Kompetansekrav

Innhold på siden

  Tabellen med kompetansekrav må tilpasses lokalt i forhold til aktuell barnepopulasjon, størrelse på barneavdeling/sykehus, og hvilket behandlingsnivå det er aktuelt å tilby.

  Vi har valgt å inkludere krav som bare vil være aktuelle for ev. kirurgiske barn. Flere kompetansekrav kan dekkes av personell fra nyfødtintensiv, anestesi/intensiv eller andre overvåkingsenheter. Det er avgjørende at slike avtaler er formelt forankret og godt kjent. Tabellen anbefales brukt for å kartlegge lokal kompetanse, og ev. avdekke behov for kompetanseøkning både på sykepleier- og legesiden ved barneavdelingen, samt ved anestesi/intensiv.

  Kunnskaper

  Nivå 1 – Har kjennskap til tema; kan delta i dialog om symptomer og behandling
  Nivå 2 – Har kunnskap om tilstanden; kan gjøre rede for symptomer og behandling
  Nivå 3 – Har inngående kunnskap om tilstand og behandling av denne

  Ferdigheter

  Nivå 1 – Kunne vurdere/anvende/utføre under veiledning
  Nivå 2 – Kunne vurdere/anvende/utføre selvstendig
  Nivå 3 – Mestrer og kan veilede andre

  For enkelhet og oversikt er det valgt ikke å skille mellom teoretisk kunnskap og praktisk ferdighet i tabellen. Krav i kolonnen «Ansvarlige leger» må forstås som totalt tilgjengelig kompetanse, og ikke nødvendigvis individuelle kunnskaps-/ferdighetskrav for samtlige leger i vakt.

  Kompetansekrav for leger og sykepleiere

  Tabell 5

  Tema

  Alle

  Ansvarlige lege

  Generelle tema

    
  Gjennomgått SIM-trening og MTU-sertifisering siste årxx
  Gjennomført AHLR-/akutteam-trening siste årxx
  Forberedelse til transport av det alvorlig syke barnet (revurdering, stabilisering og behandling fram til avreise)2

  Normal fysiologi, patofysiologi og kompenseringsmekanismer (for tidlig å detektere forverring/dekompensering)

  2

  Sørge for fri luftvei (bl.a. med bruk av nasofaryngeal tube og svelgtube) + maske-bag ventilering

  2
  Endotrakeal intubering1 2/3
  Venepunksjon for innleggelse av venekanyle eller blodprøvetaking
  Drill for intraossøs tilgang13
  Vurdering og håndtering av respirasjon  
  Respirasjonsorganenes anatomi og fysiologi 2 3
  Respiratorisk distress + kompensering/dekompensering 2 3

   Sykdom i respirasjonsorganer

  • laryngitt, bronkiolitt, astma, pneumoni
  • empyem og pleuravæske
  Oppstart av respiratorbehandling 2/3
  Forståelse for ulike behandlingstiltak mht. oksygenering og ventilering
  • patofysiologiske utfordringer
  • inhalasjonsbehandling
  • virkningsmekanisme for HFNC/CPAP
  • strategi ved manglende effekt av behandling
   Blodgassanalyser 13
   Behandling med HFNC og CPAP 2
   Bedside-tiltak i forhold til sekretmobilisering og atelektaseforebygging 3
  Tolkning av rtg thorax 1

  Trakeostomi inkludert

  • håndtering av barn med trakeostomi (suging, fiksering, ulike kanyler/kunstig nese)
  • mulige komplikasjoner til trakeostomi
  2/3 

   Behandling med thorax-/pleuradren inkludert

  • passivt/aktivt dren
  • håndtering og stell av pleuradren
  • Actilyse™
   2/3

   Vurdering og håndtering av sirkulasjon

    
   Anatomi og fysiologi for hjerte/sirkulasjon

   Sirkulasjon

  • vurdere sirkulasjonsstatus
  • tegn på sirkulasjonsforstyrrelser
  • kompenseringsmekanismer
  • tegn på dekompensering
   3
  Vurdere sirkulasjonsstatus og evt. årsaker til svikt 2
  EKG-taking  33
  EKG-tolkning13
  De vanligste arytmier og tilhørende behandling
  Ulike typer medfødte hjertefeil med kliniske implikasjoner

  - inkl. prostaglandin-behandling

   12/3 
  Hjertesvikt – akuttbehandling og langtidsbehandling
  Ulike typer sjokk – årsaker og stadier – kliniske implikasjoner 13

  Sepsis – septisk sjokk

  • epidemiologi
  • patofysiologi
  • tidlig gjenkjennelse – klinisk diagnose
  • vurdering/revurdering og fortløpende håndtering
   Transfusjon inkl. transfusjonskomplikasjoner 2

  Innleggelse av blærekateter hos gutter og jenter
  (sykepleier eller lege må kunne dette på nivå 3)

  2/33

  Væskeregnskap

  • forventet basalt væskebehov
  • årsaker til patologisk væsketap
  • erstatning av patologisk tap/dehydrering
  33

  Hvis aktuelt utenfor intensivavdeling:

  • intraarteriell tilgang/monitorering
  • vasoaktive medikamenter
  • trombolyse
   2/3

   Nevrologiske tilstander

    
  Sentralnervesystemets anatomi og fysiologi
  Nevroprotektiv behandling etter traumer og ved kramper2/3 
  Våkenhet og nevrologiske avvik hos barn3 3

  Spinalpunksjon

  • indikasjoner og kontraindikasjoner
  • teknikk
  • spinalvæskeundersøkelser
   3
  Termoregulering + hypo-/hypertermi 2/3

  Nevrologiske skåringsverktøy – inkludert aldersspesifikk Glascow Coma Scale (GCS) og AVPU

  Epilepsi

  • tegn på anfallsaktivitet
  • krampeskjema

  Status epilepticus

  • konvulsiv og non-konvulsiv status
   3

  Meningitt

  • viral/bakteriell
  • behandling og komplikasjoner
   2

  Spinal dysfunksjon etter skade eller sykdom

  • tegn og mulige tiltak
   2

  Økt intrakranielt trykk

  • tegn og behandling

  Cerebralt infarkt/blødning

  • tegn og behandling
   2 3
  Nefrologiske tilstander  
  Nyrene og urinveienes anatomi og fysiologi 2 3

  Væskebalanse i kroppen

  • intra-/ekstracellulær væske og homeostase
  • regulering av væskebalanse
   3 3

  Akutt nyresvikt

  • årsaker (prerenal/renal/postrenal)
  • symptomer/funn
  • behandlingstiltak

  Smerte  

  Smertefysiologi og farmakologi

  • spesielt for barn
   Smertevurdering, inkl. bruk av smertevurderingsverktøy 3
   Akutt og langvarig smerte
  • årsaker
  • medikamentell og ikke-medikamentell behandling
  Sedativa (midazolam, klonidin, dexmedetomidin)
  • bruk av sedativa – inkl. titrering/observasjon
  • sedering ved prosedyrer
  • reverserende medikamenter
   3
  Smertepumper (PCA, EDA) – kun aktuelt hvis kirurgiske barn

  Akutte onkologiske tilstander

    
  Vanligste kreftformer hos barn 2

  Akutte onkologiske og hematologiske tilstander

  • tumorlyse syndrom
  • neutropen sepsis
   2 3

  Metabolske tilstander

    
  Diabetesbehandling
  • generelle behandlingsprinsipper
  • ketoacidose (symptomer/funn og behandling)

  Ernæring hos alvorlig syke barn

  • parenteral ernæring
  • enteral ernæring – inkl. vurdering av aspirasjonsrisiko
   2 3

  Metabolske problemstillinger

  • «kriseregimer», mitokondriopati, ketogen diett

  Kirurgiske/postoperative tilstander (dersom kirurgiske pasienter skal overvåkes ved barneavdelingen)

  Kompetansekrav gjeldende for involvert personell (sykepleier, ansvarlig lege fra opererende avdeling og/eller anestesilege)

  Spesielle hensyn hos pasienter som har gjennomgått f.eks.:

  • ortopedisk kirurgi
  • abdominalkirurgi
  • thoraxkirurgi
  • nevrokirurgi
  • ØNH-kirurgi
   3

  Traumemottak

  • stabilisering + ev. transport
   2 3

  Observasjon etter traumer

  • commotio
  • indre blødninger
  2/3  3

  Brannskader

  • gradering i dybde og omfang
  • sårbehandling – revisjon/stell
  • smertebehandling og væskebehandling
  • brannskadebehandling etter akuttfasen
   2/32/3 

  Akutt abdomen

  • årsaker
  • observasjoner
  • tegn på kritiske tilstander
  ØNH-tilstander
  • truet luftvei – inkl. OSAS og infeksjoner
  • pre-/postoperative problemstillinger
  • blødning etter tonsillektomi
   2

  End of life care / psykososiale forhold

    
  Psykososiale behov hos pasienter og familier ved alvorlig eller kritisk sykdom 3
  Beslutningsprosess ved avslutning eller begrensning av livsforlengende behandling 2

  Palliativ behandling – inkludert:

  • nasjonal veileder
  • lindrende behandling
  • kommunikasjon med barnet og foreldrene
  • livets sluttfase
   2
  (/pediatriveiledere?key=260333&menuitemkeylev1=11425)