Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 8.4.6 Barn av foreldre med en psykoselidelse
Anbefaling nummer: 32
Anbefalingen:

Samtaler med pasientens barn bør tilrettelegges i samarbeid med foreldrene, og informasjonen bør gis ved oppstart av behandlingen og tilpasses barnets alder, jf. helsepersonelloven § 10a.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 1
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  I tillegg til lovgrunnlaget (jf helsepersonelloven § 10a), er det også en omfattende dokumentasjon på en genetisk og miljømessig disposisjon hos barn av foreldre med en schizofreniform lidelse som underbygger anbefalingen (Goldstein, J.M,. et al., 2010; Donatelli. J.A., et al, 2010)

  Referanser:

  222. Gottesman IL, Wolgram DL. Schizophrenia genesis: the origins of madness. New York: Freeman; 1991.

  223. Tienari P, Wynne LC, Laksy K, Moring J, Nieminen P, Sorri A, et al. Genetic boundaries of the schizophrenia spectrum: Evidence from the Finnish adoptive family study of schizophrenia. Am J Psychiatry 2003;160(9):1587-94.

  224. Rubowits PC. Project CHILD: an intervention programme for psychotic mothers and their children. I: Göpfert M, Webster J, Seeman MV, red. Parental psychiatric disorder: distressed parents and their families. Cambridge: Cambridge University Press; 1996. s. 161-8.

  225. Goldstein JM, Buka SL, Seidman LJ, Tsuang MT. Specificity of familial transmission of schizophrenia psychosis spectrum and affective psychoses in the New England family study’s high-risk design. Arch Gen Psychiatry 2010;67(5):458-67.

  226. Donatelli JA, Seidman LJ, Goldstein JM, Tsuang MT, Buka SL. Children of parents with affective and nonaffective psychoses: a longitudinal study of behavior problems. Am J Psychiatry 2010;167(11):1331-8.

  227. Mowbray CT, Oyserman D, Bybee D, MacFarlane P, Rueda-Riedle A. Life circumstances of mothers with serious mental illnesses. Psychiatr Rehabil J 2001;25(2):114-23.

  228. Melle I, Johansen R. De usynlige barna - når mor eller far har schizofreni. Tidssk Nor Lægeforen 2002;122(23):2299-302.

  229. Aabø B. Barn av psykisk syke foreldre: problemstillinger og retningslinjer for behandlere i psykiatrien: undervisningssett. Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning (Psykopp); 1998.

  230. Når mor eller far er psykisk syk. Opplæringsprogram 1998-2001. Oslo: Organisasjonen Voksne for barn; 2011. Tilgjengelig fra: www.vfb.no

  231. Myrvoll LR, Kufås E, Lund K. Den håpefulle samtalen. I: Nilsen L, Bjøro KLK, Wego E, Bredal IS, red. Det sårbare mennesket. Stavanger: Hertervig; 2010. s. 107-16.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja. Forskningen viser at det er varierte kjønnsforskjeller i f.h. t internalisering og eksternalisering av risiko for overføring av psykiske problemer hos barn av foreldre med en schizofreni.

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 1
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Et tilbud til barn av foreldre med en psykose må være en del av et optimalt familietilbud.  Et slikt tilbud til barna vil kunne redusere en forhøyet risiko for utvikling av omfattende, alvorlige psykiske lidelser hos barn

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Samtaler med til barn av foreldre med en psykose må utføres av kvalifisert personale. Tilbudet må tilrettelegges i et samarbeid med det lokale omsorgs- og behandlingstilbud for barn.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):
 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Helsepersonell har ansvar for å ivareta mindreårige barns behov for informasjon. (Helsepersonelloven ,§ 10 a) Spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7 a) hjemler bestemmelser for at en helseinstitusjon i nødvendig utstrekning skal ha et barneansvarlig personell.

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: