Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2760
 • ISBN - 978-82-8081-527-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Det anbefales at man alltid konsulterer og henviser pasienter til det regionale onkologiske senter før behandlingsvalg tas for pasienter med primært inoperabel brystkreftsykdom. Pasienter med lokalavansert brystkreftsykdom bør vurderes for inklusjon i tilgjengelig prospektive studier.
 

Behandling utenfor studier

Mange med lokalavansert brystkreft er i høyrisikogruppen og bør tilbys optimal kjemoterapi i form av EC90 x 4 etterfulgt av taxan (+/- HER2 rettet behandling) i 12 uker uavhengig av grad av respons på EC. Men progresjon/manglende effekt av EC eller taxan underveis i behand­lingen skal føre til endringer i behandlingsopplegget.

Studier taler for at non-respondere på antracyklinholdig kjemoterapi gir redusert mulighet for effekt av regime 2 (inkludert taxan). Men likevel er det pasienter som responderer ved et skifte av behand­ling. Respondere på antracyklin taler for respons på regime 2 (taxan). Det er ikke påvist bedret overlevelse/​effekt av å gi kjemoterapi ut over antracyklin + taxan, men behand­ling av pasienter med BRCA1/2 mutert brystkreft har spesiell sensitivitet for platinum cellegift (pga. mangelfull evne til DNA reparasjon grunnet defekt homolog rekombinasjon ved dobbelt­rådbrudd). Flere kliniske studier har vist økt patologisk komplett respons (pCR) ved BRCA mutert og/eller trippel negativ brystkreft behandlet med neoadjuvant platinum cellegift (309-312).

St. Gallen Consensus 2015 (102) og tyske AGO guidelines anbefaler nå platinum cellegift i neoadju­vant behandling av pasienter med BRCA mutasjonsbærertilstand. NBCG har også valgt å inkludere bruk av platinum i tillegg til standard neoadjuvant kjemoterapi i denne situasjonen (legges til paclitaxel­behandlingen som carboplatin AUC 6 hver 3. uke).

Ved karakteristika som taler for mindre nytte av kjemoterapi (inkludert sterkt ER positivitet og lav Ki67 og Grad <3) kan det være aktuelt å vurdere mindre intens kjemoterapi, eventuelt kun endokrin behandling (eldre spesielt) (313).

Taxan skal gis i kombinasjon med trastuzumab til HER2 positive pasienter. Som følge av en ca. 60 % økning i pCR i NeoSphere studien ved å legge 12 ukers pertuzumab-behandling til trastuzumab og taxan, har denne kombinasjonen blitt godkjent av FDA (i 2014) som neoadju­vant behandling. Senere er det publisert data for progresjonsfri overlevelse og sykdomsfri overlevelse fra denne studien (sekundære endepunkter), som viser at pasienter som mottok pertuzumab hadde 86 % 5 års progresjonsfri overlevelse sammenlignet med 81 % for trastuzumab/taxan ((HR 0.69; 95 % CI 0.34–1.40), og pasienter som oppnådde pCR (uavhengig av behandlingsarm) hadde lenger progresjonsfri overlevelse enn de som ikke oppnådde dette (HR 0.54;)5 % CI 0.29–1.00) (eksplorativ analyse). Studien var ikke dimensjonert for å gi overlevelsesresultater med smale konfidesintervaller (314). Resultater ved bruk av pertuzumab i adjuvant situasjon viser overlevelsesgevinst (Aphinitystudien), som først og fremst viser seg for lymfeknute positive og/eller ER negative (315). Resultatene underbygger betydningen av bruk av pertuzumab spesielt hos høyrisikopasienter som vanligvis er kandidater for neo­adjuvant behandling (betydelig effekt på pCR) – hvor overlevelseskurvene (i NeoSphere) blir understøttet av Aphinity. Pasienter med store tumores eller omfattende lymfe­knute­­metas­taser (eller ER negative med T2 tumores) bør tilbys (neo)adjuvant behandling som inkluderer pertuzumab.

Det anbefales NBCG å benytte kombinasjonen av taxan, trastuzumab og pertuzumab som del av den neoadjuvant behandling. St. Gallen konsensus 2015 og 2017 angir også denne behandlingskombina­sjonen som den foretrukne neoadjuvante behandlingsopsjon. Grunnlaget er optimal downstaging av store svulster før kirurgisk behandling og en sammenheng mellom pCR og overlevelse (316;317).

Responsevaluering skal gjøres regelmessig under behandlingen.

Planlegging av lokal behandling: Se kapitlene om kirurgisk behandling og om strålebehandling.

Forslag til behandlingsalgoritme:

7.6.2 Retningslinjer for behandling av lokalavansert brystkreft