Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Diagnose og utredning

  Utredning Grad
  • Ved mistanke om ventrikkelcancer skal pasienten gis time til gastroskopi innen to uker.
  D
  • Alle pasienter med ventrikkelcancer skal undersøkes med CT thorax og øvre abdomen.
  B
  • Ved påvist ventrikkelcancer som vurderes for kirurgi skal pasienten utredes bildediagnostisk med tanke på stadieinndeling med CT ventrikkel, alternativt EUS.
  B
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av lokalisert sykdom og kurativ behandling

  Behandling av lokalisert sykdom Grad
  • Pasienter med ventrikkelcancer bør evalueres og behandling planlegges av tverrfaglig team med radiolog, kirurg, onkolog, gastroenterolog og helst også patolog.
  D
  Tidligcancer Grad
  • Pasienter med tidligcancer bør vurderes for endoskopisk behandling.
  • Endoskopisk behandling av tidligcancer bør sentraliseres til få sykehus.
  D
  Reseksjonstype Grad
  • Type I behandles med transthorakal eller transhiatal øsofagectomi/øsofagusreseksjon med anastomose på hals eller høyt i thorax.
  • Type II behandles som type I, alternativt med total gastrectomi og distal øsofagusreseksjon
  • Type III behandles med total gastrectomi
  D
  Reseksjonstype Grad
  • Splenektomi vurderes ved proksimal tumor og lokalisasjon mot ventrikkelens majorside. 
  B
  • Ved cancer i corpus og antrum kan det ved intestinal type utføres distal reseksjon.
  A
  • Ved diffus type må det enten utføres total gastrektomi eller ventrikkelreseksjon, forutsatt fri reseksjonskant ved frysesnitt.
  A
  • Ved cancer i distale del utføres distal reseksjon uten splenektomi.
  A
  • Ved total gastrectomi skal det alltid utføres frysesnitt av reseksjonsranden.
  D
  • Resultatene ved laparoskopisk kirurgi synes så langt likeverdige med åpen tilgang.
  B
  Lymfeknutedisseksjon Grad Nivå
  • Ved kurativ kirurgi utføres modifisert D2 lymfeknutedisseksjon
  A 1b
  Onkologisk behandling 1 Grad Nivå
  • For pasienter med operabel ventrikkelcancer i stadium Ib (T1N1) – III, som er under 75 år og i god allmenntilstand, WHO/ECOG 0-1, anbefales neoadjuvant og adjuvant cytostatikabehandling med ECX- eller EOX- regimet, alternativt FLOT regimet.
  A 1b
  Onkologisk behandling 2
  • Effekten av kun adjuvant cytostatikabehandling etter R0 operasjon er i dag ikke tilstrekkelig dokumentert til å innføres som rutinebehandling. Adjuvant kjemoterapi kan vurderes til pasienter som er operert uten neoadjuvant behandling ved stadium Ib – III ventrikkelcancer.
  Onkologisk behandling 3
  • Postoperativ kombinert radio-kjemoterapi kan vurderes ved ufrie reseksjonsrender eller til pasienter som er operert uten neoadjuvant kjemoterapi ved stadium Ib-III ventrikkelcancer. Postoperativ kombinert radio-kjemoterapi anbefales ikke som rutinebehandling.
  Onkologisk behandling 4 Grad
  • Ved primær ikke-resektabel tumor anbefales tre cytostatikakurer før ny evaluering for kirurgi.
  • For pasienter under 75 år, i god almenntilstand og WHO 0-1 anbefales ECX regimet eller EOX regimet.
  B
  • For pasienter over 75 år eller yngre pasienter med redusert almenntilstand anbefales FLOX-regimet.
  D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Oppfølging og kontroll etter avsl uttet kurativ behandling

Anbefalinger i kapittel Medikamentell behandling

  Medikamentell behandling Grad
  • Ved obstruksjon må reseksjon, gastrojejunostomi eller stent vurderes. Gastrektomi kan vurderes i utvalgte tilfeller hos unge personer med forventet levetid over fire - fem måneder. Ved fjernmetastaser uten stenosesymptomer er reseksjon ikke indisert.
  C
  • Ved lokale symptomer fra primærtumor bør strålebehandling vurderes.
   Pasienter i god almenntilstand og WHO 0-2 bør vurderes for cytostatikabehandling.
  Medikamentell behandling Grad
  • Pasienter i god almenntilstand og WHO 0-2 bør vurderes for cytostatikabehandling
  A
  Førstelinjes behandling Grad

  Førstelinjes

  Det finnes ikke ett regime som er å foretrekke framfor de andre.

  • Som hovedregel bør et tostoffs regime med et fluoropyrimidin i kombinasjon med oxaliplatin, irinotecan eller et taxan vurderes.

  • Aktuelle regimer er CapOx, FOLFOX, FLOX eller FOLFIRI.

  • Trippelregimer bør reserveres til yngre pasienter i god allmenntilstand (PS 0-1). Aktuelle regimer er EOX eller ECX.

  • Ved HER2-positiv sykdom (IHC 2+ og FISH+, eller IHC 3+) anbefales trastuzumab i kombinasjon med cisplatin og kapecitabin/5FU.

  • På individuelt grunnlag er det akseptabelt å erstatte Cisplatin med Oxaliplatin.

  • Hos eldre pasienter og
   pasienter som forventes å tåle trestoffs-kombinasjoner dårlig, kan
   kombinasjoner av 5FU og enten irinotekan eller oxaliplatin gis
  D
  Andrelinjes behandling Grad

  Andrelinjes

  • Vurderes hos pasienter i
   god allmentilstand (ECOG 0-1). Irinotecan- eller taxanbaserte regimer kan
   vurderes. Ramucirumab er vist å ha en tilleggseffekt mtp overlevelse spesielt i
   kombinasjon med paclitaxel, men også i mindre grad i monoterapi
  A
  Tredjelinjes behandling
  • Hvis tredjelinjes behandling skal gis, bør dette gjøres innenfor en protokoll. Rutinemessig behandling utenfor protokoll anbefales ikke.
  [Toppen]