Mishandling av barn underrapportert under pandemien

Det har vært en betydelig nedgang i innmeldte saker om mishandling av barn under covid-19-pandemien. Dette kommer frem i en hurtigoversikt utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Konsekvensene av at mishandling ikke blir oppdaget og rapportert vil være at barn og unge ikke får hjelp eller får senere hjelp i en vanskelig livssituasjon, og dermed blir skadelidende.

- Vi kan anta at det skjer mishandling under pandemi og nedstengning, og det er trolig at mishandlingen har økt snarere enn gått ned. Dette kan være alvorlig for de barna og unge det gjelder, sier forsker Heid Nøkleby ved Folke­helseinstituttet.

Du kan lese hele rapporten «Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse: en hurtigoversikt» på fhi.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/mishandling-av-barn-underrapportert-under-pandemien)