Akutt laryngitt

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Arne Søvde, Jørgen Hurum og Jon Steen-Johnsen
  • Revidert 2006: Ole Closs
  • Revidert 2013: Ole Closs og Henrik Døllner
  • Revidert 2022: Henrik Døllner, Gurminder Bains, Parisa Hamidi, Hege Clemm og Mette Engan

  Revidert 2022

  Bakgrunn

  • Akutt laryngitt («falsk krupp») er en hyppig forekommende akutt inflammasjonstilstand med ødem i larynks og trakea som fører til pustebesvær.
  • Forekommer hyppigst mellom 6 måneder og 3 (–6) års alder, men sporadiske tilfeller opptrer helt opp i tenårene.
  • Utløses av parainfluenzavirus, rhinovirus, coronavirus, RSV, influensavirus og andre sesongbaserte virus.

  Symptomer og funn

  Varierer i forhold til aktivitet, gråt og leie. Symptomdebut ofte kort tid etter innsovning.

  • Gjøende hoste
  • Heshet
  • Besværet respirasjon med inndragninger, inspiratorisk stridor og ev. hvesing
  • Feber
  • Lette forkjølelsessymptomer
  • Barnet kan være urolig og engstelig

  Diagnostikk og utredning

  Diagnosen stilles på basis av de karakteristiske kliniske funn og symptomer.
  Supplerende undersøkelser er vanligvis ikke nødvendig.
  Evt. tas et nasofarynksaspirat/pinne for virusidentifikasjon, men bare hvis det kan gjøres uten å stresse barnet unødig.

  Differensialdiagnoser

  • Akutt epiglotitt er sjelden i dag, har inspiratorisk stridor, men også høy feber og tegn på sepsis, sikler og smerter ved svelging.
  • Ved økende pustebesvær og evt. økende sekresjon bør man mistenke bakteriell trakeobronkitt/bakteriell trakeitt, som dog forekommer sjeldent.
  • Andre differensialdiagnoser er fremmedlegeme i luftveiene, retrofaryngeal og retrotonsillær abscess og akutt bronkiolitt.

  Behandling og oppfølgning

  Mange barn kan behandles poliklinisk i akuttmottak, på legevakt etc.

  Men vær spesiell forsiktig ved:

  • Barn under 6 måneder – bør vanligvis innlegges.
  • Tidligere episode med alvorlig krupp – obs dersom gjentatt luftveisobstruksjon f.eks. karring, hemangion, tumores, gastroesofageal refluks mm.
  • Barn > 6 måneder bør også innlegges hvis det til tross for behandling fremdeles er:
   • Tydelig stridor i hvile
   • Svært hyppig hoste
   • Tydelige inndragninger
   • Uro, forvirring
   • Cyanose ved uro
   • Påvirket bevissthet eller uttalt slapphet

  Westley Croup Score (WCS) kan brukes for å vurdere alvorlighetsgrad før behandling:

   Poeng
  Symptom012345
  Bevissthetnormal    forvirret
  Cyanose (SpO2 ≤ 90 %)ingen   når uroligi hvile
  Stridoringennår uroligi hvile   
  Luftpassasje (air entry)normalnedsattmarkant nedsatt   
  Inndragningeringenmildemoderatekraftige  


  Veiledende tolkning av WCS og håndtering av pasienter:

  • 0–2 poeng: Mild krupp. Håndteres poliklinisk. Gi ev. enkeltdose steroid.
  • 3–7 poeng: Moderat krupp. Gi enkeltdose steroid og ev. inhalasjon med adrenalin. Hvis symptomfri eller bare lette symptomer (tilsvarende WCS < 2) tre til fire timer etter adrenalin inhalasjon, kan barnet vurderes for utskrivelse hvis forholdene ellers ligger til rette for dette. Må ha åpen retur ved forverring.
  • 8–11 poeng: Alvorlig krupp. Gi enkeltdose steroid og inhalasjon med adrenalin (ev. gjentatte). Innlegges.
  • ≥12 poeng: Fare for respirasjonssvikt. Gi engangsdose steroid og gjentatte inhalasjoner med adrenalin. Innlegges. Respirasjonsstøtte ved behov, kontakt anestesilege.

