Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med - og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer som ledd i den daværende Nasjonal strategi for kreftområdet å ta utgangspunkt i, og bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet i januar 2009 en henvendelse til Norsk Selskap for Hematologiog ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

RHF’ene har gitt tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning.  RHF’ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Arbeidsgruppen

Navn

Institusjon

Område

Jens Hammerstrøm
(leder)

NTNU-St. Olavs hospital

KLL/samordning

Einar Kristoffersen

Haukeland Universitetssykehus

Diagnostikk/Immunfenotyping

Anne Tierens

OUS - Radiumhospitalet

Diagnostikk/Patologi

Randi Hovland

Haukeland Universitetssykehus

Diagnostikk/Genetikk

Petter Qvist-Paulsen

NTNU-St. Olavs hospital

ALL

Bjørn Tore Gjertsen

Haukeland Universitetssykehus

ALL

Peter Meyer

Stavanger US

ALL

Lorentz Brinch

OUS - Rikshospitalet

AML

Øystein Bruserud

Haukeland Universitetssykehus

AML

Jakob Dalgaard

Drammen Sykehus

AML

Geir E. Tjønnfjord

OUS - Rikshospitalet

KLL

Robert Brudevold

Ålesund Sjukehus

KLL

Tobias Gedde-Dahl

OUS - Rikshospitalet

KML

Henrik Hjorth-Hansen
Franz Gruber (1963-2016)

NTNU-St. Olavs hospital
UNN -Tromsø

KML
KML

Ingunn Dybedal

OUS - Rikshospitalet

Myelodysplasi

Jon Magnus Tangen

OUS - Ullevål

Myelodysplasi

Sigbjørn Berentsen

Haugesund sjukehus

Waldenstrøm

Håvar Knutsen

OUS - Ullevål

Myeloproliferative sykdommer


Kapittelet om myelomatose er utarbeidet av en egen arbeidsgruppe med følgende medlemmer:

Anders Waage, hematologi, St Olavs Hospital
Jon Hjalmar Sørbø, hematologi, Sykehuset Levanger
Nina Gulbrandsen, hematologi, Oslo universitetssykehus
Jürgen Rolke, hematologi, Sørlandet sykehus
Roald Lindås, hematologi, Haukeland universitetssykehus
Einar Haukås, hematologi, Stavanger universitetssykehus
Inger Marie Dahl, hematologi, Universitetssykehuset Nord-Norge
Petter Urdal, medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus
Anders Walløe, ortopedi, Oslo universitetssykehus
Bjørn Østenstad, onkologi, Oslo universitetssykehus
Svein Halvorsen, radiolog, Haukeland universitetssykehus
Tove Gridset, allmennpraktiker, Oslo

Forfatterne leverte februar 2012 forslag til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjerfor diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med forfatterne i mars 2012 arbeidet og utkast til retningslinjer ble sendt på høring til Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner, samt til RHF-ene og Den norske legeforening. Høringsuttalelsenes merknader er forsøkt innarbeidet i programmet i mai 2012. Handlingsprogrammet ble forsommeren 2012 ferdigstilt av Helsedirektoratet i samarbeid med arbeidsgruppen.