Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 2 Brukermedvirkning
Anbefaling nummer: 1
Anbefalingen:

Behandlingen og oppfølgingen av pasienter/brukere bør baseres
på deres egne valg og prioriteringer og bidra til økt mestring
og  deltakelse i samfunnet.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): svak
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Lite forskningsgrunnlag på brukermedvirkning per i dag.

  Referanser:

  1. Sosial- og helsedepartementet. Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp.nr.63 (1997-98). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-.html?id=201915

  2. Brukermedvirkning innen psykisk helse: en veileder. Skien: Mental helse; 2004.

  3. Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet. Oslo: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.lpp.no/bilder/170223LPP0021_veiledningshefte_lav.pdf

  5. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. IS-1315. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/158/Brukermedvirkning-psykisk%20helsefeltet-mal-anbefalinger-og-tiltak-i-opptrappingsplanen-for-psykisk-helse-IS-1315.pdf

  27. KBT Midt-Norge: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling [nettdokument]. Trondheim: KBT Midt-Norge [oppdatert 2011; lest 12. Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.kbtmidt.no/

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling sine undersøkelser (27) viser i sine tilbakemeldinger på at deltakelse i egen helsehjelp er gunstig for pasienten.

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ikke identifisert

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Svak


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 4
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Ikke identifisert

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Brukerens vurderinger av medvirkning kan variere på grunn av psykosesymptomene. Evaluering av behandling/oppfølging og nedtegning av brukerens vurderinger i etterkant av en psykose fase kan bidra til et best mulig tilpasset tilbud også i en fase hvor brukeren er psykotisk.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Brukere opplever at å bli hørt og respektert, få delta og være med på utforming av sine helsetjenester og sin oppfølging, gir mening og håp hos brukeren.

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Nei

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: