13.8.1 Innledning: Refusjon av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell til barn

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Ingrid Grønlie
  • Revidert 2009: Ingrid Grønlie og Margrete Einen

  Revidert 2009

  Refusjon av legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr til barn skjer hovedsakelig ved forskriving på blåresept (blåreseptordningen, Folketrygdlovens § 5–14). En del legemidler og utstyr blir ikke dekket over blåreseptordningen, men blir refundert gjennom bidragsordningen (Folketrygdlovens § 5–22) eller av sykehusforetakene.

  Mange legemidler brukes utenfor godkjent indikasjon og dosering til barn. Ofte må det også skaffes spesielle preparater til barn fordi det godkjente preparatet for voksne ikke egner seg, for eksempel uegnet styrke, smak eller legemiddelform. Disse legemidlene blir ikke dekket automatisk på blå resept. I alle slike tilfeller må det søkes om refusjon til den enkelte pasient.

  Blåreseptordningen har nærmest vært uforandret fra 1954 frem til 2008. Myndighetens kontroll med etterlevelse av ordningen har blitt strengere etter hvert som datasystemene hos apotekene har blitt bedre. I 2008 ble det gjennomført en presisering av regelverket og gamle sykdomspunkter ble erstattet med kodeverk basert på ICD-10 og ICPC-2. Endringen ble gjort for å presisere regelverket og gjøre informasjon om legemidler og refusjon enklere tilgjengelig både for forskriver og apotek.

  I arbeidet med endringen av blåreseptordningen har flere legemidler, som tidligere har vært dekket gjennom bidragsordningen (§ 5–22), nå fått refusjon på blå resept. Dette gjelder blant annet gamle ”§ 5–22 konf. §9.9/38 Fullt bidrag ved kreft/immunsvikt”, denne er nå erstattet med blå resept og en egendefinert ICD-10 og ICPC-2 kode: -90.

  I det følgende omtales de viktigste punktene ved refusjon til barn, med kommentarer og eksempler. Det er laget linker til aktuelle forskrifter og rundskriv fra HELFO.

  (/pediatriveiledere?key=144673&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5976&menuitemkeylev3=6235)