Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Strålebehandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det ble i 2008 aktivert en oppdatering av det skandinaviske handlingsprogrammet for intraabdominale, retroperitonele og pelvine sarkom, SSG XVII (www.ssg-org.net). Dette programmet åpner for strålebehandling ved intralesjonell margin etter reseksjon av høygradige svulster der man finner lokal tilleggsbehandling hensiktsmessig. Retrospesktive skandinaviske data indikerer at adjuvant strålebehandling kan ha en plass ved retroperitoneale sarkom (160). Strålebehandling kan også være indisert som definitiv behandling ved ikke-resektable svulster, men grunnet dosebegrensning som skyldes omliggende kritiske strukturer må slik behandling ansees som palliativ.

Radiumhospitalet har deltatt i en europeisk multisenterstudie i regi av EORTC (STRASS-studien) hvor det ble randomisert mellom preoperativ strålebehandling før en-bloc kirurgi, eller kirurgi alene, ved retroperitoneale sarkom (RPS). Pasienter med resektabel, unifokal, ikke-metastatisk sykdom beliggende retroperitonealt eller infraperitonealt i bekkenet med histologisk bekreftet RPS ble inkludert. I påvente av resultater fra denne studien mangler konsensus vedrørende betydningen av preoperativ strålebehandling ved retroperitoneale sarkom. I spesielle tilfeller av vanskelig resektable, høymaligne svulster hvor man forventer ufrie marginer, vil likevel mange sarkomsentre vurdere preoperativ strålebehandling med intensjonen å lette resektabilitet og redusere risiko for lokalt tilbakefall.

For øvrig gjelder generelle prinsipper for lindrende strålebehandling også for svulster i abdominalregionen, og må vurderes opp mot lokale symptomer og alternative behandlingsmodaliteter.