8.15 Systemisk hypertensjon

Innhold på siden

  • Versjon 2006: Gottfried Greve, Asle Hirth, Gunnar Norgård og Damien Brackman
  • Revidert 2011: Gunnar Norgård, Asle Hirth og Gottfried Greve

  Bakgrunn

  Forekomst

  Prevalensen av alvorlig hypertensjon er sannsynligvis ca. 0,1 %.

  Definisjon og inndeling

  Hypertensjon (HT) hos barn er angitt som blodtrykk over 95 percentilen i forhold til alder, kjønn og høyde (Tabell 1). Kroppsstørrelse er den viktigste faktor for blodtrykk hos barn og ungdom. Døgnva¬riasjon, emosjonelt stress, aktivitet versus hvile og fysiologisk økning i blodtrykk med alder må vektlegges ved diagnostikk. HT kan deles i primær/essensiell form med ukjent årsak og sekundære former. Jo yngre barna er, jo større sjanse er det for sekundær hypertensjon, og årsakene kan ofte behandles. Primær HT er sjelden før 10 års alder.

  Tabell 1. Definisjon og klassifikasjon av hypertensjon hos barn og ungdom

  KlassifiseringSystolisk og/eller diastolisk percentil
  Normalt< 90 percentil
  Høy normal≥ 90 – < 95 percentil
   95–99 percentil + 5 mm Hg
  Stadium 1 HT95–99 percentil + 5 mm Hg
  Stadium 2 HT> 99 percentil + 5 mm Hg

  Diagnostikk og utredning

  For måling av blodtrykk (BT), se kapittel Blodtrykksmåling hos barn. Normalverdier er basert på auskultatorisk metode. Oscillometrisk metode har større variasjon og gir ofte høyere verdier. Slike målinger skal derfor verifiseres med auskultatoriske målinger. Det er viktig å undersøke for bilyder forenlig med koarktasjon av aorta eller nyrearterie stenose. 

  Tabell 2. Anamnese og symptomer ved hypertensjon hos barn og ungdom

  FamilieanamneseHT, hjerte-, kar- eller cerebrovaskulær sykdom, diabetes, dyslipidemi, overvekt, arvelig nyresykdom (polycystisk), arvelige endokrine sykdommer (feochromocytom, glucocorticoid  aldosteronisme, multiple endokrine neoplasier type 2, von Hippel Lindau) eller syndromer associert med hypertensjon (nevrofibromatose).
  Sykehistorie

  Prenatalt: Fødselsvekt, gestasjonsalder, oligohydramnion, anoksi, navlearteriekateterisering.
  Tidligere sykdommer: UVI, nyre eller urologiske sykdommer, hjertesykdommer, endokrine sykdommer, nevrologiske sykdommer eller vekstretardasjon.

  Symptomer som tyder på sekundær hypertensjonDysuri, tørste/polyuri, nokturi, hematuri, ødemer, vekttap, failure to thrive, palpitasjoner, svette, feber, blekhet, rødme, kalde ekstremiteter, intermitteriende claudicatio, virilisering, primær amenore eller mannlig pseudohermafroditisme.
  Symptomer som tyder på organskadeHodepine, epistaksis, svimmelhet, synsforstyrrelser, slag eller dyspne
  Søvn historieSnorking, apne eller dagtrøtthet
  RisikofaktorerManglende fysisk aktivitet, diettvaner, røking og alkohol
  MedikamentinntakAntihypertensiva, steroider, antidepressiva, antipsykotika, p-piller
  Graviditet 

   

  Høyde, vekt, BMI

   

  Funn forenlig med syndromer?

   Nevrofibromatose, Klippel-Trenaunay-Weber, Turner, Marfan, Williams, hyperthyreose, Cushing, Lupus, kongenitt binyrebarkhyperplasi, von-Hippel-Lindau.

  Kardiovaskulær undersøkelse

  Puls og BT målinger på alle 4 ekstremiteter, bilyder fra hjerte, abdomer, flanke, rygg, nakke eller hode, eller hjertesvikttegn.

