Forside  

Forord

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter. De nasjonale handlingsprogrammene representerer en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi. De vil også være av interesse for allmennleger, pasienter og pårørende. Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledning for allmennpraktikere, sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele pasientforløpet.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør en dokumentere dette og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale retningslinjene kan følges.

Helsedirektoratet takker forfatterne for stor innsats i utarbeidelsen av de nasjonale retningslinjene. Vi håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for spesialister som behandler pasienter med prostatakreft.

Innholdet i de nasjonale retningslinjer for prostatakreft vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres. Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med prostatakreft er publisert 7. juli 2015.

Bjørn Guldvog - underskrift

Bjørn Guldvog
Helsedirektør

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft er oppdatert av en redaksjonsgruppe bestående av følgende fagpersoner:

 • Arne Solberg, overlege PhD, kreftklinikken St. Olavs Hospital (leder)
 • Anders Angelsen, prof. dr. med. NTNU/Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital
 • Viktor Berge, overlege dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk. OUS
 • Wolfgang Lilleby, overlege dr. med., kreftklinikken, Radiumhospitalet, OUS
 • Jon Reidar Iversen, overlege, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, OUS
 • Olbjørn Klepp, overlege, Prof. dr. med., kreftavdelinga Ålesund Sykehus, NTNU
 • Bjørn Brennhovd, overlege, Kirurgisk avdeling, Radiumhospitalet, OUS
 • Dag Clement Johannessen, overlege, Kreftsenteret, Ullevål sykehus OUS/onkologisk avdeling HUS
 • Yngve Nygård, overlege, kirurgisk avdeling, HUS
 • Kari Margrethe Larsen, overlege, kreftavdelingen, UNN

Patologigruppen NUCG med følgende fagpersoner har bidratt med kapittelet om patologisk-anatomisk diagnostikk:

 • Kathrine Lie, overlege dr. med, OUS (leder)
 • Aud Svindland, overlege, Prof. dr. med., OUS
 • Ole Johan Halvorsen, overlege dr. med., HUS
 • Karsten Gravdal, overlege dr. med., HUS
 • Trond Viset, overlege, St. Olavs Hospital
 • Tor-Arne Hansen, overlege, UNN

Kapittelet om epidemiologi er skrevet av:

 • Rune Kvåle, LIS PhD, onkologisk avdeling HUS/Kreftregisteret
 • Retningslinjene har vært til behandling i styringsgruppen i Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG).
 • Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen har vært høringsinstans.
 • Retningslinjene har vært forelagt de regionale helseforetakene.
 • Retningslinjene har vært til uttalelse hos Den norske legeforening.

Endringer i retningslinjene siden forrige versjon

Endringer i retningslinjene siden forrige versjon

Handlingsprogrammets 6.utgave ble publisert 31.mars 2015 i forbindelse med beslutning gjort i Beslutningsforum for nye metoder 23.februar 2015, (Sak 9-2015) vedrørende Radium 223 (Xofigo®). 

Handlingsprogrammets 7.utgave  ble publisert 13.juli 2015 i forbindelse med beslutninger gjort i Beslutningsforum 15.juni 2015 vedrørende Abirateron (Zytiga®) og Enzalutamid (Xtandi®): 

Ingen andre vesentlige endringer er foretatt i denne versjonen. Det pågår en fullstendig revisjon av handlingsprogrammet, forventet ferdigstilt 2016. 

Sak 27-2015 Abirateron (Zytiga®)

Beslutning:

1. Abirateron (Zytiga®) kan innføres umiddelbart til førstelinje behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn med ingen eller lette symptomer og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert.

2. Beslutningen gjelder kun dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 1. november 2015.

3. Tidligere rangering mellom Zytiga og Xtandi for 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft i sak 28-2014 og 29-2014 oppheves med denne beslutningen (jf. møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. november 2014).

Sak 28-2015 Enzalutamid (Xtandi®)

Beslutning: 

1. Enzalutamid (Xtandi®) kan innføres umiddelbart til førstelinje behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn med ingen eller lette symptomer og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert.

2. Beslutningen gjelder kun dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 1. november 2015.

3. Tidligere rangering mellom Zytiga og Xtandi for 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft i sak 28-2014 og 29-2014 oppheves med denne beslutningen (jf. møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. november 2014).

Innledende opplysninger:

De siste årene er det utviklet flere nye medikamenter til bruk hos pasienter med kastrasjonsresistent sykdom. Det er det siste året tatt flere beslutninger i Beslutningsforum i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Disse gjengis her:

19.05.14: Kabazitaxel (Jevtana®) innføres ikke.

17.11.2014: Enzalutamid (Xtandi®) og abiraterone acetat (Zytiga®) vurderes som medisinsk likeverdige medikamenter ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. Xtandi skal med dagens prisforhold være førstevalg framfor Zytiga ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft.[1]

17.11.2014: Denosumab (Xgeva®) skal ikke brukes til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved benmetastaser fra solide tumorer med mindre zoledronsyre ikke kan brukes av medisinske årsaker.

23.02.2015: Radium 223 (Xofigo®) kan innføres til behandling ved kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende benmetastaser.

 

[1] Denne beslutningen er modifisert av ny beslutning i Beslutningsforum 15.06.2015 som sier at enzalutamid (Xtandi®) og abiraterone acetat (Zytiga®) betraktes som likeverdige og kan brukes både i 1. linje og i 2. linjebehandling ved kastrasjonsresistent prostatakreft.