Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Helsestatistikk dreier seg om å dokumentere struktur, prosess og effekt av tiltak som har betydning for folks helse.

Aktuelt

Kreft er nå hyppigste dødsårsak i Norge

I 2017 var det for første gang flere som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer, viser tall fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Dødsfall på grunn av lungesykdom og demens er de nest hyppigste dødsårsakene.

COLOURBOX7175953

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

Folkehelseprofilar 2017 er publiserte

Nye folkehelseprofilar for kommunar og bydelar er klare for nedlasting. I år inneheld profilane fire nye indikatorar. Tema er antibiotikaresistens og førebygging av infeksjonar.

Nøkkeltall for helsesektoren 2008

Nøkkeltall for helsesektoren

Med «Nøkkeltallrapport for helsesektoren» ønsker Helsedirektoratet å formidle status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og trender.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk)