Viser 1 - 20 av totalt 41
 • friluftsliv2

  – Vi må fortsette skiftet i retning forebygging

   - Jonas Gahr Støre vil bedre folkehelsa med forebyggende tiltak som når ut bredt. – En satsing på friluftsliv vil gi enorm uttelling, mener Norsk Friluftsliv.

 • Barn leker

  Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder

   - Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med barn som var under 4 år da foreldrene skilte seg.

 • Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

   - En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn

 • Mishandling barn HO

  “I trygge hender” – Om vold i hjemmet

   - De fleste små barn har det trygt og godt i hverdagen sin, samtidig vet man at det forekommer vold i hjemmet, og det skjer i alle samfunnslag og i alle typer familier. Helsestasjonen og helsesykepleiere er en viktig samtalearena for å forebygge og avdekke dette. Landsforeningen av helsesykepleiere har nå utarbeidet materiell for å styrke helsesykepleiere i dette arbeidet.

 • Norge – god helse og store utgifter

   - Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor, og nordmenns helsetilstand er generelt god sammenlignet med andre land i Europa. Mange ansatte i helsetjenesten og få røykere er noen av årsakene.

 • COLOURBOX14836827

  Den viktige timen: daglig fysisk aktivitet i skolen

   - 7.desember i fjor var en milepæl for alle elever i Norge. Da vedtok Stortinget å innføre en ordning som skal sikre elever i grunnskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag. Det er overraskende at regjeringen nå forsøker å parkere hele vedtaket i en bisetning i statsbudsjettet.

 • Forverret fastlegesituasjon for fem av de ti største kommunene

   - Etter ett år måtte fastlege John T. Haugen gi opp å rekruttere en ny fastlege ved Laksevåg legesenter i Bergen.

 • COLOURBOX20815588

  Bedre aktivitetstilbud til personer med demens

   - Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Fra 2020 vil regjeringen innføre en plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

 • Meslinger

   - Meslinger er en svært smittsom febersykdom som skyldes infeksjon med meslingevirus.

 • katrienPngbrosjyre ta medisin

  Nye pasientbrosjyrer til småbarnsforeldre

   - Helsebiblioteket.no har publisert nye kunnskapsbaserte pasientbrosjyrer i ”Gode råd”-serien til gravide og småbarnsforeldre.

 • COLOURBOX18768279

  Vil revidere retningslinjen for LAR og gravide

   - Helsedirektoratet har mottatt rapporten fra konsensusutvalget som har gjennomgått materiale fra konsensuskonferansen om LAR og gravide.

 • Ni kommunar skal teste primærhelseteam

   - Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som arbeider saman i fastlegepraksisar for å gje tenester til innbyggjarane som står på listene til fastlegane

 • 2COLOURBOX27085506 (1)

  Brei oppslutning om HPV-vaksine blant unge kvinner

   - I løpet av det første året har meir enn 83 000 kvinner takka ja til gratis HPV-vaksine. Dette viser nye tal frå Folkehelseinstituttet.

 • COLOURBOX17779869

  Utsatte barn får ikke hjelp

   - Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

 • Kan paracetamol påvirke gener?

   - Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 • Vaksine ungdom HO

  Nytt informasjonsbrev til kommunene vedrørende HPV-vaksine til unge kvinner

   - Folkehelseinstituttet har i uke 36 sendt ut et nytt informasjonsbrev (brev nr. 5) til kommunene. Brevet gir oppdatert informasjon om status for aksinasjonsprogrammet og fakturering.

 • Helserådet: Blir du med fortsatt?

   - Som omtalt tidligere (‘Helserådet’ nr.11/17), har ‘Helserådet’ gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

 • Anbefaler screeningprogram med FIT og koloskopi mot tarmkreft

   - Helsedirektoratet anbefaler innføring av et screeningtilbud til alle 55-åringer gjennom en fem års periode, med start i 2019.

 • Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven fra 1. juli

   - Lovendringer som tar sikte på å hindre at unge begynner med tobakk og styrker vernet mot passiv røyking trer i kraft 1. juli.

 • saltCOLOURBOX14629934

  Nå blir det lettere å se saltet

   - Bedre merking gjør det nå enklere å se hvor mye salt en matvare inneholder.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt)