Referanser

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

      1.   LAR: evalueringsrapporter [nettside]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 9 Jun 2005; lest 8 Nov 2008]. 

      2.   Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere. Oslo: Helsetilsynet; 2005. Rapport fra Helsetilsynet 4/2005.

      3.   Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere. Oslo: Riksrevisjonen; 2005. Dokument 3:12 (2004-2005).

      4.   Oppfølgning av LAR-evalueringene: anbefalninger fra Sosial- og helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005. 

      5.   Helse- og omsorgsdepartementet. St.prp.nr.1 (2005-2006): for budsjettåret 2006.

      6.   Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63.

      7.   Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. LOV-1999-07-02-61.

      8.   Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven). LOV-1991-12-13-81.

      9.   Lov om helsetjenesten i kommunene (Kommunehelsetjenesteloven). LOV-1982-11-19-66.

    10.   Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere. Oslo: Sosial- og helsedepartement; 2000. Rundskriv, I 35/2000.

    11.   Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere. Oslo: Sosial- og helsedepartementet; 2001. Rundskriv, I 33/2001.

    12.   Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere: nærmere om inntakskriteriene og unntak fra disse. Oslo: Helsedepartementet; 2003. Rundskriv, I 5/2003.

    13.   Helse- og omsorgsdepartementet. Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen). Ot.prp. nr. 53 (2006-2007).

    14.   Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering.

    15.   Booth M. Opium: a history. London: Simon & Schuster; 1996.

    16.   Dole VP, Nyswander ME. Heroin addiction - a metabolic disease. Arch Intern Med 1967;120(1):19-24.

    17.   Mathias R. NIH Panel Calls for Expanded Methadone Treatment for Heroin Addiction. NIDA Notes 1997;12(6)

    18.   Dole VP, Nyswander ME. A medical treatment for diacetylmorphine (heroin) addiction. a clinical trial with methadone hydrochloride. JAMA 1965;23(8):646-50.

    19.   ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Trondheim: KITH på oppdrag fra Helsedirektoratet; 2009. 10 revisjon. Elektronisk søkeverktøy ICD-10 versjon 1 for 2009.

    20.   Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR. 4 utg. Washington DC: American Psychiatric Association; 2000.

    21.   World drug report 2007. Vienna: United Nations, Office of Drugs and Crime; 2007.

    22.   AIDS epidemic update: December 2006. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS and World Health Organization; 2008.

    23.   WHO Essential Medicines Library [Nettside]. World Health Organization [oppdatert 2008; lest 8 Nov 2008].

    24.   Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Narkotikasituasjonen i Europa. Luxembourg: Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner; 2005. Årsrapport 2005.

    25.   Bernard JP, Folkehelseinstituttet. Personlig meddelelse. 2008.

    26.   Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Narkotikasituasjonen i Europa. Luxembourg: Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner; 2008. Årsrapport 2008. Tilgjengelig fra: 

    27.   Heroin: Abuse and Addiction. rev. utg. Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse; 2005. NIDA Research Report Series.

    28.   Sosialdepartementet. Om narkotikaproblemer. St.meld. nr 66 (1975-1976).

    29.   Bretteville-Jensen AL, Amundsen EJ. Omfang av sprøytemisbruk i Norge. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning; 2006. SIRUS-rapport 5/2006.

    30.   Bretteville-Jensen AL. Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler: en analyse av intervjuer foretatt 1993-2004. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning; 2005. SIRUS-rapport 4/2005.

    31.   Hansen MB, Kornør H, Waal H. Bidrag til evaluering av legemiddelassistert rehabilitering i Norge: rapport til Sosial- og helsedirektoratet november 2004. Oslo: Universitetet i Oslo, Psykiatrisk institutt, Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer; 2004. SKR-rapport 7/2004.

    32.   Melberg HO, Lauritzen G, Ravndal E. Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad? en prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning; 2003. SIRUS rapport 4/2003.

    33.   Clausen T, Anchersen K, Waal H. Mortality prior to, during and after opioid maintenance treatment (OMT): a national prospective cross-registry study. Drug Alcohol Depend 2008;94(1-3):151-7.

    34.   Evalueringsrapport for prosjektet "Hiv-Met" etter 2 år av det 3-årige prosjektet inkl. anbefalinger for videreføring etter 31.12.95. Oslo: Oslo fylkeskommunale rusmiddelsekretariat; 1995.

    35.   Skretting A. Etablering, inntak av pasienter og forholdet til øvrige behandlingstiltak. Oslo: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning; 1997. Evaluering av metadonprosjektet i Oslo del 1. SIFA rapport 4/97.

    36.   Waal H, Clausen T, Håseth A, Lillevold PH. LAR i Norge: statusrapport 2007. Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning; 2007. SERAF Rapport 1/2008.

    37.   Bramness JG, Kornør H. Benzodiazepine prescription for patients in opioid maintenance treatment in Norway. Drug Alcohol Depend 2007;90(2-3):203-9.

    38.   Guslund JJ, Blindheim MI. Økonomiske og administrative konsekvenser av LAR-anbefalinger. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005.

    39.   Retningslinjer for retningslinjer: veileder: prosesser og metoder for utvikling og implementering av faglig retningslinjer. rev. utg. Oslo: Statens helsetilsyn; 2002.

    40.   Opiatretningslinjer: nasjonal faglig retningslinje for medikamentell behandling og rehabilitering av opiatavhengige [Nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 24 Sep 2007; lest 10 Jan 2009].

    41.   Nasjonale faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere 2005-2015: Del 1: Nasjonal faglig retningslinje for medikamentell behandling og rehabilitering av opiatavhengige: Prosjektplan 2005-2007. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005.

    42.   PROSJEKTPLAN/PROTOKOLL: Medikamentell behandling av opiatavhengighet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2006.

    43.   Connock M, Juarez-Garcia A, Jowett S, Frew E, Liu Z, Taylor R, et al. Methadone and Buprenorphine for the Management of Opioid Dependence: A Systematic Review and Economic Evaluation: Technology assessment report commissioned by the HTA Programme on behalf of The National Institute for Health and Clinical Excellence. Birmingham: West Midlands Health Technology Assessment Collaboration; 2006.

    44.   Yaser A, Juarez-Garcia A, Wang D, Jowett S, Frew E, Day E, et al. Oral naltrexone as a treatment for relapse prevention in formerly opioid dependent drug users: a systematic review and economic evaluation: Technology assessment report commissioned by the HTA Programme on behalf of The National Institute for Health and Clinical Excellence. Birmingham: West Midlands Health Technology Assessment Collaboration; 2006.

    45.   Kornør H, Bjørndal A, Welle-Strand G. Medikamentell behandling av opiatavhengighet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2006. Rapport fra Kunnskapssenteret 23-2006.

    46.   Lie T, Nesvåg S. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling: en kunnskapsoppsummering. Stavanger: International Research Institute of Stavanger; 2006. Rapport IRIS 2006/161.

    47.   Andre land: retningslinjer fra andre land [Nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 22 May 2006; lest 10 Jan 2009].

    48.   Guidelines for the psychososocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence. Geneve: World Health Organization; 2009.

    49.   Retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005. Nasjonale faglige retningslinjer.

    50.   European Health Committee (CDSP). Draft Recommendation Rec(2001) of the Committee of Ministers to member states on developing a methodology for drawing up guidelines on best medical practices: Explanatory Memorandum. Strasbourg: Council of Europe: Committee of Ministers; 2001.

    51.   Bergmark A. Evidensfrågan och kunskapsläget beträffande behandlingsåtgärder för narkotikaproblem. I: Faktaunderlag till Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 16-27.

    52.   Gossop M. Randomiserte og kontrollerte, men relevante? Rus & avhengighet 2002;(4):10-3.

    53.   Ravndal E. RCT ger begrensed kunnskap. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 2006;23(4):259-61.

    54.   Distriktspsykiatriske sentre: med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. Veileder.

    55.   Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. LOV-1984-03-30-15.

    56.   Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. FOR-2004-12-23.

    57.   Vindedal B, Steen L-E, Larsen B, Knoff RH. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering. Oslo: AIM; 2004.

    58.   Rådslag med brukerorganisasjonene 11. mai 2007 kl 1000-1530: referat. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007.

    59.   Kalivas PW, O'Brien C. Drug addiction as a pathology of staged neuroplasticity. Neuropsychopharmacology 2008;33(1):166-80.

    60.   Gossop M, Marsden J, Stewart D, Lehmann P, Edwards C, Wilson A, et al. Substance use, health and social problems of service users at 54 drug treatment agencies. Intake data from the National Treatment Outcome Research Study. Br J Psychiatry 1998;173:166-71.

    61.   Neale J. Drug outcome research in Scotland (DORIS): an overview of study participants. Glasgow: Centre for Drug Misuse Research, University of Glasgow; 2002.

    62.   Forskning på rusmiddelfeltet: en oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak. Oslo: Statens forvaltningstjeneste; 2003. NOU 2003:4.

    63.   Medication-Assisted Treatment for Opioid Addiction in Opioid Treatment Programs. Rockville, MD: U.S. Department of health and human services; 2005. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 43.

    64.   Welle-Strand G, Jordal H. Vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. Veileder.

    65.   Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. FOR-2004-12-23.

    66.   American Psychiatric Association. Diagnostiske kriterier fra DSM-IV. Oslo: Pilgrim Press; 1997. Oversettelse av "Quick reference to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. (DSM-IV)".

    67.   Larun L, Helseth V, Haugerud H, Høie B, Gråwe RW, Kornør H, et al. Dobbeldiagnose: alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: Del 1 Screening og diagnoseinstrumenter. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2007. Rapport fra Kunnskapssenteret 21-2007.

    68.   Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR, Grant M. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption--II. Addiction 1993;88(6):791-804.

    69.   Berman AH, Bergman H, Palmstierna T, Schlyter F. Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish population sample. Eur Addict Res 2005;11(1):22-31.

    70.   Eap CB, Buclin T, Baumann P. Interindividual variability of the clinical pharmacokinetics of methadone: implications for the treatment of opioid dependence. Clin Pharmacokinet 2002;41(14):1153-93.

    71.   Reynaud M, Petit G, Potard D, Courty P. Six deaths linked to concomitant use of buprenorphine and benzodiazepines. Addiction 1998;93(9):1385-92.

    72.   Vilberg A, red. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok; 2007.

    73.   Nilsen E, Bachs L, Bjørner T, Høiset G, Johnsen J, Ørbeck AL, et al. Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2007. Rapport fra Kunnskapssenteret 6-2007.

    74.   Goodman LS, Gilman A, Hardman JG, Limbird JE, red. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 10 utg. New York: McGraw-Hill; 2001.

    75.   Årsrapport 2006 og utviklingstrekk for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og infeksjoner i helseinstitusjoner. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2007.

    76.   Chatham LR, Rowan-Szal GA, Joe GW, Brown BS, Simpson DD. Heavy drinking in a population of methadone-maintained clients. J Stud Alcohol 1995;56(4):417-22.

    77.   Mueser KT, Noordsy DL, Drake RE, Fox L. Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget; 2006.

    78.   Øverås S, Fyhn AB. Fra døråpner til alibi : evaluering av et femårig klinisk behandlingstiltak for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk ved Tøyen DPS (ROP-Tøyen). Oslo: FAFO; 2006. FAFO-rapport 521.

    79.   Kirkehei I, Leiknes KA, Hammerstrøm KT, Larun L, Bramness JG, Gråwe RW, et al. Dobbeldiagnose: alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: Del 2 Effekt av psykososial behandling. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2008. Rapport fra Kunnskapssenteret 25-2008.

    80.   Forskrift om pasientjournal FOR 2000-12-21.

    81.   Ferri M, Davoli M, Perucci CA. Heroin maintenance for chronic heroin dependents. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4): Art. No.: CD003410.

    82.   Dykstra LA, Neguss SS. Behavioral and pharmacological determinants of buprenorphine's effects on schedule-controlled behavior. I: Lewis JW, Cowan A, red. Buprenorphine: combatting drug abuse with a unique opioid. New York: Wiley-Liss; 1995. s. 49-69.

    83.   Kreek MJ. Neurobiological basis for use of opioid agonist maintenance in the treatment of heroin addiction. I: Waal H, Haga E, red. Maintenance treatment of heroin addiction: evidence at the crossroads. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 2003. s. 10-39.

    84.   Mattick RP, Kimber J, Breen C, Davoli M. Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2): Art. No.: CD002207.

    85.   Gowing L, Ali R, White J. Buprenorphine for the management of opioid withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2): Art. No.: CD002025.

    86.   Krantz MJ, Garcia JA, Mehler PS. Effects of buprenorphine on cardiac repolarization in a patient with methadone-related torsade de pointes. Pharmacotherapy 2005;25(4):611-4.

