Acetylsalicylsyre forgiftning

Innhold på siden

  • Publisert 1998: Lars Tveiten
  • Revidert 2006: Lars Tveiten
  • Revidert 2013: Fridtjof Heyerdahl

  Revidert 2013

  Bakgrunn

  Forgiftninger med acetylsalicylsyre (ASA) er mindre vanlig nå enn tidligere fordi bruken av ASA som mildt smertestillende og febernedsettende medikament er redusert. Bruken er nå hovedsakelig knyttet til trombocytthemming, og døgndosene er lave. Forgiftninger kan naturlig nok likevel forekomme, og kan være alvorlige. I tillegg finnes salicylater i andre former til bl.a. utvortes bruk: metylsalicylat (smertestillende) og salicylsyre brukt som keratolyse av hud.

  Akutt toksisk dose for barn: 150 mg/kg

  Hos små barn (1–3 år) er laveste toksiske dose vanligvis 1,5 g (dvs. 120–150 mg/kg for et barn på 10-12 kg). Husk at 1 ml ren metylsalicylat tilsvarer 1,4 g acetylsalicylsyre.

  Serumsalicylat vil gi en pekepinn på alvorlighetsgraden. Hos barn er referanseverdiene for toksisitet (se under) lavere enn hos voksne fordi barn er mer følsomme.

  Symptomer og funn

  • Milde forgiftninger (s-salicylat 1,5–2,5 mmol/l): Kvalme, brekninger, magesmerter, øresus, feber.
  • Moderate forgiftninger (s-salicylat 2,5–3,5 mmol/l): Hyperventilasjon (stimulering av resp. senter i hjernestammen), resp. alkalose, hypokalemi (ionebytte med H+), kramper.
  • Alvorlige forgiftninger (s-salicylat > 3,5 mmol/l): Koma, metabolsk acidose (påvirkning av Krebs syklus og respirasjonskjeden, økt anion gap), koagulasjonsforstyrrelser.

  Det kan gå flere timer fra inntak til kliniske symptomer debuterer. Den første symptomfasen som er preget av generelle symptomer, øresus, feber og hyperventilasjon betegnes som salicylisme. Små barn kan imidlertid hoppe over denne fasen, og metabolsk acidose kan dominere i tidlig stadium. Barn har lavere buffringskapasitet, dårligere metabolisme og eliminasjon av acetylater, og blir mer CNS-påvirket enn voksne. Respirasjonssvikt kan inntre plutselig, og er ofte fatalt.

  Diagnostikk og utredning

  Ved mistanke om acetylsalisylsyreforgiftning skal barn observeres i sykehus i minst 12 timer.

  • Serum salicylat og syre-base status (gjentas etter 2–4 timer ved alvorlig forgiftning). Serumkonsentrasjon vurderes alltid mot syre-base status og tidspunktet for forgiftningen.
  • Ved innkomst tas også Hb, blodgruppe, Na, K, Cl, Ca, INR, glukose, karbamid, kreatinin og urin stiks.
  • Hyppig kontroll av elektrolytter og urin stiks første døgnet.

  Behandling og oppfølging

  • Kull og ventrikkelskylling etter vanlige retningslinjer (Se Generelle rettningslinjer). Repeterte doser kull kan vurderes.
  • Spesifikk antidot finnes ikke.
  • Rikelig drikke eller parenteral hydrering (urin er viktigste eliminasjonsvei).
  • Ved mistanke om inntak mer enn 300 mg/kg, eller ved s-salicylat høyere enn 3,5 mmol/l, startes alkalinisering (se under). Ved fysiologisk pH er det meste av salicylsyre i ionisert form (salicylat), mens acidose øker mengden av uionisert form, som lettere går over i vev med økt toksisitet som resultat. Ved acidose økes altså distribusjonsvolumet og man kan få laboratoriemessig falskt inntrykk av bedring pga. fallende s-salicylat. Alkalinisering bidrar til økt utskillelse av salicylsyre i urinen, og reduserer mengde uionisert salicylsyre, med mindre overgang av salicylsyre til CNS. Det er viktig å forhindre acidose!
  • Korriger hypokalemi. Acidose kan maskere hypokalemi.
  • Ved alvorlig symptomer og s-salicylat > 5 mmol/l (> 4 ved nyresvikt) bør hemodialyse overveies.
  • Kramper behandles symptomatisk.
  • Tidlig respiratorbehandling med hyperventilasjon til blod pH 7.45–7.50 (pH ikke over 7,55).
  • Vitamin K (Konakion®) ved alvorlig forgiftning og påvirkning av INR.
  • Slimhinnebeskyttelse; vurder protonpumpehemmer eller liknende.

  Alkalinisering

  NaHCO3 gis intravenøst slik at urin pH > 7,5 og slik at pH i blod holdes mellom 7,40–7,50.

  Begynn med støtdose 2 mmol/kg. Senere kan NaHCO3 tilsettes i glukose 5 % som infusjon. Elektrolytter etter behov. Regn et væskebehov svarende til vanlig døgnbehov, ta hensyn til øket væsketap pga. hyperventilasjon. NaHCO3 skal ikke gis per os ved acetylsalisylsyreforgiftning. Under behandlingen kontrolleres pH i urin initialt hver time. (OBS paradoksal aciduri ved hypokalemi). Elektrolytter og syre-base status kontrolleres hver 4. time. Alkalinisering av urin og fravær av arteriell acidose er viktigere enn en høy diurese (den tidligere metoden med forsert alkalisk diurese er forlatt). Acetazolamid må ikke benyttes til alkalinisering av urinen.

  Referanser litteratur

  1. Goldfrank’s Toxicologic emergencies, 8th edition, McGraw-Hill, 2006, 550–64.
  2. Salicylater – anbefalinger ved forgiftninger. Emnebibliotek forgiftninger,    
  3.     Giftinformasjonen, www.helsebiblioteket.no
  (/pediatriveiledere?key=152678&menuitemkeylev1=&menuitemkeylev2=6578)