Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

Forord

Den første utgaven av Generell veileder (GV) i Pediatri ble publisert både i en papirversjon og en elektronisk versjon i 2006, og baserte seg dels på lokale prosedyrer fra Barneavdelinger rundt i landet.

Den andre utgaven ble kun publisert i elektronisk versjon, og så godt som alle avsnitt fra første utgave ble grundig oppdatert og revidert fram til 2011-2012. I perioden 2012-2016 ble enkelte avsnitt revidert, men mange avsnitt ble ikke oppdatert.

I desember 2016 startet så en bred prosess i Norsk barnelegeforening (NBF) for å oppdatere GV i Pediatri. Interessegruppene (IG) ble sterkt involvert i prosessen med revisjon og utarbeidelse av nye temaer i hvert kapittel. Arbeidet har vært meget omfattende og er som tidligere utført ofte på ulønnet basis av en rekke medlemmer i NBF. Dette er altså en stor dugnadsinnsats på toppen av vanlig arbeidsoppgaver. I perioden 2016 til januar 2021 er store deler av GV i Pediatri oppdatert. I tillegg er det tilkommet nye kapitler om søvnsykdommer og barnepalliasjon.

Oppdateringen koordineres av kvalitetsutvalget (KU) i NBF i tett samarbeid med kapittelansvarlige/IG-ledere.

Pediatri er et stort felt og GV i pediatri kan ikke erstatte en lærebok. Målet er at den skal være en veileder i tilnærmingen til de vanligste sykdommer hos barn. Kapitlene er tematisk satt opp tilsvarende Veileder i akutt pediatri og det er flere steder satt opp krysshenvisninger mellom disse to veilederne.

Målgruppen for GV i Pediatri er leger under utdanning i pediatri, men også spesialister i pediatri og andre leger med interesse for pediatri. Veilederen tilstreber å være relativt kortfattet og oversiktlig. Ulike behandlingsalternativer og mangelfull vitenskapelig dokumentasjon er i liten grad diskutert.

Det har ikke vært mulig å systematisk angi gradering av evidens (f.eks med GRADE) for våre anbefalinger. Vi tilstreber imidlertid bruk av oppdaterte referanser og helst referanser «høyt i kunnskapspyramiden».

GV i pediatri foreligge kun i nettversjon, noe som gjør at den kan oppdateres/revideres kontinuerlig. For at den skal kunne utvikles, fornyes og forbedres er det nødvendig med tilbakemelding fra et samlet pediatermiljø. Alle tilbakemeldinger mottas med takk!

For kommentarer, rettelser eller endringsforslag send e-post til: veiledere@barnelegeforeningen.no

Til slutt: Takk til alle som bidrar med manuskript, redaksjonelt arbeid og råd underveis.Generell veileder i pediatri i er utarbeidet av medlemmer i Norsk barnelegeforening. NBF har opphavsrettighetene til veilederen. Veilederen er skrevet for barneleger og leger under utdanning som jobber med syke barn. Veilederen er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege til å gjøre egne overveielser og fra å følge andre lokale bindende prosedyrer. NBF står ikke ansvarlig for konsekvenser oppstått ved å følge prosedyrer beskrevet i veilederen.