    87.   Doran CM, Shanahan M, Mattick RP, Ali R, White J, Bell J. Buprenorphine versus methadone maintenance: a cost-effectiveness analysis. Drug Alcohol Depend 2003;71(3):295-302.

    88.   Giacomuzzi SM, Riemer Y, Ertl M, Kemmler G, Rossler H, Hinterhuber H, et al. Buprenorphine versus methadone maintenance treatment in an ambulant setting: a health-related quality of life assessment. Addiction 2003;98(5):693-702.

    89.   RELIS database. Spm.nr. 2894: Forskjell i bivirkningsprofil mellom buprenorfin og buprenorfin-nalokson.  RELIS Øst; 2008.

    90.   RELIS database. Spm.nr. 2706: Bivirkninger av nalokson.  RELIS Midt-Norge; 2008.

    91.   Suboxone: European Public Assessment Report [Nettdokument]. London: European Medicines Agency [oppdatert 19 May 2008; lest 24 Jan 2009].

    92.   Subutex (Buprenorphine HCI) Sbuoxone (Buprenorphine HCI & Naloxone HCI Dihydrate) Tablets [Nettdokument]. U.S. Food and Drug Administration: Center for drug evaluation and research [oppdatert 15 Nov 2004; lest 24 Jan 2009].

    93.   Buprenorphine + naloxone: new combination. Opiate dependence: no proof of reduced risk of self-administered injection. Prescrire Int 2007;16(92):232-5.

    94.   Vedrørende valg av buprenorfinpreparat i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Brev. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2008.

    95.   Krantz MJ, Lewkowiez L, Hays H, Woodroffe MA, Robertson AD, Mehler PS. Torsade de pointes associated with very-high-dose methadone. Ann Intern Med 2002;137(6):501-4.

    96.   Scmitter J, Krantz MJ. QTc prolongation in methadone maintenance: fact and fiction. Heroin Addict Relat Clin Probl 2006;8(4):41-52.

    97.   Madsen S. Metadon kan gi QT-forlengelse. Nytt om legemidler 2008;27(1):11.

    98.   Anchersen K, Clausen T, Gossop M, Hansteen V, Waal H. Prevalence and clinical relevance of QTc prolongation during high-dose opioid maintenance treatment. Addiction. Under publisering 2009.

    99.   Baker JR, Best AM, Pade PA, McCance-Katz EF. Effect of buprenorphine and antiretroviral agents on the QT interval in opioid-dependent patients. Ann Pharmacother 2006;40(3):392-6.

100.   Dole VP, Nyswander ME. Rehabilitation of heroin addicts after blockade with methadone. N Y State J Med 1966;66(15):2011-7.

101.   Gronbladh L, Gunne L. Methadone-assisted rehabilitation of Swedish heroin addicts. Drug Alcohol Depend 1989;24(1):31-7.

102.   Krook AL, Brors O, Dahlberg J, Grouff K, Magnus P, Roysamb E, et al. A placebo-controlled study of high dose buprenorphine in opiate dependents waiting for medication-assisted rehabilitation in Oslo, Norway. Addiction 2002;97(5):533-42.

103.   Kakko J, Svanborg KD, Kreek MJ, Heilig M. 1-year retention and social function after buprenorphine-assisted relapse prevention treatment for heroin dependence in Sweden: a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2003;361(9358):662-8.

104.   Kristensen O, Espegren O, Asland R, Jakobsen E, Lie O, Seiler S. Buprenorfin og metadon til opiatavhengige - en randomisert studie. Tidsskr Nor Lægeforen 2005;125(2):148-51.

105.   Buster MC, van Brussel GH, van den BW. An increase in overdose mortality during the first 2 weeks after entering or re-entering methadone treatment in Amsterdam. Addiction 2002;97(8):993-1001.

106.   Caplehorn JR, Drummer OH. Methadone dose and post-mortem blood concentration. Drug Alcohol Rev 2002;21(4):329-33.

107.   Servais D, Erkens M. Methadone-assozziierete Todesfälle im Raum Aachen (1994-1998). Rechtsmedizin 2007;10(2):65-70.

108.   Vormfelde SV, Poser W. Death attributed to methadone. Pharmacopsychiatry 2001;34(6):217-22.

109.   Gagajewski A, Apple FS. Methadone-related deaths in Hennepin County, Minnesota: 1992-2002. J Forensic Sci 2003;48(3):668-71.

