Forside  

4. Arvelig kreft i magesekken

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 28.09.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3009
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 28.09.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Pasienter med forskjellige syndromer som hovedsakelig domineres av økt forekomst av polypper, har også en arvelig predisposisjon for kreft i magesekken. Eksempler er syndromer som Li-Fraumeni, Lynch, Peutz- Jegher og juvenil polypose samt ved arvelig brystkreft og eggstokk-kreft, familiær adenomatøs polypose og hamartom tumor syndrom (Cowden syndrom). Livstidsrisikoen for kreft i magesekken i disse syndromene varierer, men er generelt forholdsvis lav.

Arvelig diffus kreft i magesekken

1-3 % av pasientene med kreft i magesekken har arvelig diffus kreft i magesekken (heriditær diffuse gastric cancer = HDGC). Ved denne tilstanden foreligger mutasjon i tumor suppressor genet CDH1, som koder for celle-adhesjons-proteinet E-cadherin. Arvegangen er autosomal dominant med mer enn 80% penetrasjon. 25-50 % av pasientene som oppfyller kriteriene på HDGC har kimcellemutasjoner i dette genet (12). Gjennomsnittsalder ved diagnose av denne type arvelig kreft i magesekken er 38 år. Livstidsrisikoen hos disse pasientene for å utvikle kreft i magesekken ved alder 80 år er rapportert til 70 % (95 % konfidensintervall 59-80 %) for menn og 56 % for kvinner (95 % konfidensintervall 23-68 %) (13). Kreft i magesekken av diffus type foreligger vanligvis i tumor stadium T1N0. I tillegg er livstidsrisiko for å utvikle brystkreft av lobulær type blant kvinner med CDH1 mutasjon 40-50 %.

Diagnose
Ett av følgende tre diagnostiske kriterier må foreligge i 1. og/eller 2. grads slektninger for å kunne identifisere pasienter med HDGC:

 1. Minst to pasienter med kreft i magesekken uansett alder, minst én med kreft i magesekken av diffus type
 2. En pasient med diffus kreft i magesekken ved alder < 40 år
 3. Personlig eller familiehistorie med kreft i magesekken av diffus type og dessuten lobulær brystkreft, hvorav et tilfelle ved alder < 50 år

Pasienter med kreftsykdommen vil bli undersøkt og hvis der foreligger sykdomsfremkallende CDH1 mutasjon, anbefales alle familiemedlemmer fra alder 16 år og oppover å bli undersøkt med henblikk på profylaktisk behandling.

Behandling/overvåking
Profylaktisk total gastrektomi hos individer med påvist sykdomsfremkallende CDH1-mutasjon tilrådes fra 18-20-årsalderen. Gastroskopisk overvåking med multiple biopsier (>30) er ikke tilstrekkelig for å utelukke tidlig kreftsykdom, men må gjøres hvert år hvis pasienten ikke ønsker profylaktisk gastrektomi. Multiple tidlige signetringcellecancer foci (T1N0) er påvist hos 100 % av profylaktiske gastrektomier hos CDH1-positive pasienter. Kvinner med CDH1-mutasjon anbefales hvert år mammografi og MR av brystene Mutasjonsundersøkelse er kun positiv i 25-50 % av familiene. I CDH1-negative familier anbefales årlig gastroskopi med multiple biopsier og for kvinner mammografi og MR av brystene.

Gastrisk adenokarsinom og proksimal polypose i magesekken

Gastrisk adenokarsinom og proksimal polypose i magesekken eller gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS) er en meget sjelden arvelig variant av kreft i magesekken første gang beskrevet i 2012 (14). Polypose syndromet med risiko for utvikling av kreft i magesekken ble påvist i en stor familie i Australia og i to mindre familier I USA og Canada. Prevalens av dette syndromet er ukjent, men GAPPS er også påvist i Norge. Ved denne tilstanden ble det i 2016 beskrevet mutasjoner i det såkalte promotor 1B adenomatøs polyposis coli (APC) genet som hemmer genets transkripsjon. Arvegangen er autosomal dominant, men penetransen er sannsynlig ufullstendig siden noen genbærere kan ha normale endoskopifunn gjennom hele livet. GAPPS er karakterisert ved utvikling av 100 polypper eller flere i fundus- og corpusdelen av magesekken, men ikke i antrum. Karakteristiske endoskopiske funn er polypper av varierende størrelse, vanligvis mindre enn 10 mm, og kan være tilstede fra alder rundt 10 år. Tidligste mikroskopiske tegn synes å være hyperproliferative ansamlinger av spesialiserte oxyntiske celler i mucosa (15). Pasientene med GAPPS som utvikler adenokarsinom i dysplastiske polypper er ofte unge i alder 20- og 30-årene (16).

Diagnose
Følgende kriterier må være oppfylt for å stille diagnosen:

 1. Polypper avgrenset til fundus- og corpus, uten funn av polypper i duodenum, colon og rectum
 2. Mer enn 100 polypper hos indeks pasient, eller mer enn 30 polypper hos 1. grads slektning
 3. Hovedsakelig funn av funduspolypper, men noen har også funn av dysplasi eller et familiemedlem med enten dysplastiske funduspolypper eller adenokarsinom i magesekken
 4. Autosomal dominant arvegang
 5. Utelukke andre arvelige gastriske polypose syndromer og bruk av protonpumpehemmere
 6. Påvisning av mutasjonen i APC genet

Behandling/overvåking
Det finnes ingen konsensus på hvordan disse pasientene bør følges opp eller når man eventuelt skal tilby gastrektomi (14). Oppfølging med CT thorax/abdomen/bekken og CT-ventriculografi, i tillegg til regelmessige gastroskopier og multiple biopsier, må balanseres mot risiko for utvikling av kreft og behov for behandling med gastrektomi. Endoskopisk oppfølging har begrensinger siden utvikling av tidlig stadium av kraft har vært oversett med påfølgende utvikling av metastaserende sykdom.