(/?q= esophageal atresia | øsofagusatresi | Esophagus atresi&source=uptodate)