.
  Indikasjon: Jern-intoksikasjon.
  16
  Kalsium, (mmol/L)
  (s)
  0-6 år
  7-15 år
  16-18 år
  2,12-2,64
  2,17-2,57
  2,10-2,57
   9
  Kalsium, ionisert (mmol/L)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-6 mndr.
  1-19 år
  1,00-1,50
  0,95-1,50
  1,22-1,37
  2,5 og 97,5 percentil. Større spredning i 1. leveuke9
  Karbamid (Urinstoff) (mmol/L)
  (s)
  0-1 år
  1-3 år
  4-13 år
  14-19 år
  0,3-4,3
  1,1-4,6
  1,6-4,6
  1,9-5,7
   9
  Klor (mmol/L)
  (svette)
  Alle aldre
  0-6 mnd
  > 6 mnd
  > 60 patologisk
  30-59 intermediær
  40-59 intermediær
  Cut off verdier, se vedlagte paper 
  Kolesterol, total (mmol/L)
  (s)
  0-12 mnd.
  1-14 år
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter
  2,20-4,81
  2,57-5,57
  2,69-5,88
  2,81-4,89
  Verdier > 5,2 mmol/L anses patologisk forhøyet23.7
  Kolesterol, HDL (mmol/L)
  (s)
  0-12 mnd.
  1-14 år
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter
  0,61-2,18
  0,65-1,92
  0,74-1,78
  0,60-1,43
   7
  Kolesterol, LDL (mmol/L)
  (s)
  0-12 mnd.
  1-14 år
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter
  0,64-2,87
  1,03-3,39
  1,18-3,62
  1,24-3,02
  2,5 og 97,5 percentil.
  Konsensus verdier (fastende)24:
  ≥2,6 mmol/L = grenseverdi
  ≥3,4 mmol/L = patologisk forhøyet
  7
  Kobber (µmol/L)
  (s)
  0-1 år
  1-10 år
  10-18 år
  4-24
  9-30
  14-29
   9
  Kortisol (nmol/L)
  (s)
  0-24 mndr. Morgen
  0-24 mndr. Kveld
  2-10 år Morgen
  2-10 år Kveld
  11-18 år Morgen
  11-18 år Kveld
  28-938
  28-828
  28-911
  28-662
  28-773
  28-607
  2,5 og 97,5 percentil for henholdsvis morgen (05-11) og kveld (17-23).
  Kortisol er høyere de første 2 ukene etter fødsel.
  10
  Kreatinin (µmol/L)
  (s)
  Navlestrengsblod
  Premature 0-21 dgr.
  Termin barn 0-14 dgr.
  2 mndr.- <3 år
  3-<7 år
  7-<11 år
  11-<15 år
  46-86
  28-87
  27-81
  14-34
  23-42
  28-57
  37-72
   25
  Laktat (mmol/L)
  (s)
  0-2 mndr.
  3 mndr. – 1 år
  2-18 år
  1,0-3,5
  1,0-3,3
  1,0-2,4
  2,5 og 97,5 percentil.1
  Leukocytter
  (EDTA-blod)
  1-14 dager
  15-180 dager
  0,5-2 år
  2-18 år
  8,3-17,2 x 109/L
  6,0-16,2 x 109/L
  6,3-15,5 x 109/L
  4,4-12,5 x 109/L
   9
  Leukocytter, differensialtelling (EDTA-blod)  
  Nøytrofile granulocytter1-14 dager2,1-7,5 x109/L
   15-180 dager1,1-7,9 x 109/L
   0,5-2 år1,8-9,6 x 109/L
   2-18 år2,1-8,9 x 109/L
     
  Lymfocytter1-14 dager3,0-7,2 x 109/L
   15-180 dager2,2-7,8 x 109/L
   0,5-2 år1,7-6,7 x 109/L
   2-18 år1,0-4,6 x 109/L
     
  Monocytter1-14 dager0,9-1,8 x 109/L
   15-180 dager0,5-1,5 x 109/L
   0,5-2 år0,4-1,1 x 109/L
   2-18 år0,3-0,7 x 109/L
     
  Eosinofile granulocytter1-14 dager0,0-0,7 x 109/L
   15-180 dager0,0-0,9 x 109/L
   0,5-2 år0,0-0,4 x 109/L
   2-18 år0,0-0,5 x 109/L
     
  Basofile granulocytter> 10 år0,0-0,3 x 109/L
   9
  LD (U/L)
  (s)
  1-30 dgr.
  1-12 mndr.
  1-13 år
  16-19 år
  178-629
  158-376
  129-286
  117-217
  2,5 og 97,5 percentil.1

   

  LH (IE/L)
  (s)
  0-12 mndr. Jenter
  0-12 mndr. Gutter
  1-5 år Jenter
  1-5 år Gutter
  6-10 år Jenter
  6-10 år Gutter
  11-14 år Jenter
  11-14 år Gutter
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter

  Folikkelfase
  Midtsyklus
  Lutealfase
  0,0-3,3
  0,0-6,3
  0,0-0,3
  0,0-0,9
  0,0-0,5
  0,0-1,0
  0,0-15,3
  0,0-5,4
  0,0-16,0
  0,8-4,9

  1,1 - 11,6
  17,0 - 77,0
  0,1 - 14,7
  2,5 og 97,5 percentil.5
  Magnesium (mmol/L)
  (s)
  0-3 mndr
  3-mndr -10 år
  10-18 år
  0,59-0,88
  0,61-1,03
  0,64-0,86
  2,5 og 97,5 percentil.16
  MCV (fL)
  (EDTA-blod)
  1-14 dager
  15-60 dager
  61 dager - 6 år
  6-12 år
  12-18 år
  96-104
  80-100
  70-83
  75-87
  77-90
  Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil MCV være 2-8 % forhøyet.9
  Metylmalonsyre (MMA) (µmol/L)
  (s/p)
  0-1 år
  1-9 år
  9-15 år
  15-19 år
  0,16 - 3,89
  0,07-0,24
  0,09-0,46
  0,09-0,35
  2,5 og 97,5 percentil. MMA er en metabolsk markør på kobalaminstatus og stiger ved mangel. MMA ≥0,26 indikerer mangel hos barn over 1,5 år. Hos yngre barn anbefales homocystein ved utredning av evt. kobalaminmangel26.17
  Natrium, (mmol/L)
  (svette)
  < 9 år
  10-14 år
  15-19 år
  > 19 år
  < 60
  < 73
  < 79
  < 89
  2,5 og 97,5 percentil.27
  Prealbumin (g/L)
  (s)
  0-12 mndr.
  1-14 år
  15-20 år
  0,00-0,25
  0,08-0,33
  0,00-0,35
   5
  (NT) ProBNP (pmol/L)
  (p)
  <1 år
  16 år
  35 (97.5 p)
  6 (97.5 p)
  Noen studier finner fallende verdier med økende alder28, andre ikke29. P-BNP er høy hos nyfødte og faller raskt ila 2 uker til lavere verdier enn hos voksne30.28
  Procalcitonin (µg/L)
  (s)
  >3. levedøgn< 0,10Ved bakterielle infeksjoner rask økning ila 6-8 timer, platå innen 12 timer og normalisering etter 2-3 dager. En fysiologisk økning opp til 48 timer etter fødsel. Forhøyet hos nyfødte ved asfyksi, ICB, pneumothorax og etter resusitering.31
  Prolactin (mIE/L)
  (s)
  Alle aldre50-700Nyfødte har ved fødselen like høyt eller høyere nivå enn moren. Etter fødselen synker konsentrasjonen i løpet av et par uker.3
  Protein C (%)
  (Citrat-blod)
  7-11 år
  12-13 år
  14-17 år
  68-143
  66-162
  69-171
  Protein C aktivitet når voksent nivå i løpet av puberteten. Nedsatt ved arvelig protein C-mangel og ved warfarinbehamdling, leversvikt, vitamin K-mangel og DIC6
  Protein S (%)
  (Citrat-blod)
  7-11 år Jenter
  7-11 år Gutter
  12-13 år Jenter
  12-13 år Gutter
  14-17 år Jenter
  14-17 år Gutter
  62-151
  65-140
  70-140
  72-139
  51-147
  68-167
  Protein S aktivitet når voksent nivå ved 6 måneders alder. Nedsatt ved arvelig protein S-mangel og ved warfarinbehandling, leversvikt, vitamin K-mangel, DIC, p-piller, graviditet og østrogenbehandling.6
  Protrombintid (INR)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  13,0-15,6
  12,6-15,7
  Testen er følsom for mangel på faktorene II, VII og X. Indikasjon: Monitorering av behandling med vitamin K- antagonister (warfarin). Økt verdi ved leversvikt, vitamin K-mangel, arvelig Faktor VII-mangel og DIC.15
  PTT (partiell tromboplastintid) (%)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  27-39
  26-36
   15
  Reninaktivitet i plasma (nmol/L/time)
  (p)
  0-1 år
  1-3 år
  3-5 år
  5-10 år
  10-15 år
  1,5-28,5
  1,3-8,6
  0,8-5,0
  0,4-4,5
  0,4-2,5
  Bør evt. vurdere svarene sammen med elektrolytter og serum aldosteron32
  Ristocetin cofaktor aktivitet (RCF) (%)
  (Citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  50-195
  49-204
   15
  Selen (µmol/L)
  (s)
  0-12 mnd.
  1-18 år
  0,13-1,47
  0,43-1,63
   33
  Sink (µmol/L)
  (s)
  9 – 62 mndr.
  > 1 år = voksen
  9-19*
  10-18†
  Normale verdier, på tross av mangel, kan ses ved katabole tilstander*34
  8
  Senkningsreaksjon-SR (mm/time)< 15 år0-10 8
  Testosteron (nmol/L)
  (s)
  0-12 mndr. Jenter
  0-12 mndr. Gutter
  1-10 år Jenter
  1-10 år Gutter
  11-14 år Jenter
  11-14 år Gutter
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter
  0,0-2,3
  0,0-17,1
  0,0-1,8
  0,0-2,0
  0,8-4,5
  0,5-22,1
  1,4-4,7
  3,6-67
  Ved normal testikulær funksjon har gutter en testosteron peak rundt 1-3 måneders alder.5
  Total protein (serum) g/L
  (s)
  Fødsel
  0-12 mndr.
  13-24 mndr.
  >2 år
  47-72
  50-70
  56-75
  62-78
   3
  T3, fritt (pmol/L)
  (s)
  0-1 mnd. Jenter
  0-1 mnd. Gutter
  1 mnd. – 10 år
  11-18 år Jenter
  11-18 år Gutter
  5,0-7,5
  4,6-10,1
  4,0-8,1
  3,5-7,3
  4,2-7,5
  Gutter har noe høyere FT3 enn jenter35
  T4, fritt (pmol/L)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-12 mndr.
  1-18 år
  8,5-30,5
  9,2-25,3
  10,4-22,6
   35
  TSH (mIE/l)
  (s)
  0-1 mnd.
  1-12 mndr.
  1-10 år
  11-18 år
  0,7-18,1
  1,1-8,2
  0,8-6,3
  0,5-4,6
   35
  Transferrinmetning (%)
  (s)
  1 år
  4 år
  7 år
  10 år
  14 år
  18 år
  0,29; 0,32
  0,36; 0,38
  0,39; 0,41
  0,41; 0,43
  0,44; 0,50
  0,45; 0,58
  97,5 percentil for hhv. jenter og gutter. Indikasjon: utredning av hereditær hemokromatose, jern-overdose, tolkning av jernbelastning. Hemolyse gir falskt forhøyet analyseresultat36
  Transferrin reseptor (mg/L)
  (s)
  6 mndr. - 4 år
  4-10 år
  10-16 år
  >16 år
  1,5-3,3
  1,3-3,0
  1,1-2,7
  0,9-2,3
  2,5 og 97,5 percentil.37
  Triglyserider, ikke fastende (mmol/l)
  (s)
  0-12 mnd.
  1-5 år
  6-10 år
  11-14 år
  15-20 år  
  0,56-2,64
  0,47-1,77
  0,50-2,19
  0,51-2,36
  0,56-2,35
  2,5 og 97,5 percentil.
  Fastende verdier > 2,26 mmol/L anses som patologisk forhøyet24.
  7
  Troponin T (ng/L)
  (s)
  Nyfødte

   

   

  9799 percentil. Sammenlignet med voksne har friske nyfødte betydelig høyere troponin T verdier. Gutter noe høyere enn jenter. Etter nyfødtperioden synker verdiene med økende alder38. 99 percentil for en frisk voksen populasjon er 14 ng/L. Cutoff for myocarditt hos barn (mean alder 5 år) var 52 ng/L, gammel metode (Ref. pediatric Cardiology). High sensitivity TnT er ca. 50 % høyere enn gammel metode i dette nivået (Roche informasjon).39
  Urat = Urinsyre) (µmol/L)
  (s)
  0-12 mndr.
  1-9 år
  10-13 år Jenter
  10-11 år Gutter
  14-19 år Jenter
  14-15 år Gutter
  71-399
  101-297
  178-345
  137-404
  178-351
  143-518
   1
  Vitamin A = Retinol (µmol/L)
  (s)
  1-6 år
  7-12 år
  13-19 år
  0,7-1,5
  0,9-1,7
  0,9-2,5(3,4)
   8, 40
  Vitamin B12 = Kobalamin (pmol/L)
  (s)
  0-1 år
  1-9 år
  9-15 år
  15-19 år
  99-745
  278-1115
  172-880
  205-752
  2,5 og 97,5 percentil. Ved verdier <250 pmol/L anbefales kontroll av metabolske markører: homocystein og metylmalonsyre (hos barn >1,5 år) for å utrede mangel.17
  Vitamin E = α-Tocopherol (µmol/L)
  (s)
  9-23 mndr.
  1-6 år
  7-12 år
  13-19 år
  6-31*
  7-21†
  10-21†
  13-24†
  2,5 og 97,5 percentil.*34
  9
  Østradiol (nmol/L)
  (s)
  0-12 mndr. Jenter
  0-12 mndr. Gutter
  1-5 år Jenter
  1-5 år Gutter
  6-10 år Jenter
  6-10 år Gutter
  11-14 år Jenter
  11-14 år Gutter
  15-20 år Jenter
  15-20 år Gutter

  Folikkelfase
  Midtsyklus
  Lutealfase
  28,2-155,9
  30,3-85,6
  31,7-97,8
  15,5-84,1
  30,3-137,8
  14,8-69,2
  26,9-354,6
  28,8-113,4
  34,0-953,4
  29,6-181,9

  80 - 790
  700 - 2100
  80 - 850
  2,5 og 97,5 percentil.5
  Von Willebrand faktor (%)
  (citrat-blod)
  7-13 år
  14-17 år
  60-189
  50-205
   15
  1. Ghoshal AK, Soldin SJ. Evaluation of the Dade Behring Dimension RxL: integrated chemistry system-pediatric reference ranges. Clin Chim Acta 2003;331:135-46.
  2. Muller M, Anke M, Illing-Gunther H, Thiel C. Oral cadmium exposure of adults in Germany. 2: Market basket calculations. Food Addit Contam 1998;15:135-41.
  3. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. In: Urdal P, Brun A, Åsved A, eds. www.prosedyrer.no; 2009.
  4. Behulova D, Bzduch V, Holesova D, Vasilenkova A, Ponec J. Transient hyperphosphatasemia of infancy and childhood: study of 194 cases. Clin Chem 2000;46:1868-9.
  5. Chan MK, Seiden-Long I, Aytekin M, et al. Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Interval Database (CALIPER): Pediatric Reference Intervals for an Integrated Clinical Chemistry and Immunoassay Analyzer, Abbott Architect ci8200. Clin Biochem 2009.
  6. Flanders MM, Phansalkar AR, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for uncommon bleeding and thrombotic disorders. J Pediatr 2006;149:275-7.
  7. Yip PM, Chan MK, Nelken J, Lepage N, Brotea G, Adeli K. Pediatric reference intervals for lipids and apolipoproteins on the VITROS 5,1 FS Chemistry System. Clin Biochem 2006;39:978-83.
  8. Nicholson JF, Pesce MA. Reference Ranges for Laboratory tests and Procedures. In: Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Saunders; 2000:2181-211.
  9. Pediatric Reference Intervals. Fifth ed: AACCPress; 2005.
  10. Soldin SJ, Murthy JN, Agarwalla PK, Ojeifo O, Chea J. Pediatric reference ranges for creatine kinase, CKMB, Troponin I, iron, and cortisol. Clin Biochem 1999;32:77-80.
  11. Brugnara C, Zurakowski D, DiCanzio J, Boyd T, Platt O. Reticulocyte hemoglobin content to diagnose iron deficiency in children. JAMA 1999;281:2225-30.
  12. Mateos ME, De-la-Cruz J, Lopez-Laso E, Valdes MD, Nogales A. Reticulocyte hemoglobin content for the diagnosis of iron deficiency. J Pediatr Hematol Oncol 2008;30:539-42.
  13. Ullrich C, Wu A, Armsby C, et al. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA 2005;294:924-30.
  14. Harmoinen A, Ylinen E, Ala-Houhala M, Janas M, Kaila M, Kouri T. Reference intervals for cystatin C in pre- and full-term infants and children. Pediatr Nephrol 2000;15:105-8.
  15. Flanders MM, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for seven common coagulation assays. Clin Chem 2005;51:1738-42.
  16. Soldin OP, Bierbower LH, Choi JJ, Thompson-Hoffman S, Soldin SJ. Serum iron, ferritin, transferrin, total iron binding capacity, hs-CRP, LDL cholesterol and magnesium in children; new reference intervals using the Dade Dimension Clinical Chemistry System. Clin Chim Acta 2004;342:211-7.
  17. Monsen AL, Refsum H, Markestad T, Ueland PM. Cobalamin status and its biochemical markers methylmalonic acid and homocysteine in different age groups from 4 days to 19 years. Clin Chem 2003;49:2067-75.
  18. Elektronisk blåbok. Laboratoriemedisinske undersøkelser ved Oslo-sykehusene
   In: www.uus.no/labus/; 2009.
  19. Kanakoudi F, Drossou V, Tzimouli V, et al. Serum concentrations of 10 acute-phase proteins in healthy term and preterm infants from birth to age 6 months. Clin Chem 1995;41:605-8.
  20. Soldin OP, Dahlin JR, Gresham EG, King J, Soldin SJ. IMMULITE 2000 age and sex-specific reference intervals for alpha   fetoprotein, homocysteine, insulin, insulin-like growth factor-1, insulin-like growth factor binding protein-3, C-peptide, immunoglobulin E and intact parathyroid hormone. Clin Biochem 2008;41:937-42.
  21. Soldin SJ, Morales A, Albalos F, Lenherr S, Rifai N. Pediatric reference ranges on the Abbott IMx for FSH, LH, prolactin, TSH, T4, T3, free T4, free T3, T-uptake, IgE, and ferritin. Clin Biochem 1995;28:603-6.
  22. Aker sykehus H. Personlig meddelelse, Klingenberg C; 2003.
  23. American Academy of Pediatrics. National Cholesterol Education Program: Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents. Pediatrics 1992;89:525-84.
  24. Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, et al. Dietary recommendations for children and adolescents: a guide for practitioners: consensus statement from the American Heart Association. Circulation 2005;112:2061-75.
  25. Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, et al. Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008;54:559-66.
  26. Bjorke-Monsen AL, Torsvik I, Saetran H, Markestad T, Ueland PM. Common metabolic profile in infants indicating impaired cobalamin status responds to cobalamin supplementation. Pediatrics 2008;122:83-91.
  27. Mishra A, Greaves R, Smith K, et al. Diagnosis of cystic fibrosis by sweat testing: age-specific reference intervals. J Pediatr 2008;153:758-63.
  28. Rauh M, Koch A. Plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentrations in a control population of infants and children. Clin Chem 2003;49:1563-4.
  29. Nir A, Nasser N. Clinical value of NT-ProBNP and BNP in pediatric cardiology. J Card Fail 2005;11:S76-80.
  30. Koch A, Singer H. Normal values of B type natriuretic peptide in infants, children, and adolescents. Heart 2003;89:875-8.
  31. van Rossum AM, Wulkan RW, Oudesluys-Murphy AM. Procalcitonin as an early marker of infection in neonates and children. Lancet Infect Dis 2004;4:620-30.
  32. Norbert W. Clinical guide to laboratory tests. Philadelphia: Saunders; 1995.
  33. Muntau AC, Streiter M, Kappler M, et al. Age-related reference values for serum selenium concentrations in infants and children. Clin Chem 2002;48:555-60.
  34. Karr M, Mira M, Causer J, et al. Age-specific reference intervals for plasma vitamins A, E and beta-carotene and for serum zinc, retinol-binding protein and prealbumin for Sydney children aged 9-62 months. Int J Vitam Nutr Res 1997;67:432-6.
  35. Kapelari K, Kirchlechner C, Hogler W, Schweitzer K, Virgolini I, Moncayo R. Pediatric reference intervals for thyroid hormone levels from birth to adulthood: a retrospective study. BMC Endocr Disord 2008;8:15.
  36. Ritchie RF, Palomaki GE, Neveux LM, Navolotskaia O, Ledue TB, Craig WY. Reference distributions for serum iron and transferrin saturation: a practical, simple, and clinically relevant approach in a large cohort. J Clin Lab Anal 2002;16:237-45.
  37. Suominen P, Virtanen A, Lehtonen-Veromaa M, et al. Regression-based reference limits for serum transferrin receptor in children 6 months to 16 years of age. Clin Chem 2001;47:935-7.
  38. Eisenhut M, Sidaras D, Johnson R, Newland P, Thorburn K. Cardiac Troponin T levels and myocardial involvement in children with severe respiratory syncytial virus lung disease. Acta Paediatr 2004;93:887-90.
  39. Baum H, Hinze A, Bartels P, Neumeier D. Reference values for cardiac troponins T and I in healthy neonates. Clin Biochem 2004;37:1079-82.
  40. The Harriet Lane Handbook 15th Ed. ed: Mosby; 2000.
  (/pediatriveiledere?amp;menuitemkeylev1=5962&amp;menuitemkeylev2=5963&key=144399)