Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 5 Samtidige lidelser ­(komorbiditet)
Anbefaling nummer: 9
Anbefalingen:

Samtidige lidelser/tilstander bør identifiseres og behandles for å redusere negativ innvirkning på behandlingsresultatet og pasientenes prognose.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 1
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det er mange studier på ulike samtidige psykiatriske lidelser ved psykose. I forhold til rusproblemer og psykoselidelser er det egne anbefalinger knyttet til utredning og behandling

  Referanser:

  53. Fenton WS. Comorbid conditions in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2001;14(1):17-23.

  73. Braga RJ, Petrides G, Figueira I. Anxiety disorders in schizophrenia. Compr Psychiatry 2004;45(6):460-8.

  81. Hagen R, Gråwe RW, Grotmol KS, Holen HS. Depresjon ved psykose: forståelse og kliniske implikasjoner. Tidsskr Nor Psykol Foren 2006;43(2):99-104.

  82. Green AI, Canuso CM, Brenner MJ, Wojcik JD. Detection and management of comorbidity in patients with schizophrenia. Psychiatr Clin North Am 2003;26(1):115-39.

  86. Newton-Howes G, Tyrer P, North B, Yang M. The prevalence of personality disorder in schizophrenia and psychotic disorders: systematic review of rates and explanatory modelling. Psychol Med 2008;38(8):1075-82.

  101. Kavanagh DJ, McGrath J, Saunders JB, Dore G, Clark D. Substance misuse in patients with schizophrenia: epidemiology and management. Drugs 2002;62(5):743-55.

  135. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1948. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser.pdf

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Variasjonen i forhold til forekomst ved angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser, rusproblemer og traumer er stor når det gjelder de ulike studier på grunn av metodologiske forskjeller for beregning av forekomst. Ved samtidige rusproblemer er forekomststudier gjort på større utvalg, og prevalenstallene mer stabile

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja. Komorbide psykiske lidelser øver en negativ innvirkning både for prognose og resultatet av behandlingen.

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 1
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Identifisering og behandling av samtidige tilstander skal prioriteres på grunn av de store kostnader dette medfører for pasienten i form av tilleggsbelastninger relatert til nedsatt livskvalitet og økte psykologiske problemer.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Nei.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei.

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Samtidige psykiske lidelser blir ofte ikke oppdaget i den kliniske praksis, fordi klinikere gjerne bruker ustrukturerte kliniske intervjuer. Det anbefales en strukturert psykiatrisk vurdering ved hjelp spesifikke kartleggingsinstrumenter i utredningen (jfr. ulike vurderingsinstrumenter som anbefales for identifisering av samtidige tilstander i veilederen).

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: