8.15 Systemisk hypertensjon

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Gottfried Greve, Asle Hirth, Gunnar Norgård og Damien Brackman
  • Revidert 2011: Gunnar Norgård, Asle Hirth og Gottfried Greve
  • Revidert 2018: Tonje Bårdsen, Gunn-Therese Lund Sørland og Asle Hirth

  Revidert 2018

  Forkortelser
  ABM: 24-timers Ambulatorisk BT måling
  ACEh: Angiotensin converting enzyme hemmer
  AKR: Albumin Kreatinin ratio
  ARB’s: Angiotensin reseptor blokker
  BT: Blodtrykk
  CCB: kalsium kanal blokker (= kalsium antagonist = kalsium kanal antagonist)
  DBT: Diastolisk BT
  HT: Hypertensjon
  KN: Kronisk nyresykdom
  RAS: Renin angiotensin systemet
  SBT: Systolisk BT

  Bakgrunn

  Definisjon og inndeling: Vi skiller mellom barn over og under 16 år, se tabell 1. Hypertensjon (HT) hos barn under 16 år er definert som blodtrykk (BT) over 95 percentilen korrigert for alder, kjønn og høyde målt ved 3 ulike anledninger. HT hos barn 16 år har samme definisjon som hos voksne, BT > 140/90. BT hos barn varierer med høyde, vekt, alder, tid på døgnet, emosjonelt stress og aktivitet versus hvile og er derfor faktorer som må vektlegges ved diagnostikk. HT kan deles i primær/essensiell form som hovedsakelig skyldes arv og overvekt, og sekundære former som har en underliggende årsak, som ofte kan behandles. Primær HT er sjelden før 10 års alder.

  Tabell 1. Klassifisering

   

  Barn < 16 år

  Barn ≥ 16 år (som voksne)

  Normalt BT

  SBT og/eller DBT < 90 perc.

  BT < 130 / 85 mm Hg

  Forhøyet BT

  SBT og/eller DBT ≥ 90perc. < 95percentilen

  BT 130-139 / 85-89 mm Hg

  Stadium 1 HT

  SBT og/eller DBT ≥ 95 perc. til 99 perc. + 5 mm Hg

  BT 140-159 / 90-99 mm Hg

  Stadium 2 HT

  SBT og/eller DBT ≥ 99 perc. + 5 mm Hg

  BT ≥ 160 / ≥ 100 mm Hg.

  ISH

  SBT ≥ 95 perc. og DBT < 90 perc.

  BT ≥ 140 / < 90

  Hypertensiv krise

  Se kapittel Akutt hypertensiv krise

  BT≥  180 / 110 mm Hg

  ISH; isolert systolisk hypertensjon

  Hva er normalt BT hos barn?
  Vi anbefaler å bruke samme referansemateriale som European Society of Hypertension og American Academy of Pediatrics; et 30 år gammelt referansemateriale basert på 60.000 amerikanske barn i alderen 1-17 år med ulik etnisk bakgrunn, overvektige barn er ekskluderte. For barn under 1 år er det ikke like gode referanseverdier. Du kan finne referanseverdier her:

  Hvorfor og hvordan måle BT hos barn?

  Indikasjon: Vi anbefaler screening fra 3 års alder, med BT kontroll hvert 2. år. Husk å kontrollere blodtrykk hos barn med langvarig hodepine og pyelonefritt. Barn med mistenkt eller kjent nyre- eller hjertesykdom skal regelmessig kontrollere sitt blodtrykk. Barn med mistanke om- eller som er operert for koarktasjon av aorta bør måle blodtrykk både på begge armer og ett bein.

  Prosedyre: Screening kan utføres med oscillometrisk apparat. For å bekrefte et høyt BT, anbefaler vi å måle det manuelt, da oscillometriske apparat som oftest ikke er validerte for barn og som regel måler et høyere BT.
  BT måles på høyre arm, med pasienten sittende med armen hvilende med fossa cubitii i nivå med hjertet, etter 3 minutters hvile. Det måles 3 ganger med 3 min mellom hver måling, og man bruker gjennomsnittet av de siste 2 målingene. Ved høyt BT skal det måles på begge armene, det høyeste BT benyttes.  Ved forhøyet BT, bør det kontrolleres ved 3 ulike anledninger.

  Riktig størrelse på mansjetten: Bredden på blæren skal være ca 40 % av overarmens omkrets (målt midt mellom acromion og olecranon) og lengden skal være 80-100 %. For smal mansjett kan gi falskt forhøyede trykk.

  24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling (ABM): Vi anbefaler at en hypertensjonsdiagnose alltid bekreftes med å utføre ABM, med mindre det foreligger tegn til organskade eller hypertensiv krise. Benyttes også ved mistanke om ”white coat ” eller maskert HT (HT som ikke vises på kontormåling, f.eks nattlig HT). Det er også nyttig for å vurdere effekt av BT behandling. Middel blodtrykk er gjerne noe lavere enn det en måler enkeltvis. Det er normalt med et fall i blodtrykk nattestid. Referansematerialet under er fra 949 friske barn og ungdom 5-20 år

  Hjemmemåling av blodtrykk: Nyttig for å vurdere effekt av BT behandling, men her foreligger de samme utfordringene som ved øvrige oscillometriske målinger.

  BT måling under belastning: Aktuelt ved koarktasjon av aorta

  Symptomer og funn

  Ofte lite eller ingen symptomer! Grundig anamnese er viktig.

  • Når mistenke primær HT: Sjelden < 10 år. Post-pubertale barn med mild HT. Vanligere hos gutter enn jenter. 70-80% har underliggende familiehistorikk. Ofte overvektige.
  • Når mistenke sekundær HT: Yngre barn. Manglende familiehistorikk. Ofte svært høye BT eller rask BT stigning.  Kan ha tegn til organskade. Ved diastolisk eller nokturnal HT. Se tabell 2 for sykehistorie og symptomer som er typiske. Se tabell 3 for ulike årsaker.

  Tabell 2. Anamnese og symptomer ved hypertensjon hos barn og ungdom

  Familieanamnese

  HT, hjerte-, kar- eller cerebrovaskulær sykdom, diabetes, dyslipidemi, overvekt, arvelig nyresykdom (polycystisk), arvelige endokrine sykdommer (feochromocytom, glukokorticoid  aldosteronisme, multiple endokrine neoplasier type 2, von Hippel Lindau) eller syndromer assosiert med hypertensjon (nevrofibromatose). Lakrisinntak?

  Sykehistorie

  Prenatalt: Fødselsvekt, gestasjonsalder, oligohydramnion, anoksi, navlearteriekateterisering.
  Tidligere sykdommer: UVI, nyre eller urologiske sykdommer, hjertesykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer eller vekstretardasjon.

  Symptomer som tyder på sekundær hypertensjon

  Alder < 10 år, dysuri, tørste/polyuri, nokturi, hematuri, ødemer, vekttap, failure to thrive, palpitasjoner, svette, feber, blekhet, rødme, kalde ekstremiteter, intermitteriende claudicatio, virilisering, primær amenore eller mannlig pseudohermafroditisme.

  Symptomer som tyder på organskade

  Hodepine, neseblødning, svimmelhet, synsforstyrrelser, slag, kramper eller dyspne

  Søvn historie

  Snorking, apne eller dagtrøtthet

  Risikofaktorer

  Manglende fysisk aktivitet, diettvaner, røking og alkohol

  Graviditet

   


  Tabell 3 Årsaker til sekundær hypertensjon hos barn

  Nyresykdom

  Pyelonefritt, nyreparenkymsykdom, medfødte anomalier, vesikoureteral refluks, nefopati, glomerulonefritt, Henoch Schönleins purpura, nyretraume, hydronefrose, hemolytisk uremisk syndrom, nyresten, nefrotisk nydrom, Wilm’s tumor, hypoplastiske nyrer, polycystisk nyresykdom

  Endokrinologisk sykdom


  Hypertyreoidisme, medfødt binyrebarkhyperplasi, Cushing, Primær hyperaldosteronisme, Primær hyperparatyreoidisme, Diabetes mellitus, Hyperkalsemi, Feokromocytom

  Nevrologisk sykdom

  Økt intracerebralt trykk, Guillan Barré

  Psykologisk årsak

  Angst, stress

  Medikamentinntak

  P-piller, glukokortikosterioder, anti-inflammatoriske medikamenter, sympatikomimetika, erytropoetin, ciclosporin, takrolimus, kokain, steroider, lakris

  Vaskulær sykdom

  Nyrearterie stenose/abnormalitet, nyrevenetrombose, aorta koarktasjon, persisterende ductus arteriosus, arteriovenøs fistel

  Annet

  Nevroblastom, tungmetall forgiftning, smerte, kollagensykdom, nevrofibromatose, tuberøs sklerose, søvnapné


  Diagnostikk og utredning

  HT diagnose stilles ved å måle forhøyet BT ved 3 ulike anledninger. Dersom det ikke er tegn til organskade eller hypertensive krise, anbefales det bekreftet med ABM. Alle barn med bekreftet HT bør henvises til spesialist i pediatri. 

  Tabell 4. Klinisk undersøkelse

  Høyde, vekt, BMI

   Forhøyet BMI tyder på primær HT

  Funn forenlig med syndromer?

  Nevrofibromatose, Klippel-Trenaunay-Weber, Turner, Marfan, Williams, hyperthyreose, Cushing, Lupus, kongenitt binyrebarkhyperplasi, von-Hippel-Lindau.

  Kardiovaskulær undersøkelse

  Bilyder fra hjerte, abdomen, flanke eller hjertesvikttegn. Lyskepulser. Ved bilyd og/eller manglende/svak lyskepuls måles BT på begge armer og en fot

  Abdomen

  Oppfylninger; Wilms tumor, nevroblastom, feokromocytom, polycystisk nyresykdom, hepatosplenomegali

  Kjønnsorgan

  Tegn til virilisering, genitale anomalier

  Nevrologisk undersøkelse

  Oftalmoskopi, hjernenerveundersøkelse (VII), nevrologiske funn inklusiv hjerneslag


  Rutineundersøkelser av alle hypertensive barn:
  Lab:Hematologiske prøver , Na, K, Ca, kreatinin, HbA1c, Lipidprofil, leverprøver
  Urin: U-stiks, samt kvantitering av mikroalbuminuri og proteinuri
  Billeddiagnostikk: Renal ultralyd, rtg thorax, EKG, ekkokardiografi

  Supplerende undersøkelser (tabell 5): Videre utredning avhenger av kliniske og biokjemiske funn. Ved mistanke om primær hypertensjon er ytterligere utredning vanligvis ikke nødvendig. Ved mistanke om sekundær HT er det viktig å finne tilgrunnliggende årsak. Utredning av sekundær hypertensjon er en spesialistoppgave.

  Tabell 5. Eventuelle supplerende undersøkelser ved mistanke om sekundær HT

  Ved mistanke om

  Aktuelle undersøkelser

  Kronisk nyresykdom

  Urin mikroskopi: Protein, erytrocytter og sylindre i urin, 99Tc dimerkaptosuccinylsyre (DMSA) scintigrafi, nyrebiopsi

  Renovaskulær sykdom

  Renal ultralyd m/doppler av nyrearterier, nyre scintigrafi, MR angio av nyrekar, renal angiografi

  Feokromocytom og paragangliom

  24 t urin/spot urin og plasma katekolaminer eller metanefriner, MR abdomen, I 123 metaiodbenzylguanidine/MIBG, BT måling av 2 armer og 1 ben

  Primær aldosteronisme

  Plasma renin, plasma aldosteron 

  Cushing syndrom 

  Plasma cortisol (kl. 08–20), ACTH, evt. 24 timers urin fri cortisol, MR hypofyse

  Koarktasjon

  MR av aortabuen eller aortografi, BT måling under belastning

  Arvelige tilstander

  DNA testing 

  Søvnapné

  Polygrafi

  Hypertyreose

  TSH, FT3, FT4

  Medfødt binyrebark hyperplasi

  Se kapittel Overproduksjon av binyrebarkhormoner

  Hypertensiv krise

  Øyebunnsundersøkelse


  Behandling og oppfølging

  Ikke-farmakologiske behandlingsprinsipper.
  Viktigste tiltak er vektreduksjon (BMI < 85 percentilen), økt fysisk aktivitet (60 min moderat-strevsom aktivitet daglig), lavt saltinntak, unngå røyking og finne alternativ til p-piller. For primær HT bør dette forsøkes i 1 år før man vurderer medikamentell behandling. Disse rådene gjelder også ved blodtrykk mellom 90 og 95 percentil og ved medikamentell behandling.

  Medikamentell behandling.
  Bør igangsettes med en gang ved symptomatisk HT, hypertensive urgency/ emergency, sekundær HT, organskade, nyresykdom eller diabetes. Startes etter ett år ved persisterende primær HT ved manglende effekt av adekvat ikke-farmakologisk behandling. Internasjonale retningslinjer gir ingen førstevalg hos barn med primær/essensiell HT. ACEh, ARB’s, diuretika og CCB kan alle brukes. β-blokker er beheftet med en del bivirkninger og synes ikke å ha vesentlige fordeler fremfor andre antihypertensiva. Forfatterne anbefaler at en bruker et medikament en gjerne har noe personlig erfaring med. Ved sekundær hypertensjon må valg av medikament sees i sammenheng med underliggende årsak. Uansett problemstilling og medikamentvalg må det tas hensyn til eventuelle sannsynlige eller mulige kontraindikasjoner/forsiktighetsregler (se tabell 6).

  • Monoterapi, lav startdose. Titrering av dose kan skje hver 2-4 uke dersom hjemmemåling er etablert. Barnet bør sees hver 4-6 uke i innstillingsfasen.
  • Gradvis økning inntil tilfredsstillende BT-kontroll.
  • Dersom maks dose er nådd eller det oppstår uakseptable bivirkninger før en har tilfredsstillende BT-kontroll legges et nytt medikament til og titreres opp på samme måte som det første.
  • Kombinasjonsbehandling er ofte nødvendig ved moderat og alvorlig HT. Bortsett fra ACEh og ARB’s som ikke skal brukes samtidig, så kan de fleste medikamentgruppene i teorien kombineres (se figur 3 i ESH 2016 guidelines).

  Tabell 6. Sannsynlige og mulige kontraindikasjoner for ulike medikamentklasser

  Gruppe/undergruppe

  Kontraindikasjon

  Sannsynlig

  Mulig/forsiktig

  Diuretika

    

   

  Slynge


  Diabetes
  Struma (tiazider)
  Ugunstig hos aktive unge (konkurranseidrett)
  Metabolsk syndrom Glukoseintoleranse, Graviditet
  Hyperkalsemi
  Hypokalemi

   

  Kaliumsparende

  Kronisk nyresvikt*Ugunstig hos aktive unge (konkurranseidrett)

  β-blokker
  Astma*
  Høygradig SA- eller AV-blokk
  Bradykardi (< 60 slag/min)
  Psoriasis
  Metabolsk syndrom
  Glukoseintoleranse
  Ugunstig hos aktive unge (konkurranseidrett)

  ACEh
  Graviditet*
  Tidligere angionevrotisk ødem
  Hyperkalemi (> 5,5 mmol/L)*
  Bilateral nyrearteriestenose*
  Kjønnsmodne jenter uten sikker prevensjon
  Skal aldri kombineres med ARB’s

  CCB

  Hjertesvikt 

  ARB’s

  Graviditet*
  Hyperkalemi (> 5,5 mmol/L)*
  Bilateral nyrearteriestenose*

  Kjønnsmodne jenter uten sikker prevensjon
  Skal aldri kombineres med ACE-hemmere
  Kalium og kreatinin må kontrolleres i starten

  *Absolutt kontraindikasjon

  Tabell 7. Oversikt utvalgte indikasjonsområder, medikamenter og tilgjengelighet

  Gruppe/undergruppe

  Særlig anbefalt

  Medikament*

  Tilgjengelig i Norge

  Godkjenning i Norge

  Diuretika

      
   Slynge


  Kortikosteroid-indusert HT
  Kronisk nyresykdom
  Hjertesvikt

  Furosemid


  Diural drp
  Furix tbl
  Furosemid tbl

  Ved hjertesvikt, ingen nedre aldersgrense

    

  Bumetanid

  Burinex tbl

  Ikke godkjent til bruk hos barn under 12 år

   Kaliumsparende

  Hyperaldosteronisme  Spironolacton

  Spirix tbl
  Aldactone tbl
  Spironolactone Orion tbl
  Spironolactone miksta

  Godkjent for ødem, hypertensjon og hjertesvikt. Ingen nedre aldersgrense

   

   
  ThiaziderKronisk nyresykdom
  Kortikosteroidindusert HT

  Hydrochlorothiazid

  Esidrex
  Hydrochloro- tiazi Orion
  Finnes i ulike komibinasjons-
  Preparater

  Ikke godkjent til bruk hos barn under 16 år

  Beta-blokker

  Koarktasjon av aorta
  Hjertesvikt
  Migrene

  Propranolol

  Pranolol tbl
  Hemangiol, mikst
  Propranolol miksta

  Godkjent for arytmi.

  Hemangiol er godkjent til indikasjon infantile hemangiomer

  Metoprolol

  Metoprolol SA miksta
  Metoprolol tbl

  Ikke godkjent til bruk hos barn

  Metoprolol depot

  Metoprolol Sandoz depottbl
  Selo- zok depottbl.

  Godkjent til behandling av hypertensjon hos barn under 6 år

  ACEh

  Kronisk nyresykdom
  Diabetes mellitus
  Mikroalbuminuri
  Hjertesvikt
  Overvektsrelatert primær HT

  Kaptopril

  Kaptopril SA miksta
  Captopril tbl
  Noyada miksturb

  Ikke godkjent til bruk hos barn

  Enalapril

  Enalapril SA miksta
  Renitec tbl
  Enalapril tbl

  Hypertensjon. Dosering til barn ned til 20 kg


  Forts. tabell 7.

  Gruppe/undergruppe

  Særlig anbefalt

  Medikament*

  Tilgjengelig i Norge

  Godkjenning i Norge

  CCB
  Post transplantasjon
  Migrene
  Koarktasjon av aorta


  Nifedipin

  Nifedipin dråper*
  Adalat tbl
  Adalat Oros depottbl
  Nifenova depottbl

  Ikke godkjent til bruk hos barn
  Amlodipin


  Amlodipin SA miksta
  Amlodipin tbl

  Godkjent hos barn over 6 år

  ARB’s


  Kronisk nyresykdom
  Diabetes mellitus
  Mikroalbuminuri
  Hjertesvikt
  Overvektsrelatert primær HT

  Losartan


  Cozaar mikstur,
  Cozaar tbl
  Losartan tbl

  Hypertensjon hos barn og ungdom ≥ 6 år

  Valsartan


  Diovan mikstur
  Diovan tbl
  Valsartan tbl

  Hypertensjon hos barn og ungdom ≥6år

  α- og beta-blokker

  Gravide

  Labetalol

  Trandate tabletter

  Ikke godkjent til bruk hos barn

  Sentral α-agonist

  Migrene

  Clonidin

  Catapresan tbl

  Ikke godkjent til bruk hos barn

  Perifer α-blokker

   

  Doxazosin

  Carduran CR

  Ikke godkjent til bruk hos barn

  Vasodilatator

  Alvorlig HT

  Hydralazin

  Apresol tabl

  Ikke godkjent til bruk hos barn

  *For dosering se BNF children eller tabell 19 i 2016 ESH guidelines. aApotekprodusert. bUregistrert.

  Oppfølging

  Vi anbefaler at disse barna følges av spesialist. Kontrollhyppighet avhenger av alvorlighetsgrad. Ved stabil sykdom uten organskade kan de følges hvert 1-2. år. Det er viktig å se etter tegn til ende-organ skade ved kontrollene.  Pasienter med hypertensiv retinopati bør følges av øyelege. Hjemme-BT målinger kan være nyttig for å følge BT kontroll. Hos barn med KN eller diabetes, kan det være fornuftig å ha gjentatte ABM for å utelukke nokturnal HT. Det er også viktig å følge opp andre risikofaktorer og eventuelt behandle disse, som røyk, hyperlipidemi og overvekt. BT-mål avhenger av underliggende sykdom, og barn med diabetes og nyresykdom skal behandles mer aggressivt. Se tabell 8 for BT-mål.

  Tabell 8. Blodtrykksmål

  Normal populasjon

  Diabetes mellitus/kronisk nyresykdom (KN)

  < 95 percentilen er anbefalt

  < 90 percentilen er anbefalt for barn med diabetes

  < 90 percentilen bør vurderes

  < 75 percentilen for barn med non proteinurisk KN

   

  < 50 percentilen for barn med proteinurisk KN

  Referanser og litteratur

  1. Lurbe E, et al. European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. J Hypertens 2016; 34:1887 – 1920.
  2. Flynn JT. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017;140: e20171904
  3. Kent Al, et al. Blood pressure in the first year of life in healthy infants born at term. Pediatr Nephrol 2007; 22:1743-9.
  4. Flynn JT. High blood pressure in the young, why should we care? Acta Paediatrica 2018; 107:14-19
  5. Wühl E, et al. Distribution of 24-h ambulatory blood pressure in children: normalized reference values and role of body dimensions. J Hypertens 2002, 20:1995-2007
  6. UpToDate
  7. BNF for children
  8. Kinderformularium

   

   

  (/pediatriveiledere?key=143602&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5970)