(/?information-type=pasientinformasjon&q=Gillespies | aniridia | cerebellar ataxia)