Akutt sosialpediatri – noen juridiske aspekter

Innhold på siden

  • Publisert 2007: Helge Michalsen og Marite Rygg
  • Revidert 2012: Arne K. Myhre og Jens Grøgaard

  Revidert 2012

  Opplysningsplikt til barneverntjenesten

  Helsepersonelloven pålegger den som yter helsehjelp å være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Dersom vilkårene er tilstede – som når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt herunder at barnet ikke får nødvendig medisinsk undersøkelse eller behandling -plikter helsepersonell av eget tiltak å melde fra til barneverntjenesten (hlspl § 33, bvl § 6–4). Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker.

  Medisinsk undersøkelse og behandling uten samtykke fra barnet

  Dersom barnet motsetter seg undersøkelsen/behandlingen vil barnets alder, modenhetsgrad og tilstandens alvorlighetsgrad være avgjørende, men generelt skal vi være tilbakeholdne med undersøkelse av barn som motsetter seg dette. Det gjelder spesielt i forbindelse med mulige seksuelle overgrep, da dette kan retraumatisere barnet. I forbindelse med potensielt straffbare forhold er det bare personen som er mistenkt for det straffbare forholdet som kan underkastes tvang i forbindelse med kroppslig undersøkelse/blodprøvetaking. Barn som har fylt 16 år har samme selvbestemmelsesrett som voksne i medisinske spørsmål, pasrl § 4–3l.

  Pålegg om medisinsk undersøkelse og behandling

  Barneverntjenesten har rett og plikt til å pålegge at et barn bringes til sykehus for undersøkelse hvis det er mistanke om mishandling eller alvorlige overgrep, jmf. Bvl § 4–3. Barneverntjenesten har også, etter vedtak fra fylkesnemda, plikt til å sørge for at barn som lider av en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, får nødvendig medisinsk behandling, dersom foreldrene motsetter seg slik undersøkelse/behandling (bvl § 4–10). Et eksempel er Jehovas vitner som ut fra religiøs overbevisning motsetter seg transfusjon av blod og blodprodukter.

  Nødrett

  Hvis barnet er i en akutt kritisk tilstand hvor den nødvendige medisinske undersøkelse/behandling ikke kan vente til et vedtak fra fylkesnemnda foreligger, kan legen gi behandling ut fra nødrettsbetraktninger (strl § 47). Motsetter foreldrene seg dette, tas telefonkontakt med barnevernstjenesten for et midlertidig vedtak etter Barnevernloven. Politiet (påtalemyndigheten) kontaktes dersom barneverntjenesten ikke er tilgjengelig.

  Opplysningsplikt til politiet

  I alvorlige tilfeller av fysisk eller seksuell mishandling der det er grunn til å tro at overgrepene kan skje igjen, har helsepersonell en plikt til å varsle politiet for å forhindre nye tilfeller av mishandling, jmf. hlspl § 31 og strl § 139 (avvergeplikten). Dette gjøres ved at ansvarlig lege telefonisk melder fra til vakthavende jurist på nærmeste politikammer.

  Utlevering av medisinske opplysninger til politiet

  For å få utlevert dokumentasjon fra den medisinske undersøkelsen, må politiet sende en skriftlig begjæring om slik utlevering samt erklæring fra barnets foresatte/verge om at taushetsplikten oppheves. Ved siden av å be om en slik legeerklæring, bør politiet legge ved et skriftlig mandat med konkrete spørsmål de ønsker belyst i saken.

  Når det sendes legeerklæring til politi eller påtalemyndighet skal det alltid sendes kopi til Den Rettsmedisinske Kommisjon, gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin (adresse: Statens sivilrettsforvaltning, Postboks 8027 Dep, 0030 Olso).

  Rettsmedisinske prøver (såkalte sporsikringsprøver)

  Slike prøver sendes via politiet til Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (tidligere kalt Rettsmedisinsk institutt). Helsetjenesten har generelt ingen rekvisisjonsrett av slike prøver, men man kan etter avtale med politiet be om anonyme analyser med barneavdelingen som oppdragsgiver.

  Referanser og litteratur

  1. Bvl: Lov om barnevernstjenester av 17. juli 1992 nr. 100. S ist endret 2012.
   http://www.lovdata.no/all/hl-19920717-100.html#4-10
  2. Hlspl: Lov om helsepersonell av 2. juli 1999. Sist endret 2012.
   http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=helsepersonell*&&
  3. Strl: Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902. Sist endret 2012.
   http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19020522-010.html&emne=ALMINDELIG%20BORGERLIG%20STRAFFELOV*&
  4. Pasrl: Lov om pasient- og brukerrettigheter.
   http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
  5. Jehovas vitner og blodoverføring – juridisk status. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 5: 116.
  (/pediatriveiledere?key=148996&menuitemkeylev1=&menuitemkeylev2=6572)