110.   Grass H, Behnsen S, Kimont HG, Staak M, Kaferstein H. Methadone and its role in drug-related fatalities in Cologne 1989-2000. Forensic Sci Int 2003;132(3):195-200.

111.   Hickman M, Madden P, Henry J, Baker A, Wallace C, Wakefield J, et al. Trends in drug overdose deaths in England and Wales 1993-98: methadone does not kill more people than heroin. Addiction 2003;98(4):419-25.

112.   Mikolaenko I, Robinson CA, Jr., Davis GG. A review of methadone deaths in Jefferson County, Alabama. Am J Forensic Med Pathol 2002;23(3):299-304.

113.   Niveau G, Rougemont AL, La Harpe R. Methadone maintenance treatment, criminality and overdose-related deaths. An ecological study, 1983-1999. Eur J Public Health 2002;12(3):224-7.

114.   Seymour A, Black M, Jay J, Cooper G, Weir C, Oliver J. The role of methadone in drug-related deaths in the west of Scotland. Addiction 2003;98(7):995-1002.

115.   Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften). FOR-2000-12-01.

116.   Hartel D. Cocaine use, inadequate methadone does increase risk of AIDS for IV drug users in treatment. NIDA Notes 1989/1990;5(1).

117.   Caplehorn JR, Bell J. Methadone dosage and retention of patients in maintenance treatment. Med J Aust 1991;154(3):195-9.

118.   Kreek MJ. Plasma and urine levels of methadone. Comparison following four medication forms used in chronic maintenance treatment. N Y State J Med 1973;73(23):2773-7.

119.   Borg L, Ho A, Peters JE, Kreek MJ. Availability of reliable serum methadone determination for management of symptomatic patients. J Addict Dis 1995;14(3):83-96.

120.   Jagsch R, Gombas W, Schindler SD, Eder H, Moody DE, Fischer G. Opioid plasma concentrations in methadone-and buprenorphine-maintained patients. Addict Biol 2005;10(4):365-71.

121.   Bliesener N, Albrecht S, Schwager A, Weckbecker K, Lichtermann D, Klingmuller D. Plasma testosterone and sexual function in men receiving buprenorphine maintenance for opioid dependence. J Clin Endocrinol Metab 2005;90(1):203-6.

122.   Pirastu R, Fais R, Messina M, Bini V, Spiga S, Falconieri D, et al. Impaired decision-making in opiate-dependent subjects: effect of pharmacological therapies. Drug Alcohol Depend 2006;83(2):163-8.

123.   Prosser J, Cohen LJ, Steinfeld M, Eisenberg D, London ED, Galynker II. Neuropsychological functioning in opiate-dependent subjects receiving and following methadone maintenance treatment. Drug Alcohol Depend 2006;84(3):240-7.

124.   Dean AJ, Bell J, Christie MJ, Mattick RP. Depressive symptoms during buprenorphine vs. methadone maintenance: findings from a randomised, controlled trial in opioid dependence. Eur Psychiatry 2004;19(8):510-3.

125.   Dyer KR, White JM, Foster DJ, Bochner F, Menelaou A, Somogyi AA. The relationship between mood state and plasma methadone concentration in maintenance patients. J Clin Psychopharmacol 2001;21(1):78-84.

126.   Weissman MM, Slobetz F, Prusoff B, Mezritz M, Howard P. Clinical depression among narcotic addicts maintained on methadone in the community. Am J Psychiatry 1976;133(12):1434-8.

127.   Graham NA, Merlo LJ, Goldberger BA, Gold MS. Methadone- and heroin-related deaths in Florida. Am J Drug Alcohol Abuse 2008;34(3):347-53.

128.   Lilleeng GH, Berg KJ, Gjertsen F, Andrew E. Akutte forgiftninger 1999 - 2004 - sykelighet og dødelighet. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127(8):1023-7.

129.   Zador D. Methadone maintenance: making it better. Addiction 2007;102(3):350-1.

130.   Waal H, Clausen T, Aamodt C, Lillevold PH. LAR i Norge: statusrapport 2006. Oslo: Universitetet i Oslo, Psykiatrisk institutt, Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer; 2007. SKR-Rapport 1/2007.

131.   Veileder for apotekansatte i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005. Rapport.

132.   Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008. Meddelandeblad.

133.   Gronholm M, Lillsunde P. A comparison between on-site immunoassay drug-testing devices and laboratory results. Forensic Sci Int 2001;121(1-2):37-46.

