Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Individuell jobbstøtte (IPS) er et standardisert oppfølgingsprogram som bygger på den grunnleggende tenkningen i Supported Employment (SE). Programmet er utviklet av Deborah Becker og Bob Drake ved Darthmouth Psychiatric Research Center i USA. Dette miljøet har i mange år jobbet med å utvikle kunnskapsbaserte metoder for å integrere personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser i ordinært arbeid. Metoden har etter hvert fått solid støtte innen forskningen (400), og IPS blir nå implementert mange steder i verden. Bakgrunnen for IPS-modellen er troen på at alle med en alvorlig psykisk lidelse kan ha en vanlig jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, forutsatt at en finner riktig type jobb og arbeidsmiljø. Det stilles imidlertid ikke krav om at de skal arbeide over et visst antall timer per uke eller at arbeidet medfører reduksjon i ulike stønadsordninger. Det er utviklet en egen manual for IPS-modellen, bestående av flere moduler, som ­beskriver hovedpunktene og måten den gjennomføres på (416). Metodens forskningsgrunnlag er basert på at modulene blir fulgt i praksis.

Prinsipper for IPS

IPS-programmene er basert på en samling sentrale prinsipper som må følges for å få ønsket effekt. Det er lagt opp til å måle/evaluere om prinsippene følges, ved hjelp av en IPS-kvalitetsskala.

De 8 prinsippene (oversatt til norsk av NAV/Helsedirektoratet):

 1. Alle som ønsker det, kan få tilbud om IPS-tjenesten, ingen inngangskriterier.
 2. Integrering av arbeid og psykisk helsebehandling.
 3. Målet er en vanlig jobb.
 4. Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgangen fra trygd/stønad til arbeid.
 5. Jobbsøking starter med én gang og senest etter en måned.
 6. Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver.
 7. Jobbsøking skal skje ut fra deltagerens interesser og ferdigheter.
 8. Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler systematisk relasjoner med lokale arbeidsgivere.

En integrasjon av behandling og arbeidstrening er sentralt ved denne metoden. ­Behandler og jobbkonsulent/NAV-veileder jobber tett sammen med oppfølging av brukeren for at han/hun skal fungere i arbeid, og de er organisert i tverrfaglige team som møtes jevnlig. Mer informasjon finnes i manualen for IPS-modellen (416).

IPS-modellen klargjør hva arbeid med bistand innebærer, og er ikke en unik modell for arbeid med støttetiltak (412). NAVs ordning Arbeid med bistand er en norsk variant av IPS.

Forskning støtter opp om at støttetiltak på arbeidsplassen er mer effektivt enn trinnvise tiltak eller langvarige arbeidsforberedende tiltak for å øke vellykket sysselsetting og beholde ordinært arbeid (412;413;417). Cochranes gjennomgang rapporterer at personer som deltar i arbeid med støttetiltak, har nesten tre ganger større sannsynlighet for å være i ordinært arbeid enn de som deltar i arbeidsforberedende trening (411;412).

IPS er utviklet i USA, der de har et annet arbeidsmarked og velferdssystem enn i Norge, men studier fra Sverige viser også at sjansene for å skaffe seg eller opprettholde ­ordinært arbeid er større med IPS-modellen enn med andre metoder (418).