Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

For anbefalinger om behandling av samtidig rusmiddelbruk og psykoselidelser vises det til ROP-retningslinjen (135). Den vektlegger at personer med akutte psykoser har rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om lidelsen er rusutløst eller ikke.

Overordnet anbefales det å ha et samtidig fokus (integrert behandling) på rusmiddel­problemer og psykose der dette er aktuelt, innen oppfølging og behandling i psykisk helsevern. Det er viktig at behandlere og andre som skal følge opp denne pasient­gruppen, har kunnskap om utredning og behandling av både rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (135). Det blir i økende grad utviklet egne behandlingstilbud for personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidelse (136).

Andre utfordringer ved oppfølging av denne pasientgruppen er knyttet til en økt grad kompliserende faktorer (357). Flere i denne pasientgruppen vil i mindre grad klare å følge opp igangsatt behandling (358). Dette krever større grad av fleksibilitet, oppsøkende virksomhet og etisk bevissthet hos behandlerne. Det er viktig at spesialist­helsetjenesten følger opp denne pasientgruppen tett, og at det etableres forpliktende samarbeid med kommunen (135).

Forskning gir visse holdepunkter for at motiverende samtalemetoder reduserer rusmiddel­bruk. Motiverende intervju bygger på forskning som viser behov for et alternativ til en konfronterende stil i møte med pasienter med rusmiddelproblemer. En konfronterende stil fører til høyere frafall i behandlingen og dårlig behandlingsresultat (359).

Kognitiv atferdsbasert samtalebehandling kombinert med motiverende intervju kan redusere rusmiddelbruk og bedre sosialt funksjonsnivå og generell livskvalitet hos ­pasienter med schizofrenidiagnose og ruslidelse (135). Det har vist seg at områder i ­landet, som har et system for tidlig oppdagelse og behandling av førstegangspsykoser, kan bidra til å redusere rusmiddelmisbruk med ca. 50 % etter ett år (42).