Lokalisert primært ikke-resektabel cancer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 15.06.2018
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2643
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 25.05.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Ved primær ikke-resektabel tumor anbefales tre cytostatikakurer før ny evaluering for kirurgi.
 • For pasienter under 75 år, i god almenntilstand og WHO 0-1 anbefales ECX regimet eller EOX regimet.
B
 • For pasienter over 75 år eller yngre pasienter med redusert almenntilstand anbefales FLOX-regimet.
D
 

Optimal behandling av lokalavansert ikke-resektabel ventrikkelcancer uten fjernmetastaser er ikke tilstrekkelig kartlagt. De fleste vil i slike tilfeller anbefale snarest mulig oppstart kjemoterapi tilsvarende førstelinjes palliativ kjemoterapi, som vil inkludere cisplatin/oxaliplan, 5-FU +/- epirubicin. For primære ikke-resektable svulster, kan et regime med høyere respons-rate være ønskelig, og kombinasjonsregimer som har vist høyere responsrater i kliniske studier, bør kunne vurderes ut fra antatt toleranse hos pasienten. I palliativ kjemoterapi har dublet og triplet regmier med platinum/5-FU +/- epirubicin vist responsrater mellom 35-45% (ref Real2, m.fl).  Tilleggsbehandling med trastuzumab for HER-2 positive svulster ga høyere responsrate og forlenget overlevelse for pasienter med inoperabel eller metastatisk sykdom sammenliknet med dublet-kjemoterapi uten trastuzumab (ORR 47% vs 35%)(93) ToGa studien). Slik tilleggsbehandling er derfor standardbehandling i avansert/metastatisk sykdom, men det foreligger ingen dokumentasjon for nytten av trastuzumab i neoadjuvant situasjon. Trastuzumab i neoadjuvant behandling av ventrikkel cancer både med og uten strålebehandling er studert i 2 mindre studier, der data avventes (clinicaltrials.gov). Flere studier pågår (94). Betydningen av anti-HER2 rettet behandling i neo-/adjuvant situasjon er således uavklart, og kan ikke anbefales på generelt grunnlag. For pasienter med primært inoperabel HER-2 positiv sykdom, vil man likvel kunne vurdere på individuelt grunnlag og legge trastuzumab til dublet kjemoterapi (platinum og 5FU) for denne pasientgruppen, siden dette har vist en høyere responsrate ved avansert / metastatisk sykdom. I en nylig gjennomført tysk randomisert fase 2/3 studie (FLOT4-AIO) som sammenliknet neoadjuvant kjemoterapi med FLOT regimet (5-FU, Leucovorin, Oxaloplatin og Docetaxel) med ECF/ECX, var histologisk komplett respons rate i resektatet høyere ved FLOT regimet enn for ECF/ECX (16% vs 6%) (70). FLOT regimet var forbundet med noe høyere grad 3-4 nøytropeni  enn ECF/ECX (38% vs 52%) i denne studien, men ellers var det kun små forskjeller i bivirkninger.  Selv om overlevelsesdata avventes fra denne studien, vil FLOT regimet også kunne være et akseptabelt alternativ i neoadjuvant behandling av potensielt resektabel ventrikkel cancer.