Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 7.2.1 Rusmiddelbruk
Anbefaling nummer: 16
Anbefalingen:

Pasienter med psykose og samtidig rusmiddelbruk må utredes med fokus på både rus og psykose samtidig.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): B
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det finnes omfattende forskning som viser at samtidig rusbruk og en psykoselidelse påvirker både det kliniske bildet og prognose for behandling. Det er derfor viktig at man utreder for både samtidig rusbruk og psykosesymptomer samtidig ved mistanke om rusbruk.

  ROP-retningslinjene ”(Drake et al., 1998) konkluderte med at omfattende og helhetlig integrert behandling gitt over 18 måneder eller mer, førte til signifikante reduksjoner i rusmiddelbruk og sykehusopphold. For mange var dette assosiert med klar bedring av den psykiske lidelsen. Flere randomiserte kontrollerte studier i rusbehandlingstiltak har demonstrert at integrerte tiltak mot ulike ROP-lidelser har bedre effekt hvis behandlingstiltakene administreres på samme sted enn av ulike behandlere på ulike steder (Charney et al., 2001; McLellan et al., 1993; Saxon & Calsyn, 1995; Weisner et al., 2001).”

  Referanser:

  135. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1948. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser.pdf

  136. Kirkehei I, Leiknes KA, Hammerstrøm K, Larun L, Bramness JG, Gråwe R, et al. Dobbeldiagnose - alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling. Oslo: Kunnskapssenteret; 2008. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 - 2008. Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/4201.cms

  137. Psychosis with coexisting substance misuse: assessment and management in adults and young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2011. NICE clinical guideline 120. Tilgjengelig fra: http://guidance.nice.org.uk/CG120

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Moderat


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 2
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Er klinisk kostnadseffektivt.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Ingen spesielle kontraindikasjoner.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  I tråd med brukerønsker

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Viktig med kompetanse i forhold til utredning av både rus og psykose

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): B
Referanser til dette skjema: