Valg av antibiotika – generelle betraktninger

Innhold på siden

  • Publisert 2006: Henrik Døllner og Claus Klingenberg
  • Revidert 2013: Henrik Døllner og Claus Klingenberg

  Revidert 2013

  Hvilket antibiotikum skal man velge til å behandle forskjellige infeksjoner og før et eventuelt dyrkingsvar foreligger? Dette spørsmål er ikke alltid lett å svare på. Valg av antibiotika må blandt annet basere seg på kjennskap til hvilke mikrober som hyppigst utløser infeksjonen, lokale resistensforhold, egenskaper ved de forskjellige antibiotika og økologiske forhold. Det bør helst foreligge dokumentasjon fra randomiserte studier. Lokale tradisjoner og økonomiske forhold kan også vektlegges. I dette kapittel foreslår barneleger, med interesse for infeksjonsmedisin, behandling av de vanligste infeksjoner i barnealderen. Når flere likeverdige alternativer finnes bør hver barneavdeling klargjøre sitt førstevalg, ikke minst i forhold til akutt medisinske problemer og vaktarbeid.

  I Norge har vi fortsatt en gunstig situasjon med lite resistensutvikling hos de fleste mikrober. Det skyldes et forholdsvis nøkternt antibiotikaforbruk sammenliknet med andre deler av verden, og at vi anvender smalsprektrede antibiotika der det går an. Vi ser imidlertid også i Norge et økende forbruk av bredspektrede antibiotika, ikke minst tredje generasjons cefalosporiner, karbapenemer m.fl. Dette er moderne og forholdsvis kostbare medikamenter som absolutt er på sin plass i noen tilfelle. I denne reviderte utgave av veilederen anbefales imidlertid fortsatt bruk av ampicillin i kombinasjon med et aminoglykosid som førstevalg ved de hyppig forekommende infeksjoner sepsis med ukjent utgangspunkt (inklusive neonatal sepsis), alvorlig urinveisinfeksjon og febril nøytropeni.

  I 2013 er det ugitt to nasjonale antibiotikaveiledere hvor barnelegen finner nyttig informasjon i forhold til valg av antibiotika og generelle forhold om infeksjoner under norske forhold.

  • I første versjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten gis føringer for antibiotikabehandling hos voksne innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Retningslinjen inneholder dessuten nyttig informasjon om forskjellige bakteriers resistensforhold som er viktig å ha kjennskap til på en barneavdeling, og generelle avsnitt om for eksempel mikrobiologisk diagnostikk og antibiotikas farmakoterapi.
  • Andre versjon av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten gir nasjonale føringer for behandling av infeksjoner hos barn og voksne i allmennpraksis, og inneholder blandt annet et generelt avsnitt om barns infeksjoner.

  Referanser

  1. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus
  2. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten/Sider/default.aspx
  (/pediatriveiledere?key=154602&menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6513)