Forord

Innhold på siden

  Dette er den første norske veilederen som spesifikt omhandler overvåkning av akutt og alvorlig syke barn. Den er tenkt som et hjelpemiddel for barneavdelingene/-klinikkene ved gjennomgang av tilgjengelige ressurser, kompetanse og rutiner i forhold til pasienter med overvåkningsbehov. Ønsket er, at disse pasientene skal få et strukturert og kvalitetssikret overvåkningstilbud. Barnepopulasjonen bør ha et minst like godt tilbud som det voksne pasienter har.

  Definisjoner

  Overvåkning/overvåkningsbehov/overvåkningspasient – alle pasienter på sykehus har et visst overvåkningsbehov. I veilederen er overvåkning av språklige hensyn valgt som begrep for pasienter med behov for høyere nivå av overvåkning og behandling enn det som tilbys på ordinært sengerom, men som heller ikke har behov for mer avansert intensiv overvåkning/behandling.

  Barneovervåkning (BO) – faggruppen har valgt å gå bort fra betegnelsen «intermediær» siden det verken er allment forståelig eller faktisk dekkende for virksomheten. «Overvåkning» er etablert som begrep i andre fagmiljø (postoperativ/kirurgisk overvåkning, medisinsk overvåkning, hjerteovervåkning, lungeovervåkning) og er derfor valgt også her.

  Barn – barn 0-18 år.

  Faggruppe og mandat

  Barnelegeforeningen ønsket å bidra til et mer enhetlig tilbud om overvåkning til de sykeste barna ved norske barneavdelinger, og oppnevnte derfor i 2016 en faggruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en anbefaling i forhold til overvåkning av pediatriske pasienter. Gruppen ble bedt å si noe om:

  • hvilke pasienter som bør ha et overvåkningstilbud
  • hva som vil være nødvendig av
   • bemanning
   • kompetanse
   • lokaliteter
   • utstyr
   • rutiner
  • hvordan et slikt tilbud best kan organiseres ved norske barneavdelinger

  Gruppen har bestått av

  Leder

  Elisabeth Holmboe Eggen (spes. barnemedisin, LIS anestesiavdelingen, Akershus Universitetssykehus)

  Øvrige medlemmer

  Terje Reidar Selberg (spes. barnemedisin, seksjonsoverlege nyfødt intensiv, Sykehuset Østfold Kalnes, flere års anestesierfaring, APLS instruktør)
  Ulf Mostad (spes. anestesiologi, seksjonsoverlege barneanestesi/-intensiv, St. Olavs hospital)
  Jan Magnus Aase (spes. barnemedisin, overlege nyfødt intensiv, Ålesund sjukehus, anestesierfaring)
  Anja Smeland (barnesykepleier, fag- og forskningssykepleier ved Kirurgisk avdeling for barn, Oslo universitetssykehus, representant for BSF)
  Hilde Silkoset (barnesykepleier, MPN, Oslo universitetssykehus, nestleder i BSF)

  (/pediatriveiledere?key=260273&menuitemkeylev1=11425)