134.   Bjørneboe G-E, Trommald M. Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting av prøver i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2002. Rundskriv IS-13/2002.

135.   Leavitt SB. Beyond Methadone - Drug Relapse: A Detour, Not An End of Recovery. Addiction Treatment Forum 2003;12(4):1, 4-5.

136.   Cone EJ. New developments in biological measures of drug prevalence. NIDA Res Monogr 1997;167:108-29.

137.   Perrone J, De Roos F, Jayaraman S, Hollander JE. Drug screening versus history in detection of substance use in ED psychiatric patients. Am J Emerg Med 2001;19(1):49-51.

138.   Wasserman DA, Korcha R, Havassy BE, Hall SM. Detection of illicit opioid and cocaine use in methadone maintenance treatment. Am J Drug Alcohol Abuse 1999;25(3):561-71.

139.   Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Stockholm: Socialstyrelsen; 2004. SOSFS 2004:8 (M).

140.   Forskrift om habilitering og rehabilitering. FOR 2001-06-28.

141.   Amato L, Minozzi S, Davoli M, Vecchi S, Ferri M, Mayet S. Psychosocial combined with agonist maintenance treatments versus agonist maintenance treatments alone for treatment of opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4): Art. No.: CD004147.

142.   Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. FOR-2004-12-23.

143.   Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64.

144.   Individuell plan 2007: veileder til forskrift om individuell plan. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007. Veileder.

145.   Taksdal A, Breivik J-K, Ludvigsen K, Ravneberg B. På randen av å bo: erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger. Bergen: Rokkansenteret; 2006. Rapport 1 2006.

146.   Dyb E, Helgesen MK, Johannessen K. På vei til egen bolig: evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning; 2008. NIBR-rapport 2008:15.

147.   Schafft A, Frøyland K. Veien til yrkeslivet for personer under legemiddelassistert rehabilitering: evaluering av MARY-prosjektet. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet; 2006. Arbeidsforskningsinstituttets rapportserie. Tilgjengelig fra: 

148.   Fjær S. Dagsverket - lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige: evalueringsrapport. Bergen: Rokkansenteret; 2006. Notat 2-2006.

149.   Lødemel I, Johannessen A, Buschmann E, Nilsen KL, Velvin G. Nytter det? Erfaringer fra Tiltaksforsøket 2000-2004: evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive, arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp: Delrapport 3. Oslo: Høgskolen i Oslo, Gruppe for inkluderende velferd; 2004.

150.   Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-1967-02-10.

151.   Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven). LOV-1992-07-17-99.

152.   Landheim AS, Bakken K, Vaglum P. Impact of comorbid psychiatric disorders on the outcome of substance abusers: a six year prospective follow-up in two Norwegian counties. BMC Psychiatry 2006;6:44.

153.   Sætherhaug H. Metadonassistert rehabilitering: pasientens opplevelse [Hovedoppgave i psykologi]. Oslo: Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt; 2002.

154.   Midtsundstad A. Tillit, mestring og selvoppfatning: en oppgave med fokus på inkluderingsprosesser slik de møtes i arbeidet med metoden Fritid med bistand [Mastergradsoppgave i sosialt arbeid] Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 2005.

155.   Midtsundstad A, Øyen R. Fra normalisering til empowerment: sosialarbeiderens rolle. Paper til FORSA 2006. Sjätte nordiska symposiet. Socialt arbete i informationseran - polariseringar och nya paradigm i kunskapsproduktionen. Helsingfors, Finland, 9.- 11. feb. 2006;

156.   Skeie I, Brekke M, Lindbaek M, Waal H. Somatic health among heroin addicts before and during opioid maintenance treatment: a retrospective cohort study. BMC Public Health 2008;8:43.

157.   Haarr D, Nessa J. Opioidbehandling av rusmiddelavhengige i en allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127(13):1770-2.

158.   Sæland M. Mat i kampen for et verdig liv ved rusmiddelavhengighet: ernæringsmessige utfordringer. Bekkestua: Høgskolen i Akershus; 2002.

159.   Hansen MB, Kornør H, Waal H. Statusrapport for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering 2002-2003: Rapport til Sosial- og helsedirektoratet oktober 2004. Oslo: Universitetet i Oslo, Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer; 2004. SKR-rapport 4/2004.

160.   Alford DP, Compton P, Samet JH. Acute pain management for patients receiving maintenance methadone or buprenorphine therapy. Ann Intern Med 2006;144(2):127-34.

161.   Veileder: behandling av opioidavhengige i somatisk sykehusavdeling. Oslo: SOMA-gruppa; 2006.

162.   Bachs L, Waal H. Naltrekson: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Divisjon for rusmiddelforskning og universitetet i Oslo, Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer; 2002.

163.   Dollery C, red. Therapeutic drugs. 2 utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999.

164.   Gonzalez JP, Brogden RN. Naltrexone. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy in the management of opioid dependence. Drugs 1988;35(3):192-213.

165.   Kirchmayer U, Davoli M, Verster A. Naltrexone maintenance treatment for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2001;(4): Art. No.: CD001333.

166.   Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M, Kirchmayer U, Verster A. Oral naltrexone maintenance treatment for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1): Art. No.: CD001333.

167.   Dean AJ, Saunders JB, Jones RT, Young RM, Connor JP, Lawford BR. Does naltrexone treatment lead to depression? Findings from a randomized controlled trial in subjects with opioid dependence. J Psychiatry Neurosci 2006;31(1):38-45.

168.   Malcolm R, O'Neil PM, Von JM, Dickerson PC. Naltrexone and dysphoria: a double-blind placebo controlled trial. Biol Psychiatry 1987;22(6):710-6.

169.   Miotto K, McCann M, Basch J, Rawson R, Ling W. Naltrexone and dysphoria: fact or myth? Am J Addict 2002;11(2):151-60.

170.   Brewer C, Wong VS. Naltrexone: report of lack of hepatotoxicity in acute viral hepatitis, with a review of the literature. Addict Biol 2004;9(1):81-7.

171.   Digiusto E, Shakeshaft A, Ritter A, O'Brien S, Mattick RP. Serious adverse events in the Australian National Evaluation of Pharmacotherapies for Opioid Dependence (NEPOD). Addiction 2004;99(4):450-60.

172.   Miotto K, McCann MJ, Rawson RA, Frosch D, Ling W. Overdose, suicide attempts and death among a cohort of naltrexone-treated opioid addicts. Drug Alcohol Depend 1997;45(1-2):131-4.

173.   Gowing L, Ali R, White J. Opioid antagonists under sedation or anaesthesia for opioid withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2001;(1): Art. No.: CD002022.

174.   Gerra G, Marcato A, Caccavari R, Fontanesi B, Delsignore R, Fertonani G, et al. Clonidine and opiate receptor antagonists in the treatment of heroin addiction. J Subst Abuse Treat 1995;12(1):35-41.

175.   Gowing L, Ali R, White JM. Opioid antagonists and adrenergic agonists for the management of opioid withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2): Art. No.: CD002021.

176.   Farrell M, Ward J, Mattick R, Hall W, Stimson GV, des JD, et al. Methadone maintenance treatment in opiate dependence: a review. BMJ 1994;309(6960):997-1001.

177.   Kornør H. Abstinence-orientated replacement therapy for opioid dependence [Doktoravhandling i psykiatri] Oslo: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet; 2007.

178.   Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften). FOR-2000-12-01.

179.   Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften). FOR-2000-12-01.

180.   Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). FOR 1996-12-06.

181.   Ouellet DM, Pollack GM. Pharmacodynamics and tolerance development during multiple intravenous bolus morphine administration in rats. J Pharmacol Exp Ther 1997;281(2):713-20.

182.   Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav. FOR 1984-07-13.

183.   Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker. rev. utg. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2008. Nasjonale faglige retningslinjer.

184.   Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2007. rev utg. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2008. Veileder.

185.   Forskrift om narkotika m.v. (Narkotikalisten). FOR 1978-06-30.

186.   Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven). LOV-1992-12-04-132.

187.   Ford C, Barnard J, Bury J, Carnwath T, Gerada C, Joyce A, et al. Guidance for the use of methadone for the treatment of opioid dependance in primary care. London: Royal College of General Practitioners; 2005.

188.   Vanedannende legemidler: forskrivning og forsvarlighet. Oslo: Helsetilsynet; 2001.

189.   Rekvirering av Subutex (buprenorfin) til opioidmisbrukere i et kortvarig nedtrappingsprogram. Brev til Sosial- og helsedirektoratet. Oslo: Statens helsetilsyn; 2005.