14.4 Spesialinstitusjoner og kompetansesentre

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Bente Brannsether Ellingsen
  • Revidert 2009: Bente Brannsether Ellingsen
  • Revidert 2017: Elisabeth Holmboe Eggen og Ståle Tvete Vollan

  Revidert 2017

  Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

  Det finnes ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Sentrene er samorganisert i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og gir tilbud til flere hundre ulike diagnoser, som du finner på https://Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser. Du kan også ringe Sjeldentelefonen 800 41 710 for å spørre hvis du ikke finner diagnosen listet opp.

  • ​​​Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Stiftelse
  • Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS - Haukeland universitetssykehus
  • Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE - Oslo universitetssykehus (OUS)
  • Nevromuskulært kompetansesenter - NMK - Universitetssykehuset Nord-Norge
  • NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - OUS
  • Norsk senter for cystisk fibrose - NSCF - OUS
  • ​Senter for sjeldne diagnoser - SSD - OUS
  • TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser - Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehus

  Fellesenheten for de ni sentrene ligger på OUS.

  Målgruppen for kompetansetjenesten er den enkelte med en sjelden diagnose, pårørende og fagfolk i det tverrfaglige tjenesteapparatet. Tjenesten driver utstrakt brukermedvirkning med brukere/pasienter representert i råd ved det enkelte senter og i tjenestens overordnede referansegruppe.

  Nasjonale tjenester, landsfunksjoner – øvrige kompetansesentre

  Det finnes mange kompetansesentre som ikke er nevnt under
  https://helsenorge.no/sjeldne-diagnoser

  En del sentra knyttet til OUS finnes på www.oslo-universitetssykehus.no  (velg -> fag og forskning –> nasjonale tjenester –> Nasjonale kompetansetjenester)

  Her ligger kontaktinfo til blant annet:

  NK for amming
  NK for barne og ungdomsrevmatologi (NAKBUR)
  NK for blodtypeserologi
  NK for CFS/ME
  NK for dekontaminering
  NK for familiær hyperkolesterolemi
  NK for gynekologisk onkologi
  NK for habilitering av barn med spise- og ærnæringsvansker
  NK for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge
  NK for kvinnehelse
  NK for læring og mestring innen helse
  NK for medfødte stoffskiftesykdommer
  NK for nevropatisk smerte
  NK for personlighetspsykiatri
  NK for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
  NK for sarkomer
  NK for seksuelt overførbare infeksjoner
  NK for seneffekter etter kreftbehandling
  NK for solide svulster hos barn (KSSB)
  NK for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)
  NK for traumatologi
  NK for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige – TSB

  Nasjonale behandlingstjenester

  Finnes på OUS sin nettside www.oslo-universitetssykehus.no  (velg -> fag og forskning –> nasjonale tjenester –> Nasjonale behandlingstjenester)

  NB for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte
  NB for screening av nyfødte Avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer
  NB for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil
  NB for dyp rekonstruktiv venekirurgi
  NB for hjertesyke gravide
  NB for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner
  NB for cochleaimplantat hos barn
  NB for retinoblastom
  NB for transseksualisme
  NB for medfødt glaukom
  NB for rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i øyeregionen
  NB for organtransplantasjon
  NB for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, psudomyksoma peritoneii og peritonealt
  mesoteliom
  NB for hørsel og psykisk helse
  NB for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev
  NB for choriocarcinom hos kvinner
  NB for avansert bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft
  NB for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom
  NB for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi)
  NB for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser
  NB for kirurgisk epilepsi
  NB for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling
  NB for embolisering av intrakranielle og spinale cerebrale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistler
  NB for akutt replantasjonskirurgi
  NB for barnerevmakirurgi
  NB for særlig avanserte bekkenskader
  NB for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn
  NB for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis
  NB for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn
  NB for CBRNe-medisin

  Øvrige kompetansesentra / nettverk som ikke ligger på Helsenorge.no eller OUS

  Statlig kompetansesystem for døvblinde
  www.dovblindhet.no har koordinerende funksjon til de 2 landsdekkende kompetansestrane og de 4 regionale

  Kompetansesenter for vold og seksuelt misbruk
  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

  www.nkvts.no

  Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling-NKH
  https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hjemmerespiratorbehandling

  Spesialsykehuset for epilepsi, Sandvika (SSE)
  https://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika

  Alle andre nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten i Norge

  En totaloversikt finnes bakerst i veilederen Regjeringens nettsted. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonale-tjenester/id614574/

  Pasientorganisasjoner

  På hjemmesidene til Helsenorge.no og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin finner du oversikt over pasient- og brukerorganisasjoner:
  https://Helsenorge.no/pasient-og-brukerorganisasjoner og
  http://www.nifab.no/pasientveiledning/norske_pasientorganisasjoner

  Diverse nettsteder med nyttig informasjon og lenker

  www.Helsenorge.no har oversikt over tjenester, sykdommer, behandling, departementer, direktorater, tilsyn, lover, opplysningstjenester, og stikkord til informasjonssider vedrørende funksjonshemmede, helsetjenester, familieforhold, barn, pasientrettigheter, pasientombud med mer. Via emnet interesseforeningene finnes også tilgang til en rekke faglige brosjyrer.
  www.legeforeningen.no med link bl.a. til Tidsskriftet
  www.helsetilsynet.no 
  www.pedweb.no (barnelegeforeningens sider) http://www.orpha.net (internasjonal database over sjeldne diagnoser)
  www.rarelink.no (skandinavisk database over sjeldne diagnoser (blir ikke så ofte oppdatert lenger))
  www.neuro.wustl.edu/neuromuscular
  www.omim.org (online mendelian inheritance in Man)
  www.eddnal.com (European Directory of DNA Diagnostic laboratories), oversikt over de europeiske lab. og testene som utføres.

  (/pediatriveiledere?key=144684&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5977)