Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Tilgang til bolig er en betingelse for å kunne ha et verdig og selvstendig liv (369;381), og et tilfredsstillende sted å bo anses som et grunnleggende menneskelig behov og en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Et sentralt prinsipp er at alle skal ha mulighet for et varig og funksjonelt botilbud, uavhengig av oppførsel og mulighetene til å mestre et selvstendig liv (381). Ifølge NOU 2011:15 Rom for alle (382), er egnet bolig og tilstrekkelige tjenester avgjørende for dette, ikke den enkeltes evne til å fungere i boligen.

Personer med alvorlige psykoselidelser kan ha problemer med å skaffe seg bolig og kan ha behov for hjelp i boligen. Kommunen plikter å medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta interessene sine på boligmarkedet, jf. helse- og omsorgs­tjenesteloven (10) § 3–7.

Så langt det er mulig, bør det legges til rette for at den enkelte kan kjøpe seg egen bolig. Å eie egen bolig kan øke den enkeltes opplevelse av likeverd og integrasjon i nærmiljøet. Husbanken (383), har ulike låne- og tilskuddsordninger som skal bidra til å skaffe egnende boliger til vanskeligstilte og/eller sikre at de kan bli boende i egnet bolig.