Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2664
 • ISBN - 978-82-8081-510-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.10.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten, og andre relevante myndigheter. De nasjonale handlingsprogrammene representerer en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er leger og legespesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi. De vil også være av interesse for allmennleger, pasienter og pårørende. Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledning for allmennpraktikere, sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele pasientforløpet.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør en dokumentere dette og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale retningslinjene kan følges.

Helsedirektoratet takker arbeidsgruppen for stor innsats i utarbeidelsen av de nasjonale retningslinjene. Vi håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for spesialister som behandler pasienter med maligne melanomer.

Innholdet i de nasjonale retningslinjer for maligne melanomer vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres. Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer er publisert 17. oktober 2017.

Bjørn Guldvog - underskrift

Bjørn Guldvog
Helsedirektør


Arbeidsgruppe

 • Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssykehus HF (Leder av arbeidsgruppen)
 • Lars A. Akslen, Haukeland universitetssykehus HF
 • Ingeborg M. Bachmann, Haukeland universitetssykehus HF
 • Katja Bremnes, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
 • Thomas P. Bærland, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
 • Jan Folkvard Evensen, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Hans E. Fjøsne, St. Olavs Hospital HF
 • Jürgen Geisler, Akershus universitetssykehus HF
 • Hans Petter Gullestad, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Kari Dolven Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Jarle Karlsen, St. Olavs Hospital HF
 • Lovise Mæhle, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Marta Nyakas, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Trude Eid Robsahm, Kreftregisteret
 • Ingrid Roscher, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
 • Tone Skeie-Jensen, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Henrik Løvendahl Svendsen, Haukeland universitetssykehus HF
 • Steinar Aamdal, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 • Marianne Fretheim, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

For fullstendig liste over forfattere i tidligere utgaver, se metode- og prosesskapitlet.

I foreliggende 6.utgave av handlingsprogrammet for maligne melanomer, erdet gjort oppdateringer i kap 9: Behandling av metastaserende sykdom / Livsforlengende og palliativ behandling, med bakgrunn i beslutninger tatt i Beslutningsforum for Nye metoder den 9.06.2017 , tilknyttet legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) i kombinasjon med Ipilimumab (Yervoy®) ved avansert malignt melanom.  Det har også tilkommet et nytt avsnitt i kap.8 vedrørende seneffekter etter kreftbehandling (8.6)