Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft, 07.02.2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2878
 • ISBN - 978-82-8081-612-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.02.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Professor Asgaut Viste
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Forord

Mange medisinske faggrupper hadde i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009), fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter.

Nasjonale handlingsprogrammer for kreft skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er leger og legespesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi, patologi og fastleger. De vil også være av interesse for andre faggrupper som er involvert i behandling og oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende.

Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale faglige retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelses­tidspunktet, og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale faglige retningslinjene, bør en dokumentere dette, og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale faglige retningslinjene kan følges.

Helsedirektoratet takker arbeidsgruppen for stor innsats i utarbeidelsen av handlingsprogrammet. Vi håper handlingsprogrammet vil være et nyttig arbeidsredskap ved behandling av pasienter med spiserørskreft. Innholdet i den nasjonale retningslinjen for spiserørskreft vil vurderes årlig, og om nødvendig oppdateres. Disse nasjonale faglige retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med spiserørskreft er publisert 07.02.2020.

 

Bjørn Guldvog underskrift

Bjørn Guldvog
Helsedirektør


Forfattere

 • Overlege, professor Egil Johnson, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Overlege dr. med. Kjell Kåre Øvrebø, Avdeling for gastro- og akuttkirurgi, Haukeland universitetssykehus
 • Overlege dr. med. Nils Idar Glenjen, Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus
 • Overlege Reidun Fougner, Radiologisk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Overlege Ingunn Hatlevoll, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital
 • Overlege Gjermund Johnsen, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Overlege dr. med. Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
 • Overlege dr. med. Geir Olav Hjortland, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Overlege, professor Else Marit Løberg, Patologisk anatomisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
 • Overlege, professor Jørn Kjæve, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Overlege Ph.D. Helge Stenvold, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Nord Norge
 • Liv Marit Dørum, Rådgiver, Kreftregisteret
 • Siv Elisabeth Frøland, Spesialkonsulent, Kreftregisteret