Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Sosial fungering og sosiale ferdigheter er relatert til å mestre sosiale relasjoner og kan defineres som evnen til å utrykke både positive og negative følelser på en effektiv måte i mellommenneskelige relasjoner.

Problemer med den sosiale fungeringen oppstår som følge av at personen ikke har de hensiktsmessige ferdighetene i atferdsrepertoaret, at ferdighetene ikke benyttes på riktig måte eller tidspunkt, eller at personen oppfører seg sosialt lite hensiktsmessig i forhold til konteksten.

Sosial ferdighetstrening (SFT) er en strukturert metode der selve behandlingen først starter ved at en foretar en detaljert vurdering og atferdsmessig analyse av pasientens sosiale ferdigheter, etterfulgt av en individuell eller gruppebasert intervensjon for å trene på sosiale ferdigheter relatert til pasientens opplevde manglende kompetanse (277). De ulike ferdighetene blir delt inn i mindre ferdighetsmål, som pasientene trener på å mestre. SFT tar i bruk rollespill, modell-læring og positiv forsterkning i selve ferdighets­treningen, slik at deltagerne gradvis beveger seg fra små sosiale oppgaver til mer sammensatte og nye sosiale ferdigheter. Pasientene blir stimulert og støttet til å trene mellom de ulike behandlingsmøtene, slik at det kan bli mulig å generalisere de nye lærte ferdighetene og atferden fra behandlingssituasjonen til reelle sosiale situasjoner (277). Den sosiale ferdighetstreningen bør ledes av erfarne behandlere, ha en ­strukturert plan for de ulike gruppemøtene samt bruke materiell (video og arbeidsbøker for pasientene) for at effekten av den sosiale ferdighetstreningen skal bli størst mulig (278).

Pasienter med schizofrenidiagnose kan tilegne seg sosiale ferdigheter knyttet til den interpersonlige fungeringen gjennom sosial ferdighetstrening. For at ferdighets­treningen skal ha effekt, er det viktig å fokusere på klart definerte aktiviteter, situasjoner og problemer. Sosial ferdighetstrening har vist seg å kunne gi en bedring av pasientens psykososiale ferdigheter, men har ikke den samme positive effekten med hensyn til å redusere psykosesymptomer eller antall sykehusinnleggelser hos den samme pasientgruppen (238). Ferdighetstrening, gjennom trening i klinisk baserte situasjoner, må derfor ta utgangspunkt i situasjoner som pasientene møter i sitt eget hverdagsliv. Sosial ferdighetstrening har en synergieffekt når den blir kombinert med annen behandling, for eksempel kognitiv atferdsterapi og familieintervensjoner (278).