Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/retningslinjer-og-veiledere/et-trygt-fodetilbud.kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen?lenkedetaljer=vis)