Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

For pasienter med høyrisiko APL er behandling med ATRA og ATO antagelig underlegen kombinasjons av cytostatika, ATO og ATRA. Apollo studien er en pågående randomisert studie der resultatene forventes først å foreligge etter 2022. Inntil videre anbefaler man et regime basert på ATRA og cytostatika som tilpasses alder og komorbiditet. For pasienter under 60 år anbefaler vi at pasientene skal følge kontrollarmen LPA2005 regimet (71) som er likt kontrollarmen i Apolle studien. Hvis man ønsker å benytte seg av det regimet som tidligere ble angitt i handlingsprogrammet (72) for høyrisiko APL bør man merke seg at også behandlingen etter dette regimet skal inneholde CNS profylakse med intratekale metotrexat injeksjoner.

Behandling av APL til pasienter under 60 år. Regimet inneholder en induksjonskur og tre konsolideringskurer etterfulgt av vedlikeholdsbehandling (se tabell 8).

Tabell 8. Induksjon og konsolidering hos pasienter under 60 år med høyrisiko APL

Induksjonsbehandling

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA peroralt fra dag 1

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1 til komplett remisjon, maksimalt 60 dager

Intravenøst

 

 

Idarubicin, i alt 4 dager

12 mg/m2/dag

Dag 2, dag 4, dag 6, dag 8

Konsolideringskur 1

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA 14 dagers

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–14

Intravenøst

 

 

Cytarabin, i alt 4 dager

3000 mg/m2 

Dag 1–4

Idarubicin, i alt 4 dager

5 mg/m2/dag

Dag 1–4

Intratekalt

 

 

Metotrexat, en injeksjon

12 mg

Dag 1

Konsolideringskur 2

Medikament:

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–15

Intravenøst

 

 

Mitoxantron, 5 doser

10 mg/m2/dag

Dag 1–5

Intratekalt

 

 

Metotrexat, 2 injeksjoner

12 mg

Dag 1 og dag 5

Konsolideringskur 3

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA, 14 dager

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–14

Intravenøst

 

 

Cytarabin, i alt 4 doser

150 mg/m2/dag 

Dag 1–4

Idarubicin, i alt 4 doser

10 mg/m2/dag

Dag 1–4

Intratekalt

 

 

Metotrexat, 1 injeksjon

12 mg

Dag 1


Tabell 9. Vedlikeholdsbehandling hos pasienter med høyrisiko APL og alder under 60 år

Vedlikeholdsbehandling høyrisiko APL under 60 år

Oppstart

2 uker etter full beinmargsrekonstitusjon etter siste konsolideringskur

Undersøkelser før oppstart

Beinmargsundersøkelse med morfologi og i tillegg MRD av marg med undersøkelse for PML-RARA transkripter

Varighet

2 år

Behandlingsregime

6-merkaptopurin 90 mg/m2 daglig peroralt
Metotreksat 15 mg/m2 en dag hver uke peroralt
ATRA 45 mg/m2/dag peroralt, dag 1–15 hver 3. måned

Dosetilpasning

Dosereduksjon ved nøytropeni:

Nøytrofile

Dosereduksjon

1.5 x 109/L

Full dose metotreksat og 6-merkaptopurin

1.0–1.4 x 109/L

50 % dosereduksjon

<1.0 x 109/L

Seponering inntil nøytrofile over 2.0 x 109/L, videre behandling med 50 % dosereduksjon så sant ikke beinmargsundersøkelse viser residiv

Stigning av levertransaminaser:
Ved økning av ASAT og ALAT til mer enn tre ganger øvre normalverdi eller bilirubin mer enn 1.5 ganger øvre normalgrense stoppes behandlingen før man gjenopptar behandling med redusert dose

Infeksjonsprofylakse

Pneumocystis-profylakse anbefales.

MRD undersøkelse under behandling

Før oppstart av hver vedlikeholdskur (det vil si hver 3. måned) gjøres morfologisk vurdering av blod- og benmargsutstyrk samt undersøkelse på PML-RARA transkripter i beinmarg. Påvises PML-RARA transkripter på disse tidspunkter skal funnet kontrolleres på nytt etter 2–3 uker.

MRD undersøkelse etter fullført behandling

Etter avsluttet vedlikeholdsbehandling kontrolleres PML-RARA transkripter i beinmargsprøve hver 3. måned i 1 år.

Vurdering av MRD funn

Hvis man på noe som helst tidspunkt ved MRD undersøkelse påviser gjenværende eller tilkommet transkripter skal funnet kontrolleres. Hvis de fortsatt påvises må tilstanden oppfattes som et molekylært residiv. Disse pasientene skal vurderes for ny induksjonsbehandling og eventuelt autolog eller allogen stamcelletransplantasjon


Behandling av høyrisiko APL hos pasienter over 60 år og uten betydelig komorbiditet. Hos disse pasientene må behandlingen ofte individualiseres, men de tåler stort sett ATRA på linje med yngre pasienter. Studier som sammenligner ATO, ATRA og Idarubicin med ATRA og kjemoterapi er pågående. I Sverige har man allerede ATRA/ATO basert regime som anbefalt førstelinjebehandling for pasienter over 60 år. Hos pasienter over 60 år uten komorbiditet anbefales inntil videre behandling etter intermediær risiko-gruppe i APL2005 studie (73).

Tabell 10. Behandling av høyrisiko APL hos pasienter over 60 år uten betydelig komorbiditet.

Induksjonsbehandling

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1 til komplett remisjon, maksimal 60 dager

Intravenøst

 

 

Idarubicin

12 mg/m2

Dag 2, 4 ,6 og 8*

* Hos pasienter over 70 års gis kun 3 doser Idarubicin; dag 8 sløyfes.

Konsolidering 1

Medikament:

Dosering

Dag:

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser

Dag 1–14

Intravenøst

 

 

Idarubicin

7 mg/m2

1, 2, 3 and 4.

Konsolidering 2

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–14

Intravenøst

 

 

Mitoxantron

10 mg/m2

Dag 1, 2 og 3.

Konsolidering 3

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–14

Intravenøst

 

 

Mitoxantron

12 mg/m2

Dag 1 og 2.


Vedlikeholdsbehandling i 2 år som beskrevet for pasienter under 60 år (se Tabell 9).