Kriterier for økt overvåkningsbehov

Innhold på siden

  Eksempler på situasjoner som bør føre til lavere terskel for økt overvåking

  • barn med uavklart diagnose og tilstand i forverring
  • alder < 2 år
  • komorbiditet med økt risiko for dekompensering
  • tidligere innleggelser med behov for overvåkning
  • innleggelser kveld/natt/helg med redusert bemanning på sengeposter

  Eksempler på situasjoner som kan rettferdiggjøre høyere terskel

  • sent i behandlingsforløpet (bl.a. etter overflytting fra intensiv) der pasienten har vært stabil > 2 døgn, selv om vanlige kriterier indikerer overvåkningsbehov (f.eks. opiater under nedtrapping)
  • Kroniske tilstander som kan gi vedvarende avvik i parametere (f.eks. hjertebarn med lav SaO2, kjent metabolsk avvik, kjent hyppige kramper)

  Behovet for økt overvåkning bestemmes av den kliniske presentasjonen og grad av organsvikt fremfor en eksakt diagnose. Kriteriene er utformet deretter.

  Eksempler på kliniske kriterier og tilstander med behov for overvåkning

  Tabell 3

  Tilstand og situasjon med overvåkningsbehov

  Tilstand og situasjon som bør håndteres på intensivavdeling 

   Etter respirasjons-/sirkulasjonsstans med utført HLR
   Behov for invasiv monitorering som f.eks. a-kanyle

  Respiratorisk svikt – manifest eller truende

  Øvre luftveisobstruksjon (f.eks. akutt laryngitt, OSAS, «kissing tonsils»)Øvre luftveisobstruksjon med truet luftvei og behov for umiddelbart tilgjengelig intubasjonsberedskap
  Pasienter med tidligere etablert trakeostomiPasienter med «fersk» trakeostomi, dvs. anlagt < 2 uker siden
  Respirasjonsstøtte med HFNC (> 4 l/min) og Fi02 > 0,35
  Behov for nasal CPAP1
   Respirasjonsstøtte utover HFNC og nasal CPAP (f.eks. helmaske CPAP/-BiPAP/-NIV) eller invasiv respiratorbehandling
  Barn med etablert langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) innlagt pga. interkurrent sykdom2Barn med etablert LTMV med behov for større justeringer
  Luftveisobstruksjon med behov for hyppige inhalasjoner (> x 8/døgn)Luftveisobstruksjon med behov for umiddelbart tilgjengelig intubasjonsberedskap
  Apnoe – gjentagende eller med uavklart årsakAlvorlig apnoetendens med behov for umiddelbart tilgjengelig intubasjonsberedskap 
  Empyem og pleuravæske med behov for drenasje 

  Sirkulatorisk svikt – manifest eller truende

  Hypovolemisk sirkulasjonssvikt (behov for væskebolus >20 ml/kg), men som korrigeres med volum aleneVolumrefraktær sirkulasjonssvikt (behov for væskestøt > 40 ml/kg) eller behov for medikamentell sirkulasjonsstøtte
  Arytmi som responderer på 1. linje-behandling, men som må overvåkes Arytmi som ikke responderer på 1. linje-behandling
  Der det er nødvendig med væskeregnskap fra time til time, dvs. med blærekateter og timediuresemåling 
  Infusjon av flere medikamenter/væsker/blodprodukter eller for elektrolyttkorrigering 
  Tilstander med risiko for rask utvikling av organsvikt, f.eks. mistenkt sepsis eller meningitt 
  Infusjoner med behov for overvåkning pga. potent medikament eller risiko for alvorlige reaksjoner/bivirkninger 
  Behov for kontinuerlig overvåkning utover pulsoksymetri 

  Nevrologiske forstyrrelser

  Status epilepticus eller residiverende kramperRefraktær status epilepticus

  Lett-moderat redusert bevissthetsnivå: GCS 9-13. Avhengig av alder (≤ 4 år) og årsak til bevissthetspåvirkning vurderes overflytning til intensiv

  Alle tilfelle med alvorlig redusert bevissthetsnivå: GCS ≤ 8
  Vurderes ved moderat bevissthetspåvirkning:
  GCS 9-10

  Metabolske forstyrrelser

  Diabetisk ketoacidose inkl. intravenøs insulininfusjon, samt behov for overvåkning og korrigering av væske- og elektrolyttforstyrrelser

  Alvorlig ketoacidose (pH < 7,10 eller bikarbonat < 5 mmol/l) eller ketoacidose med alvorlige elektrolyttforstyrrelser (f.eks. s-K < 2,5 eller > 7 mmol/l) eller mistenkt hjerneødem

  Kjent metabolsk sykdom i forverring

  Metabolsk sykdom som er uavklart og/eller uten rask bedring av behandling

  Annet

  Intoksikasjon med risiko for respirasjons-/sirkulasjonssvikt og/eller aspirasjonIntoksikasjon med manifest respirasjons-/sirkulasjonssvikt eller behov for umiddelbar intubasjonsberedskap
  Smertetilstand (avklart og uavklart) som er vanskelig å kupere med lavdoserte opiater.
  Oppstart/titrering av morfin-infusjon
   Smertetilstand som krever bruk av større doser potente analgetika med betydelig fare for respirasjonspåvirkning
  Pasienter med kontinuerlige medikamentinfusjoner (evt. unntak for etablert og titrert lavdosert opiat-infusjon hos stabil pasient)Oppstart av kontinuerlige medikament-infusjoner med betydelig fare for respirasjons-/sirkulasjonspåvirkning
  Barn med behov for prosedyresedasjon der det er risiko for respirasjonspåvirkningBruk av analgetika/sedativa i doser som krever intubasjonsberedskap
  1. For mindre avdelinger anbefales at pasienter < 6 mnd. innlegges nyfødt intensiv
  2. Fordrer at avdelingen er vant med CPAP/BiPAP og at det følger med foreldre og/eller personale fra hjemmet som er til stede hele tiden
  (/pediatriveiledere?key=260316&menuitemkeylev1=11425)