Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Ved mistanke om psykoseutvikling og ved psykoselidelser er det nødvendig med en bred utredning. For å sikre best mulig kvalitet på diagnostikk brukes det i økende grad strukturerte intervjuer, der en i samtale med pasienten, og eventuelt pårørende, går gjennom de ulike symptomene og utviklingen av disse. Utredningen må legge like stor vekt på ressurser og mestring som sykdomstegn. resultatene av utredningen kan avdekke behov for tjenester fra flere ulike tjenestesteder.

Med regelmessige mellomrom må diagnose, psykososial fungering og remisjonsstatus vurderes for å sikre at behandlingen og oppfølgingen er optimal med hensyn til pasientens behov. Ved reinnleggelser må utredningen vektlegge behandlingseffekt, sårbarhetsfaktorer og stresselementer.

Barn og unge med tidlige tegn på begynnende alvorlig psykisk lidelse bør henvises videre til psykisk helsevern for barn og unge for å få en spesialisert utredning. De kommer ofte først i kontakt med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, som henviser dem til fast­legen for vurdering. En sentral utfordring er å vurdere når barn og unge med psykiske symptomer kan ivaretas i kommunen og når symptomene er tegn på en psykoseutvikling som bør utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen av barn og unge skal skje i samarbeid med foreldre/foresatte etter gjeldende regelverk.

For personer som har hatt en akutt, forbigående psykose og fått behandling i spesialist­helsetjenesten, vil det som oftest være tilstrekkelig med videre behandling og oppfølging fra fastlege.

Utredning av personer med psykoselidelser har flere formål:

 • Å avklare om det dreier seg om en primær psykoselidelse, samt type lidelse og alvorlighetsgrad. En viktig del av denne utredningen ved førstegangskontakt går derfor ut på å utelukke andre årsaker til symptomene pasienten opplever.
 • Å avklare omfanget og alvorlighetsgraden av symptomene og funksjonsnivået og  følge utviklingen av det kliniske bildet for å vurdere behandlingseffekt.
 • Å kartlegge andre typer symptomer og komplikasjoner som er vanlige ved psykose­lidelser. Dette gjøres for å forebygge komplikasjoner og tilrettelegge for behandling og oppfølgingstiltak. 
 • Å kartlegge faktorer som kan utgjøre en risiko i behandlingsforløpet.

Utredningen bør inneholde:

 • En grundig anamnese med innhenting av opplysninger fra alle tilgjengelige relevante kilder til informasjon, først og fremst pårørende, men også andre relevante instanser som er viktige i personens livssituasjon. Dette må skje i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, jf. helsepersonelloven (16) kapittel 5, se spesielt §§ 21 og 22.
 • Strukturerte intervjuer/spørreskjemaer om spesielt viktige områder, slik at en kan gjøre en systematisk vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad, funksjonsnivået og andre tilhørende problemer.
 • Somatiske undersøkelser, relevante blodprøver og eventuelt Mr av hjernen.
 • Undersøkelse av kognitiv fungering og nevropsykologisk testing av ulikt omfang.
 • Kartlegging av praktisk og sosial fungering, skole/arbeid, livssituasjon og sosialt nettverk.

Skjemaer og intervjuer som er anbefalt i retningslinjen, finnes i norsk utgave. De er kopibeskyttet, men de fleste kan benyttes uten vederlag i ordinære kliniske situasjoner. Dersom en ønsker oppdatert informasjon om bruksvilkår for det enkelte skjemaet, anbefales det å undersøke statusen for skjemaet på www.helsebiblioteket.no (159). Intervjuene som anbefales, krever at intervjueren har god diagnostisk basiskompetanse og opplæring i bruk av intervjuet.

Sjekkliste som utgangspunkt for utarbeidelse av lokale utrednings- og behandlingslinjer.

Sjekkliste for utredning og behandling av førstegangspsykose i spesialisthelsetjenesten