Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2853
 • ISBN - 978-82-8081-606-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Malignt melanom (MM) er blant de kreftformer som har økt mest i den vestlige verden over flere tiår. Mer enn ni av ti dødsfall som skyldes hudkreft i Europa, kan tilskrives malignt melanom.

I 2016 ble det diagnostisert 2311 tilfeller av MM i Norge. Denne kreftformen rammer relativt mange unge mennesker og er den nest vanligste kreftform hos både kvinner og menn i alderen 25–49 år. Dødsfall forårsaket av MM medfører derfor tap av mange leveår.

Den eneste kjente ytre risikofaktor er eksponering for sollys, og spesielt korte intense eksponeringer som medfører solbrenthet. Primær forebyggelse vil innebære informasjon til befolkningen om å endre sin solingsadferd. Sekundær forebyggelse søker å gi befolkningen informasjon om faresignaler ved melanom, slik at sykdommen kan diagnostiseres på et tidlig tidspunkt med bedret overlevelse. På denne måten kan både forekomst og dødelighet reduseres.


Oppdatering - 8.utgave – IS-2853

I denne utgaven av handlingsprogrammet er det kun kapittel 7.3 Medikamentell behandling (Lokalisert sykdom/kurativ behandling), og kapittel 9.3 Medikamentell behandling (Metastaserende sykdom/Livsforlengende og palliativbehandling), som er oppdatert. Dette inkluderer blant annet nye anbefalinger og tilhørende beslutninger tatt i Beslutningsforum per september 2019. (Se kapittel Medikamentell behandling, av lokalisert sykdom, Kapittel Medikamentell behandling, av metastaserende sykdom, Kapittel Beslutninger i Beslutningsforum (NyeMetoder) og kapittel Metode og prosess).