  Generelle tiltak:

  • Barnet isoleres med dråpesmitteregime.
  • Ro og minst mulig håndtering er viktig.
  • Kjølig, gjerne fuktig luft, kjølig drikke, hevet hodeleie, evt. sittende stilling.
  • Respirasjonen overvåkes nøye: Respirasjonsfrekvens, grad av stridor og inndragninger og pulsoksymetri. Ved SpO2 < 92–94 % gis oksygentilskudd.
  • Minimum PEVS x 3/døgn.

  Inhalasjon med slimhinneavsvellende medikament:

  • Adrenalin 1 mg/ml injeksjonsvæske som inhalasjon på forstøver gir rask og maksimal effekt innen 30–120 minutter:
  Alder< 1 år:1 ml fortynnet med 1 ml NaCl 9 mg/ml
   1–2 år:2 ml ufortynnet
   > 2 år:2–5 ml ufortynnet

  Likeverdig alternativ:

  • Rasemisk adrenalin 22,5 mg/ml (2,25 %) inhalasjonsvæske som inhalasjon på forstøver:
  Alder< 1 år:0,1 ml fortynnet i 2 ml NaCl 9 mg/ml
   1–2 år:0,2 ml fortynnet i 2–4 ml NaCl 9 mg/ml
   > 2 år:0,2–0,5 ml fortynnet i 2–4 ml NaCl 9 mg/ml
  • Adrenalin og rasemisk adrenalin trekkes opp med PERORAL SPRØYTE og gis SOM INHALASJON på forstøver. Husk merking av peroral sprøyte!
  • Inhalasjoner kan gis hyppig, inntil hver ½ time ved alvorlig respirasjonsbesvær. Ved dårlig effekt/behov for flere doser; overvei å øke (doble) dosen; men maks dose er fortsatt 5 ml (5 mg) adrenalin og 0,5 ml rasemisk adrenalin.

  Systemiske steroider:
  Har effekt etter 2–4 timer, både ved lette og alvorlige tilfeller. Deksametason med lang halveringstid anbefales som førstevalg fordi en enkelt dose kan ha effekt gjennom et vanlig sykdomsforløp på 2–3 dager. Ved langtrukket sykdomsforløp og behov for hyppige inhalasjoner av adrenalin, vurderes gjentatte deksametasondoser med 24 timers mellomrom. Ved bruk av prednisolon 1 mg/kg (maks 40 mg/d) kan dosering over flere dager være nødvendig.

  Dosering av deksametason

  • Mild krupp (WCS 0–2) og moderat krupp (WCS 3–7): 0,15 mg/kg p.o. som enkeltdose.
  • Alvorlig krupp (WCS 8–11) og ved fare for respirasjonssvikt (WCS ≥ 12) hos barn over 3 måneder: dosen kan økes til 0,6 mg/kg/dose (maksimal enkeltdose 15 mg/dose).
  • Ved behov for ny dose etter 1 døgn: 0,15 – 0,3 mg/kg/dose (maks 6 mg/d).
  • Tabletter kan løses i vann eller saft og drikkes.

  Samhandling

  Barn som får adrenalin inhalasjon bør observeres 3–4 timer før hjemreise fra barnemottak.

  Referanser og litteratur

  1. Bjornson C, et al. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane 2013.
   https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006619.pub3/full/de.
  2. Gates A, et al. Glucocorticoids for croup in children. Meta-Analysis Cochrane Database Syst Rev. 2018.CD001955.
  3. Yang WC, et al. Westley score and clinical factors in predicting the outcome of croup in the pediatric emergency department. Pediatr Pulmonol. 2017; 52:1329.
  4. Woods CR. Management of croup. UpToDate. Lest 23.02.2022.
  5. Falsk krupp - Strupe (larynks) - Øvre luftveier - Legevakthåndboken (lvh.no). Lest 23.02.2022.
  6. Fifoot AA et al. Comparison between single-dose oral prednisolone and oral dexamethasone in the treatment of croup: a randomized, double-blinded clinical trial. Emerg Med Australas. 2007; 19: 51-8.
  (/pediatriveiledere?key=154733&menuitemkeylev1=&menuitemkeylev2=6543)