Overgrepsmottak: Veileder for helsetjenesten

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/retningslinjer-og-veiledere/overgrepsmottak-veileder-for-helsetjenesten?lenkedetaljer=vis)