Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

Innhold på siden

  Pediatrisk tidlig varslingssystem eller lignende

  Det er anbefalt at alle barneavdelinger bruker et systematisk observasjons- og skåringsverktøy for tidlig å detektere pasienter med behov for høyere behandlingsnivå. Alle som er involvert rundt pasientene må være godt kjent med verktøyet (også anestesileger og ev. kirurger) og skårens betydning.

  Nasjonal ressursgruppe

  Det er ønskelig at det opprettes en nasjonal ressursgruppe som kan oppdatere/revidere standard/retningslinjer for pediatrisk overvåkning, samt bistå de lokale faggruppene i forhold til organisering, faglig oppdatering eller annet.

  Registre over aktivitet

  Det kan være hensiktsmessig å opprette et nasjonalt registreringssystem for BO-enheter. Dette vil kunne brukes til kvalitetsforbedring, samt tydeliggjøre ressursbehov.

  Det kan registreres demografiske data, diagnose, alvorlighet, behandlingstiltak, oppholdsvariabler og status ved innleggelse/utskrivelse. I Norge er slikt arbeid kjent gjennom Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) og Norsk intensivregister (NIR).

  Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

  Tabell 6

  Avdelingen

  Avdelingsledelsen i samarbeid med lokal faggruppe

  Det anbefales bruk av systematiske skåringsverktøy (Pediatrisk Tidlig Varslingsskår eller tilsvarende)
  Avdelingen bør delta i nasjonalt registreringssystem dersom dette opprettes
   Det anbefales opprettet et lokalt registreringssystem for lettere å kunne evaluere ressursbruk og gjøre tilpasninger
   Foreslå og vedta lokale kvalitetsmål for overvåkningsvirksomheten
   

  Sørge for melderutiner ved hendelser og nesten-hendelser.
  Gjennomgå hendelser/avvik, samt ev. tilfeldig journalgjennomgang for å avdekke mulige udokumenterte hendelser/avvik.
  Det bør arrangeres tverrfaglige møter der komplikasjoner, hendelser/avvik og nye prosedyrer gjennomgås.

  (/pediatriveiledere?key=260360&menuitemkeylev1=11425)