Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 4 Forebygging og tidlig ­oppdagelse
Anbefaling nummer: 7
Anbefalingen:

Opplysnings- og informasjonsprogrammer bør utarbeides, i samarbeid med brukerorganisasjonene, for å redusere stigmatisering og oppdage psykoser på et så tidlig tidspunkt som mulig

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 1
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Omfattende forskning  to doktorgrader i Norge har oppsummert forskningsfeltet

  Referanser:

  47. Johannessen JO. An early detection and intervention system for untreated first episode psychosis: Reduction of duration of untreated psychosis (DUP), recruitment trough early detection teams (DTs), and two-year course and outcome in first-episode psychosis patients (FEP) [doktoravhandling]. Oslo: Faculty of medicine, University of Oslo; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=62654

  421. Frahm Jensen MJ, Dybvig S, Johannessen J, red. Stigma - antistigma: stigmatisering av personer med psykiske lidelser, hvordan kan det bekjempes? Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning; 2009.

  422. Joa I. The importance of information campaigns in the early detection of psychosis [doktoravhandling]. Bergen: University of Bergen; 2010.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4):
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  1b

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Gevinsten og den kliniske betydningen er stor og en slik type av intervensjon er kostnadseffektiv.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Nei

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Nei


Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: