13.10 Bidragsordningen; bidrag til legemidler og forbruksmateriell, Folketrygdlovens § 5-22

Innhold på siden

  • Publisert 2009: Ingrid Grønlie og Margrete Einen

  Revidert 2009

  Det ytes bidrag til utgifter til de formål som er nevnt i forskriften og som ikke dekkes av annen lov. Det må i noen tilfeller godtgjøres ved erklæring fra lege at vilkårene for rett til bidrag er oppfylte. Dersom formålet ikke er omfattet av retningslinjene, skal søknaden i utgangspunktet avslås.s Utgifter til det enkelte formål må overstige kr. 1600 per person i kalenderåret. Det kan ytes bidrag til dekning av 90 % av de utgifter som overstiger kr. 1600, noen formål dekkes fullt ut. En familie kan slå sammen sine utgifter dersom hvert familiemedlems utgifter overstiger 1600 kr. Medlemmet må selv betale utgiftene og deretter fremme søknad for HELFO, dvs. kvitteringer, evt. erklæring og søknad (Søknad om bidrag til legemidler (Legemidler på hvit resept) sendes til HELFO.

  Legemidler

  Legemidlet må være registrert og markedsført i Norge, reseptpliktig og forskrevet av lege.

  Det ytes ikke bidrag til (de viktigste punktene som omhandler barn):
  • Reseptfrie legemidler og handelsvarer
  • Vanedannende legemidler
  • Vaksiner
  • Antibakterielle midler med ATC-kode: J01, S01AA, D06A, G01, J04, S02 A, D07C og S03C.
  • Antimykotika med ATC-kode: J02 og D01
  • Antivirale midler ATC-kode: J05AH, J05AB04, J05AD, J05AG, J05AB06, J05AE, J05AX, J05AB14, J05AF
  • Desinfiserende midler til hud ATC-kode: D08 og D09
  • Østrogener og testosteronpreparater med ATC-kode: G03B, G03C, G03D, G03F
  • Allergimidler med ATC-kode: R01A, R01B, R03DC03, R06 og V01A A
  • Vitaminer og mineraler med ATC-kode: A11 og A12 (unntak; ATC-kode A12A X og A 12A A12)
  • Legemidler til behandling av smerte med ATC-kode: N02BE01, M01AB, N03AF01, N06AA09, M01AE (01, 02, 03), N03AX12, N05AA, M01AH (01, 04, 05), N03AX16
  • Veksthormoner med ATC-kode: H01A C01
  • Xenical, Reductil, Orlistat, Acomplia, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin, Cymbalta, Miacalcic (det er gjort noen unntak, se Vedlegg 1 til § 5–14).

  Unntak ved kreft/immunsvikt: Etter søknad fra lege kan det ytes bidrag til jernpreparater og vitaminpreparater (med innhold av kun ett virkestoff).

  Bandasje- og forbruksmateriell De viktigste punktene som omhandler barn:
  • Behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler: som kreftsår og trykksår (liggesår). Det må foreligge erklæring fra lege om begrunnelse for bruk og forventet varighet må være to år eller mer.
  • Sprøyte og kanyle dekkes fullt ut til pasienter med kreft eller AIDS.
  • Sprøyte, kanyle, flergangs autoinjektorer og flergangs penner for å få satt legemiddel, dersom legemidlet blir refundert på blå resept (§ 5–14) eller etter bidragsordningen (§ 5–22)
  • Ved cystisk fibrose, det må foreligge erklæring fra relevant spesialist, ytes det bidrag til: desinfeksjonsvæske, engangsslanger, papirservietter og spyttekrus.
  • Ved epidermolysis bullosa: bandasjemateriell, reseptfrie kremer, salver og oljer. Det må foreligge erklæring fra behandlende lege.
  • Ved hudlidelser: reseptfrie kremer, salver og oljer. Det må foreligge erklæring fra relevant spesialist og forventet varighet må være to år eller mer.
  • Madrass- og puteovertrekk til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middalleri, kan kun rekvireres av relevant spesialist.
  • Elektrisk brystpumpe når barn har nedsatt sugeevne på grunn av leppe-/kjeve-/ganespalte, erklæring fra relevant spesialist må foreligge.
  Medisinsk utstyr/forbruksmateriell som er Helseforetakenes ansvar: Forbruksmateriell og utstyr til:
  • Intravenøs behandling
  • Total parenteral ernæring
  • Inneliggende kanyle
  • Sondeernæring
  • Gastrostomi
  • Insulinpumpe
  • Nålefri insulininjektor
  • Hjemmerespiratorbehandling
  • mv

  www.behandlingshjelpemidler.no

  Bidragsordningen omfatter ikke lengre næringsmidler, all refusjon av næringsmidler skjer på blå resept § 5–14, § 6.


  For fullstendig informasjon henvises til NAVs rundskriv til § 5–22. Se også Norsk Barnelegeforenings Generell Veileder, kapittel Legemidler, 13.8 ”Refusjon av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell til barn”. Informasjon om blå resept finnes her: Blåreseptforskriften med rundskriv.

  (/pediatriveiledere?key=144679&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5976)