  Abdomen

  Oppfylninger; Wilms tumor, nevroblastom, feokromocytom, polycystisk nyresykdom, hepatosplenomegali

  Nevrologisk undersøkelse

  Oftalmoskopi, hjernenerveundersøkelse (VII), nevrologiske funn inklusiv hjerneslag

   

  Tabell 4. Laboratorieundersøkelser ved hypertensjon hos barn og ungdom

  Rutineundersøkelser hos alle hypertensive barn
  Blodprøver: Hematologiske prøver, Na, K, Ca, kreatinin, fastende blodsukker, serum lipider (kolesterol, LDL, HDL, fastende triglycerider).
  Urin prøve: Stiks samt kvantitering av mikroalbuminuri og proteinuri.
  Renal ultralyd, Rtg thorax, EKG og ekkokardiografi.

  Tilleggsundersøkelser:
  Plasma renin og aldosteron, urin og plasma katekolaminer, urin fri cortisol.

  Mer avanserte tilleggsundesøkelser avhengig av funn over:
  Captopril isotop studier, nyrevene renin, renal angiografi og CT/MR av urinveier. Urin steroider og komplekse endokrinologiske undersøkelser.  Molekylærgenetiske studier.

   

  Tabell 5. Spesifikke undersøkelser som kan være aktuelle ved mistenkt sekundær hypertensjon hos barn og ungdom

  Kronisk nyresykdomProtein, erytrocytter og sylindre i urin
  Serum kreatinin og kalium
  Renal ultralyd
  99Tc dimerkaptosuccinylsyre (DMSA) scintigrafi
  Renovaskulær sykdom

  Renal ultralyd m/doppler av nyrearterier
  Nyre scintigrafi
  MR angio av nyrekar
  Renal angiografi

  Feokromocytom og paragangliom24 t urin/spot urin og plasma katekolaminer eller metanephriner
  MR abdomen
  I 123 metaiodbenzylguanidine
  Primær aldosteronismePlasma renin, plasma aldosteron 
  Cushing syndrom Plasma cortisol (kl. 08–20), ACTH
  Evt. 24 timers urin fri cortisol
  KoarktasjonRtg thorax, ekkokardiografi, evt MR av aortabuen eller  aortografi
  Arvelige tilstanderDNA testing 
  MedikamentindusertP-piller, glukocortikosterioder, anti-inflammatoriske medikamenter, sympatikomimetika, erytropoetin, cyclosporin, tacrolimus, kokain, steroider 
  HypertyreoseTSH, FT3, FT4
  Medfødt binyrebark hyperplasiSe avsnitt 2.13

  Behandling og oppfølging 

  Behandlingen av sekundær HT rettes mot årsak.
  Vedvarende HT behandles som primær HT.

  Ikke-farmakologiske behandlingsprinsipper

  Viktigste tiltak er vektreduksjon, økt fysisk aktivitet, lavt saltinntak, unngå røy¬king og p-piller. Disse rådene gjelder også ved blodtrykk mellom 90 og 95 percentil og gjelder og ved  medikamentell behandling.

  Målsetting: BMI < 85 percentil: Oppretthold BMI. BMI: 85–95 percentil: Oppretthold vekt hos barn, reduksjon hos ungdommer til < 85 percentil. BMI > 95 percentil: Gradvis vektreduksjon (1–2 kg/mnd) til < 85 percentil. 

  Medikamentell behandling

  Indikasjon for langvarig medikamentell behandling er familiehistorie på tidlig komplikasjoner til HT, påvist organskade (øye, hjerte, nyre, CNS) eller symptomer på HT.

   Prinsipper for behandling:
  1. Monoterapi , lav startdose
  2. Hvis ikke effekt etter 4–8 uker, øk til maksimal dose.
  3. Ved manglende effekt eller bivirkninger, skift til annen medikamentklasse
  4. Hvis ikke effekt, kombiner flere medikamenter. Ofte nødvendig ved moderat og alvorlig HT. 

  Tabell 6. Perorale startdoser for noen utvalgte medikamenter for behandling av hypertensjon hos barn og unge

   

  Gruppe

  Medikament

  Startdose*

  (mg/kg/døgn)

  Maks dose*

  (mg/kg/d)

  Doser

  per døgn*

  Diuretika

  Furosemid

  Nyfødte: 0,5–2

  1 mnd–12 år: 0,5–2

   

  12 (max 80 mg)

  1–2

  2–3

  Bumetanid

  Nyfødte: 0,015 – 0,05

  1 mnd–12 år: 1 mg/d

   

  5 mg/d

  1–4

  1–3

  Spironolacton

  Nyfødte: 1–2

  1 mnd–12 år: 1–3

  9

  9

  1–2

  1–2

  Betablokkere

   

  Propranolol

   

  Nyfødte: 0,75

  1 mnd–12 år: 0,75–3

  2

  5

  3

  3

  Metoprolol

  Metoprolol depot

  1,0

  0,5–1

  8 (max 400 mg)

  1–2

  1

  Atenolol

  0,5–2

   

  1 (2)

  Kalsiumkanal blokker

  Nifedipin

  0,6–1

  3 (max 90 mg)

  3

  ACE-hemmere

  Captopril

  Nyfødte: Testdose 0,01–0,05. Deretter 0,01–0,05

   

  1 mnd–4 år: Testdose 0,1 (max 6,25 mg), deretter 0,3–0,9

   

  5–12 år: 0,3–0,9

  2

   

   

  4

   

   

  6

  2–3

   

   

  2–3

   

   

  2–3

  Ramipril

  2,5–6 mg/d

   

  1

  Enalapril

  0,1

  1

  1–2

  Angiotensin –reseptorblokker

  Losartan

   

   

   

  Valsartan

  Vekt 20–50 kg: 0,7 (max 25 mg)

  Vekt > 50 kg: 50 mg/d

   

   

  50 mg/d

   

  1,4 (max 100 mg)

   

  1

   

  1

  1

  Medikamentvalg og målsetting

  Første valg har lenge vært diuretika eller betablokker. Betablokker bør unngås ved diabetes og astma, men bør velges først ved hyperdynamisk HT eller hypertyroidisme. ACE-hemmere og kalsiumantagonister kan også brukes som første valg. ACE-hemmere og angiotensin reseptor blok¬kere er første valg ved kronisk nyresykdom, ved forhøyet reninaktivtet og ved nyrearteriestenoser. Ved diabetes og nyresykdom er det ofte nødvendig med tidlig  kombinasjonsterapi. For mer detaljer se referanse 3, tabell 7. Målet er å komme under 90 percentilen i BT. Ved nyresykdom uten proteinuri er behandlingsmål < 75 percentil og, med proteinuri < 50 percentil.

  Litteratur og referanser

  1. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fouth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adeolescents. National Heart, Lung , and Blood Institute, Bethesda, Maryland. Pediatrics 2004;114:109-114.
  2. Mancia G, De Baker G, Dominiczak A et al. Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of arterial Hypertension of the Eruropean Society of Hypertension (ESC) and of the Eruropean Society of Cardiology (ESC) J Hyperten 2007;25:1105-1187.
  3. Lurbe E, Cifkova RT, Cruickshank JK et al. Management of high blood pressure in children and adolescentss: recommendataions of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009;27:1719-1742.
  4. Munkhaugen J, Lydersen S, Wideroe TE, Hallan S. Blood pressure reference values in adolescents: methodological aspects and suggestions for Northern Europe tabels based on the North Trondelag Health Study II. J Hypertension 2008;26:1912-1918.
  5. Simonetti G, Rizzi M, Donadini R, Bianchetti MG. Effects of antihypertensive drigs on blood pressure and proteinuria in childhood. J Hypertension 2007;25:2370-2376
  6. Batisky DL, Sorof JM, Sugg J et al. Petdiatric Hypertension Investigators. Efficacy and safety of extended release metoprolol succinate in hypertensive children 6 to 16 years of age: a clinical trial experience. J Pediatr 2007;150:134-139.
  7. Flynn JT, Meyers KE, Neto JP et al. Pediatric Valsartan Study Group. Efficacy and safety of the angiotension receptor blocker valsartan in children with hypertension aged 1 to 5 years. Hypertension 2008;52:222-228.
  (https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=143602&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5970)