Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 10.3.3 Individuell jobbstøtte (IPS)
Anbefaling nummer: 72
Anbefalingen:

Arbeidsrettede tiltak i samsvar med IPS-modellen anbefales.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 1a
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det er identifisert tre systematiske gjennomganger i form av meta-analyser som danner grunnlag for å vurdere IPS-modellen som mer effektiv enn andre tilnærminger. I tillegg finnes andre artikler som understøtter modellen framfor andre.

  Referanser:

  398. Burns T, Catty J, Becker T, Drake RE, Fioritti A, Knapp M, et al. The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial. Lancet 2007;370(9593):1146-52.

  400. Helle S, Gråwe RW. Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose. Tidsskr Nor Psykol Foren 2007;44(11):1358-62.

  405. Rinaldi M, Perkins R. Comparing employment outcomes for two vocational services: Individual placement and support and non-integrated pre-vocational services in the UK. J Vocat Rehabil 2007;27(1):21-7.

  411. Bond GR, Drake RE, Becker DR. An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatr Rehabil J 2008;31(4):280-90.

  412. Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD003080.

  413. Twamley EW, Jeste DV, Lehman AF. Vocational rehabilitation in schizophrenia and other psychotic disorders: a literature review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Nerv Ment Dis 2003;191(8):515-23.

  417. Drake RE, Becker DR, Clark RE, Mueser KT. Research on the individual placement and support model of supported employment. Psychiatr Q 1999;70(4):289-301.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 1a
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Modellen har solid empirisk støtte for å hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å få jobb og å beholde den. IPS-modellen har vist seg å være mer effektiv enn arbeidsforberedende treningsmodeller med hensyn til å søke jobb på det åpne arbeidsmarkedet. Sysselsettingsgraden har vist seg å være høyere med denne modellen også på lang sikt. Brukerens egen motivasjon og arbeidsønsker tillegges stor vekt i denne modellen. Modellen har som utgangspunktet at oppfølgingen skal tilbys så lenge behovet er til stede.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Ikke identifisert

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Ikke identifisert

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Nei

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: